SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

ERDAL DEMİRTAŞ,  MUTLU PINAR DEMİRCİ GÜLER, 

1. Akıncı, B., Uzun, N., ve Kışoğlu, M. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. International Journal of Human Sciences , 12(1),1189-1215.

2. Aydoğdu, C. ve Yardımcı, E. (2013). İlköğretim fen laboratuvarlarında meydana gelen kazalar ve öğretmenlerin geliştirebilecekleri davranış tarzları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 44, 52-60.

3. Balbağ, M. Z., ve Karaer, G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde karşılaştıkları sorunlar.  Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ,8(1), 28-46.

4. Balbağ, Z., Leblebiciler, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., ve Erkan, Ö. (2016). Türkiye'de fen eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları , 5(3),12-23.

5. Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

6. Çelikten, M., Şanal, M., ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2005(2),207-237.

7. Çepni, S., Küçük, M., ve Ayvacı, H. Ş. (2003). İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma . Gazi Eğitim Fakültesi , 23(3),131-145.

8. Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

9. Ekici, F.T. Ekici, E., ve Taşkın, S. (2002).Fen laboratuarlarının içinde bulunduğu durum. V.ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi bildirileri 16-18 Eylül, O.D.T.Ü. Ankara, s. 391-393).

10.  Gürsoy, G. (2018). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. Turkısh  Studies Educational Sciences , 623-649.    

11. Kuş, E.(2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri, Anı Yayıncılık, Ankara.

12. Küçüközer H., Bostan A., Kenar Z., Seçer S., ve Yavuz S.(2008) Altıncı sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme kuramına göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(1), 111-126, 2008.

13. MEB (2018). Fen bilimleri dersi(3., 4., 5., 6., 7. ve 8.sınıflar) öğretim programı. Ankara.

14. Ryan, P.J. (1998). Teacher development and use of portfolio assessment strategies and the impact on instruction in mathematics. Doctoral dissertation, Stanford University School of Education, Stanford, CA.

15. Tay, B. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies ,6(3), 661-683.

16. Tekbıyık, A. ve Akdeniz A. R. (2008). İlköğretim fen bilimleri dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37

17. Türkmen, L. (2002). Sınıf öğrtmenliği 1. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ,23: 218-228.

18. Türkmen, H., ve Kandemir, E. M. (2011). Öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri öğrenme alanı algıları üzerine bir durum çalışması. Journal Of European Education , 1(1),15-24.

19. Yangın, S. (2007). 2004 öğretim programı çerçevesinde ilköğretimde fen bilimleri dersinin öğretimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

20. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.Tam Metin (PDF) Özet


Makale Gönder