ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU YETERLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Gülhan TURGUT ,  Uğur BAŞARMAK, 

1. An, Y-J., & Reigeluth, C. (2011). Creating technology-enhanced, learner-centered classrooms: K–12 teachers’ beliefs, perceptions, barriers, and support needs, Journal of Digital Learning in Teacher Education, 28(2).
Arı, E. ve Yılmaz, V. (2015). KPSS hazırlık kursuna devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4). Arslan, S. ve Şendurur, P. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 25-50.
Avcı, T., ve Ateş, Ö., 2017, Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerine yönelik algıları üzerine bir araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 19-42.
Baran, E. ve Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) üzerine alanyazın incelemesi: türkiye örneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1).
Başarmak, U. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bozcan, E. Ü. (2010). Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(4).
Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S. ve Çebi, A. (2015). Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonlarına yönelik temel göstergeler: bir ölçek geliştirme çalışması, GEFAD, 35(3).
Çalışkan, E. (2017). Eğitimde yenilikçi teknolojilerin kullanımı açısından Türkiye’de son beş yıl içerisinde (2011-2015) tamamlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(1), 496–505.
Çetin, Ö. (2017). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik öz-yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi, Journal of Human Sciences, 14(4), 4753-4767.
Çoklar, A. N., Kılıçer, K. ve Odabaşı, H. F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: teknopedagoji. 7th International Educational Technology Conference, Near East University-North Cyprus.
Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41.
Dikmen, C. H. ve Demirer, V. (2016). Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarını etkileyen değişkenlerin incelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3).
Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: strategies for technology ıntegration, Educational Technology Research and Development, 47 (4), 47–61.
Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A., Sadik, O., Sendurur, P., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology ıntegration practies: a critical relationship. Computers And Education, 5.
George, D., & Mallery, P., 2003, SPSS For Windows, Step By Step, A Simple Guide And Reference, Fourth edition. Boston: Allyn and Bacon.
Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology ınto K–12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223–252.
İnel, D., Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2011). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri, Kuramsal Eğitim Bilim, 4(2), 128-150.
İpek, C. ve Acuner, H. Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23–40.
Kabataş, S. ve Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumlarının eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterlikleri açısından değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).

2. Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 79-96.
Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, A. S. ve Uça, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-36.
Karasar, N., 2003, Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
Kardaş, F. ve Yeşilyaprak, B. (2015). Eğitim ve öğretimde güncel bir yaklaşım: teknoloji destekli esnek öğrenme (flipped learning) modeli, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48 (2), 103-121.
Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2004). Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanım yeterliliklerine ilişkin görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27.
MEB (2017). Öğretmen strateji belgesi 2017-2023, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
Meşe, E. T. B. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri: izmir ili örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir.
Metin, M., Birişçi, S. ve Coşkun, K. (2013). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi (Özel Sayı), 21(4).
Orhan, A. ve Tekin, İ. (2019). İngilizce okutmanlarının teknoloji yeterliliklerinin ve derste teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 81-101.
Ökten, G. ve Horzum, M.B. (2011). Sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojileri dersi öğretimine yönelik görüşleri üzerine nitel bir çalışma, 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ.
Özdamlı, F. (2017). Attitudes and opinions of special education candidate teachers regarding digital technology, World Journal on Educational Technology: Current Issues, 9(4), 191-200.
Özer, F., Kartal-Erdaş, E., Doğan, N., Çakmakçı, G., İrez, S. ve Yalaki, Y. (2018). Öğretmen mesleki gelişim programına genel bir bakış: model, süreç, engel, teori ve uygulama, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 63-97. Özmen, B. (2017). Farklı Ülkelerin Öğretim Programlarında Teknoloji Entegrasyonu. Koçak Usluel, Y. (Ed.), Farklı Yanlarıyla Eğitimde Bit Entegrasyonu (93-123). Gazi Kitapevi.
Russell, M., Bebell, D., O'Dwyer, L., & O'Connor, K. (2003). Examining teacher technology use: ımplications for preservice and ınservice teacher preparation, Journal Of Teacher Education, 54(4), 297-310.
Sáinz, M., & López-Sáez, M. (2010) Gender differences ın computer attitudes and the choice of technology-relatedoccupations in a sample of secondary students in Spain, Computers&Education, 54(2), 578-587.
Saracaloğlu, A. S., Dinçer, B. ve Dedebali, N. C. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının internet ve teknolojiye yönelik tutumları ile bilgisayar özyeterlik algılarının incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51).
Şahin, M. C. ve Namlı, N. A. (2019). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanma tutumlarının incelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23.
Şenel, H. C. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Eğitimde ağ günlüğü uygulamaları: ilköğretim bilişim teknolojileri dersinden örnekler, 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S., 2007, Using multivariate statistics (5th ed.), Boston: Allyn and Bacon.

3. Tondeur, J., van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. Computers & Education, 59(1), 134–144. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.009
Tsai, C. C., & Chai, C. S. (2012). The “Third”-order barrier for technology-integration instruction: implications for teacher education, Australasian Journal of Educational Technology, 28 T(Special issue, 6), 1057-1060.
Uğur, B. ve Kocadere, A. (2016). Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonu: Bir çevrimiçi öğretmen eğitimi önerisi. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 30 Ocak-5 Şubat, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,7(1), 1335–1349.
Ünsal, H. (2018). Ters yüz öğrenme ve bazı uygulama modelleri, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 39-50.
Yalin, H. I., Karadeniz, S., ve Sahin, S. (2007). Barriers to information and communication technologies integration into elementary schools in Turkey. Journal of Applied Sciences, 7(24), 4036-4039.
Yavuz, S. ve Coşkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276-286.Tam Metin (PDF) Özet


Makale Gönder