HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2019
  • Cilt: 3
  • No: 2

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Esra IŞIK,  Haktan DEMİRCİOĞLU, 

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerini çeşitli değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimleri; sınıf düzeyi, yaş, yaşamının çoğunu geçirdiği yerleşim yeri, aile yapısı, kardeş sayısı, ailenin ortalama gelir düzeyi, barınma durumu, akademik ortalama ve yetiştirilme tarzları açısından ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğrenim gören 232 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma, nicel tarama yöntemlerinden tarama modeline ve kesitsel tarama desenine göre tasarlanmıştır. Verilerin elde edilmesinde ‘Şiddet Eğilim Ölçeği’ ile araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağıldığı ortaya konmuş, bu nedenle veriler çoklu karşılaştırmalar için kullanılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği; buna karşın yaşamın çoğunun geçirildiği yerleşim yeri, aile yapısı, kardeş sayısı, ailenin gelir düzeyi, öğrencilerin akademik ortalaması, ebeveynlerinden gördükleri baskın çocuk yetiştirme tutumu, yaş ve barınma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

Anahtar Kelime: Üniversite öğrencileri,  şiddet eğilimi

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder