HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2020
  • Cilt: 4
  • No: 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

ESRA KOÇAK, 

Bu çalışma eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma çalışma evreni Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği (α=16) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (α=86) Türkçe Öğretmenliği (α=73) Sınıf Öğretmenliği (α=94) bölümlerinde okuyan 3.sınıf öğrencileri olarak (α=269) tespit edilmiştir. Araştırma çalışma evreninden örnekleme katılacak deneklerin eşit ve yansız olarak seçimi için α=0.05 tablosu dikkate alınarak örneklem büyüklüğü ± 0.05 örneklem hatası p=0,5 ve q=0,5 güven aralığı dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda minimum n=158 deneğe ulaşılması gerektiği görülmüştür. Daha sonra bölümlerin zümrelere ayrılabilmesi için aralık katsayısının hesaplanarak bölüm bazında araştırmaya katılacak deneklerin hesaplaması yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “eleştirel okuma özyeterlilik algısı ölçeği” kullanılmıştır. Eleştirel okuma becerisi bölüm, cinsiyet ve okunan kitap sayısı değişkenlerine göre incelenmiştir. Eleştirel okuma özyeterlilik algısı ölçeğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmiştir Uygulama verileri üzerinde normallik testleri yapılmış ve normal dağılım gerektiren istatistikî hesaplamalar uygulanmıştır. Uygulamanın yapıldığı bölümler arasında bölümü Türkçe öğretmenliği, cinsiyeti kadın ve son bir yılda okuduğu kitap sayısı 25’in üzerinde olanların eleştirel okuma becerilerinin diğerlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime: Okuma,  eleştirel okuma,  eğitim fakültesi

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder