HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 1
  • No: 1

EĞİTİMSEL SİNİRBİLİM (NEUROEDUCATİON): EĞİTİMCİLER NEDEN SİNİRBİLİM VERİLERİNDEN YARARLANMALIDIR?

Bengisu KOYUNCU , 

Eğitim, farklı disiplinlerin bulgularından yararlanan bir bilim dalıdır. Sinirbilim ve eğitim etkileşiminin bilişsel sürece yönelik bir açımlama getirdiği söylenebilir. Bu çalışma, diğer disiplinlerle etkileşimi olan eğitimin, sinirbilim bulgularından nasıl yararlanabileceğine ilişkin bir farkındalık kazandırmaya yönelik bilimsel tartışma kapsamında tasarlanmıştır. Eğitimsel sinirbilim (neuroeducation) yaklaşımı sinirbilim ve özellikle bilişsel sinirbilim alan araştırmalarının bulgularını bütünsel bir biçimde anlamak üzere düzenlenmiştir. Böylece, disiplinlerarası çalışmalarla eğitim boyutuna katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çalışamada, öğretmenlerin “bilişsel sinirbilim araştırmalarının sonuçlarının sınıfta nasıl uygulayabilecekleri sorunu alan araştırmaların sonuçlarına göre tartışılmıştır. Eğitimsel sinirbilim kavramı “beyin tabanlı/uyumlu öğrenme” kavramından farklı olarak alınmıştır. Her iki kavram temelde aynı gibi gözükse de eğitimsel sinirbilim kavramı daha geniş bir içeriği ele almaktadır. Sonuç olarak öğrenmenin uygulamasında, öğrencinin motivasyonu,  duyguları, konuşması, kelime dağarcığı, kavramsal anlaması, problem çözme becerisi, toplumsal yaşam becerileri için sinirbilim, bilişsel sinirbilim ve eğitim verileri birbirini destekleyecek bütünlükte olmalıdır. 

Anahtar Kelime: Sinirbilim,  bilişsel sinirbilim,  eğitimsel sinirbilim

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder