HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 2
  • No: 1

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNANÇ SİSTEMLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖĞRETİM UYGULAMALARI: BİR ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI*

Nuh YAVUZALP ,  Eralp BAHÇİVAN, 

Bu araştırmanın amacı bilgisayar ve öğretim teknoloji öğretmen adaylarının inanç sistemleri, performans göstergeleri ve öğretim uygulamaları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırma Türkiye’de bir devlet üniversitesinde 8 katılımcıyı içeren amaçlı örnekleme ile çoklu durum çalışması olarak tasarlanmıştır. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının seçildiği 8 katılımcının her biri ile 15 dakikalık üç görüşme yapılmıştır. İlk iki görüşme öğretmen adaylarının genel olarak öğretim inanç sistemleriyle ilgili düşüncelerini belirlemeye yöneliktir. Yapılan son görüşmede ise, seçilen öğretmen adaylarının öğretim pratikleri, kendi oluşturdukları ders planları ve bu planların sorgulanmasına yönelik uyarılmış hatırlatıcı görüşmeler yolu ile değerlendirilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemi ile kodlanarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının hiyerarşik bir inanç sistemine sahip olduğu ve bu inanç sisteminin performans göstergeleri ile öğretim uygulamalarını öngördüğü ortaya çıkmıştır. Ayrıca elde edilen bu sonuçlar ışığında öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelime: Öğretmen adayı,  İnanç sistemi,  ISTE-CSE,  Performans göstergesi,  Çoklu durum çalışması

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder