HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 1
  • No: 1

ÖĞRETİM ELEMANLARININ PEDAGOJİK YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZ ALGILARI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Menderes ÜNAL ,  Fadime DAĞISTAN , 

Meslek yüksekokulu ve fen edebiyat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının öz-algıları ve öğrenci görüşlerine göre pedagojik yeterliklerini incelemeyi amaçlayan betimsel nitelikteki bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Ahi Evran Üniversitesinde görev yapan 45 öğretim elemanı ve 88 öğrenci ilgili üniversitenin meslek yüksekokulları ve Fen edebiyat fakültesine devam etme koşulu aranarak amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiş olup veriler nicel yolla toplanmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak MEB’in 2006 yılında yayımladığı öğretmen yeterlikleri çalışması baz alınarak 13 alt boyutta toplanan maddeler beşli likert tipi maddelere dönüştürülerek oluşturulan “Öğretmen Yeterlik Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde (%), frekans (f), t-Test ve Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmış olup alt amaçlarda belirtilen hipotezler 0.05 düzeyinde teste tabi tutulmuştur. Öğretim elemanlarının öz algılarının incelenmesi sonunda cinsiyet, fakülte, hizmet yılı, formasyon belgesine sahip olma durumu ve hizmet içi formasyon eğitimi düzenlemesine yönelik görüşleri arasında anlamlı fark yoktur ancak öğretim elemanlarının yeterlikleri konusundaki öğrenci görüşleri ile öğretim elemanlarının öz değerlendirmeleri arasında anlamlı derecede farklılığın olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan öğrencilerin cinsiyetleri ve devam ettikleri fakültelere göre aralarında anlamlı fark yok iken hizmet içi formasyon eğitimi düzenlenmeli diyenlerle karşı çıkanlar arasında karşı çıkanlar lehine anlamlı fark vardır. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre hem öğrenciler hem de öğretim elemanları hizmet içi pedagojik formasyon eğitimi düzenlenmesi konusunda olumlu görüş belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelime: Instructors,  students,  self-perception,  pedagogical competence

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder