HAKKINDA

  • ISSN: 2618-589X
  • Yayın Periyodu: Yılda 2 Sayı
    Haziran - Aralık
  • Editör:Doç. Dr. Bayram TAY
  • Yıl: 2019
  • Cilt: 3
  • No: 1

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKULDA MUTLULUK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ASLI GÜNDOĞAN,  CÜNEYİT AKAR, 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerin okulda mutlu olma durumlarını belirlemek amacıyla Okulda Mutluluk Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirlik çalışmalarının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 279 ilkokul öğrencisinden oluşmuştur. Ölçeğin geçerliğini belirlemek için kapsam ve yapı geçerliğinden yararlanılmıştır. Kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş; yapı geçerliğini sınamak üzere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları, üçlü likert tipi derecelendirmeye sahip ölçeğin 9 madde ve iki alt boyuttan oluştuğunu göstermiştir. Ölçeğin alt boyutları “okulda mutluluk” ve “okulda mutsuzluk” olarak isimlendirilmiştir. Güvenirlik çalışması kapsamında ise hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayılarının ölçeğin her iki alt boyut için 0.68, ölçeğin tümü için ise 0.76 olduğu bulunmuştur. Bulgular, Okulda Mutluluk Ölçeğinin ilkokul öğrencilerinin okulda mutlu olma durumlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelime: İlkokul,  Öznel iyi oluş,  Mutluluk,  Okulda mutluluk ölçeği

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder