HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 2
  • No: 1

ÜSTÜN YETENEKLİ/ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ANİMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALGILANAN ÖĞRENME, KULLANILABİLİRLİK VE KATILIM

Volkan KUKUL,  Mertcan ÜNAL,  Serçin KARATAŞ,  Ebru KILIÇ ÇAKMAK ,  Ayşe YILMAZ , 

Özet

Bu araştırmanın amacı üstün yetenekli/zekâlı çocukların/öğrencilerin öğretmenlerinin karşılaşabileceği çeşitli problem durumlarının çözümünde kullanabilecekleri sosyal-duygusal stratejiler üzerine geliştirilen animasyonların, öğretmenlerin gözünden algılanan öğrenme, kullanılabilirlik ve katılım bağlamında incelenmesidir. Bu bağlamda dördü okul öncesi, dördü ilkokul öğretmenlerine yönelik 8 öğrenme nesnesi animasyon formatında geliştirilmiştir. Bu öğrenme nesneleri 90 okul öncesi ve ilkokul öğretmeni tarafından incelenmiş ve Gürer ve Yıldırım (2014) tarafından geliştirilen “Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek algılanan öğrenme, kullanılabilirlik ve katılım olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde kullanılabilirlik, katılım ve algılanan öğrenme alt boyutlarında öğretmenlerin animasyonlara yönelik beğeni düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin branşları bakımından alt boyutlar incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin animasyonlara yönelik beğenilerinin daha yüksek olduğu görülmüş ancak branşlar arasında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir. Alt boyutlar, çalışma yılı değişkeni bakımından incelendiğinde gruplar arası ortalamaların birbirine yakın olduğu ve de aralarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelime: Üstün yetenek Üstün zekâ Öğrenme nesnesi Animasyon

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder