HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2020
  • Cilt: 4
  • No: 2

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ALPASLAN GÖZLER,  RABİA ASAL, 

Bu araştırmanın amacı birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin akıcı okuma seviyelerini belirleyip farklı değişkenlere göre incelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde araştırmanın problem cümlesini “İlkokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin cinsiyete ve ailelerin okuma etkinliklerine yardım etme durumlarına göre farklılık var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu çalışma Kayseri ili merkez ilçelerinde bulunan 2 birleştirilmiş sınıflı okulda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada amaçlı ve uygun örnekleme yolu kullanılarak birinci sınıflar dâhil edilmemiştir. Araştırma okuryazarlık seviyesine geçmiş toplam 42 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Öğrencilerin genel okuma düzeyleri tespit edildikten sonra akıcı okuma becerilerinin cinsiyet ve ailesinin yardım etme değişkenleri gibi durumlarını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar için t-testi analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda birleştirilmiş sınıflı okul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre toplam okunan kelime sayısı(TOKS), doğru okunan kelime sayısı(DOKS) ve doğru okuma yüzdeleri(DOY) boyutlarında gruplar arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerinin aileden yardım edilme durumuna göre toplam okunan kelime sayısı, doğru okunan kelime sayısı açısından anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı görülmekteyken doğru okuma yüzdesi açısından anlamlı düzeyde bir farklılaşma görülmektedir. Ailesinde yardım edilen öğrencilerin yardım edilmeyen öğrencilere oranla doğru okuma yüzdesinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime: Bileştirilmiş sınıf,  okuma,  akıcı okuma

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder