HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2020
  • Cilt: 4
  • No: 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK İNANÇLARI İLE YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN EĞİTİLMESİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

DENİZ AKDAL,  TÜRKAN BOZDAĞ,  YASEMİN AYDIN,  AYŞE AŞKAN, 

Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik inançlarının ve engelli bireylerin eğitilmesine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından karşılaştırılmasıdır. Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik inançları ve engelli bireylerin eğitilmesine ilişkin tutumları öğretmenlik hayatlarında kaynaştırma öğrencilerine davranış biçimlerini de etkileyeceği göz önüne alındığı için bu çalışma önemli görülmektedir. Nicel olarak yapılandırılmış bu araştırmada, ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ulaşılabilen evrenini; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim görmekte olan tüm son sınıf, öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu evrenden amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla çalışma örneklemi oluşturulmuştur. Araştırma verileri, “Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik İnançları Ölçeği ile “Engelli bireylerin eğitilmesine ilişkin tutum Ölçeği” ve katılımcıların demografik bilgilerinin belirlendiği anket formları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dallarına göre kaynaştırmaya yönelik inançlarının değiştiğini gösterirken, yetersizliği olan bireylerin eğitimlerine yönelik tutumlarının farklılık göstermediği saptanmıştır. Branşlar açısından yapılan karşılaştırmada, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun kaynaştırma eğitimi almadıkları ve yakın çevrelerinde kaynaştırma öğrencisi olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelime: Özel eğitim,  tutum,  inanç,  kaynaştırma eğitimi

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder