HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 2
  • No: 1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE FİLMLERİN KULLANIMINA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

Ülkühan EFE, 

Özet

Başlangıcı bir eğlence ortamı olmasına rağmen bugün araştırmalar filmlerin bir öğretim aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Çeşitli türleriyle filmler sosyal bilgiler derslerinde kullanılabilecek en güncel kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda öğretmenler belirli konuların öğretiminde öğrencileri güdülemek amacıyla filmlerden yararlanabilirler. Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ilköğretim sosyal bilgiler öğretiminde filmlerin kullanımına ilişkin algılarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Toplam 70 maddeden oluşan taslak ölçek formu, cümle hataları ve ifade yanlışlıklarını düzeltmek amacıyla dil uzmanlarına incelettirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ölçme aracının geçerlik çalışması çerçevesinde kapsam ve yapı geçerliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliği sağlamak için, ölçekte yer alan maddelerin sayı ve nitelikçe yeterli olup olmadığının belirlenmesinde alan uzmanlarının görüşleri alınmıştır. Alan uzmanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak ölçekte yer alan 70 madde, 38 maddeye düşürülmüştür. Ölçek için hazırlanan 38 madde, 168 sosyal bilgiler öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeklerden eksiksiz doldurulan 160 ölçek üzerinden analizler yapılmıştır. İstatistiksel analizler öncesinde Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Barlett Testleri, test toplam puanlarına göre oluşturulan, alt %27 ile üst %27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farkların anlamlılığı için t-testi ve madde toplam korelasyonlarını kullanarak test maddelerinin güvenirliği incelenmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda açıklanan varyans oranları ve yamaç birikinti grafiği incelenmiş ve ölçeğin tek faktörden oluştuğu görülmüştür. Daha sonra doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçek maddelerinin ilgili yapıyla olan modellerinin uygun olduğu yargısına ulaşılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alfa) .86 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucuna bakılarak ‘‘Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Filmlerin Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği’’ olarak adlandırılan bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime: Sosyal bilgiler,  Sosyal bilgiler öğretimi,  Filmler,  Sosyal bilgiler öğretiminde filmlerin kullanımı

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder