HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 1
  • No: 1

2009 VE 2017 HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Şükran UÇUŞ GÜLDALI, 

Kaynağını yaşamdan alan Hayat bilgisi dersi temel eğitimde bireyin toplumsallaşması için önemli dinamiklerdendir. 2017 yılında güncellenen Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 2017-2018 yılından itibaren ilkokul 1. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanmaya geçirilmiştir. Bu bağlamda; bu araştırmanın amacı, 2009 ve 2017 hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracını ölçüt örnekleme ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan 2009 ve 2017 hayat bilgisi öğretim programları oluşturmaktadır. Öğretim programları doküman incelemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Hayat bilgisi öğretim programları; hedefler, içerik, eğitim durumu, değerlendirme gibi program ögeleri, beceriler, değerler, yaklaşımlar açısından karşılaştırılmıştır. Her iki program vizyon, Türk Milli Eğitim Amaçları, değerlendirme gibi boyutlar açısından benzerlikler taşımaktadır. 2017 programında kazanım, değer, beceri ve Atatürkçülükle ilgili kazanım sayılarının azaldığı, ünite temelli yaklaşıma geçildiği, etkinliklerle, belirli gün ve haftalarla ilgili yeterince açıklama olmadığı tespit edilen bazı farklılıklardır.  Araştırmada elde edilen sonuçların, Türkiye’de Hayat Bilgisi Öğretim Programının anlaşılırlığını destekleyeceği ve hayat bilgisi ile ilgili gelecek araştırmalar için katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime: Hayat bilgisi,  program,  program değerlendirme

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder