HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2019
  • Cilt: 3
  • No: 2

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU YETERLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Gülhan TURGUT ,  Uğur BAŞARMAK, 

Gelişen dünyada her alanda etkisini gösteren teknoloji, eğitim alanında da çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim alanında teknolojinin doğru ve etkili bir şekilde kullanımı öğretimin üst seviyelere taşınmasına katkı sağlayabilir. Bu araştırma ile öğretmenlerin derslerine teknolojiyi entegre edebilme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kırşehir il merkezindeki ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Verilerin istatistiksel analizi gerçekleştirilirken aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gerçekleştirilen veri analizi sonucunda ortaokul öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonuna yönelik temel göstergeler ölçeğinden aldıkları puanın yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Teknoloji entegrasyonuna yönelik temel göstergelerde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülürken, mesleki kıdem ve bilgisayar kullanma deneyimine göre ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Anahtar Kelime: Teknoloji entegrasyonu Ortaokul öğretmenleri Teknoloji engelleri Öğretmen yeterlikleri

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder