VATANSEVERLİK DEĞERİNE YÖNELİK İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Fatma AK TEFEK,  Bayram TAY, 

1. Elban, M. (2015). Tarih eğitimi ve vatanseverlik üzerine bazi düşünceler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(3), 1302-1319. 

2. Devellioğlu, F. (1986). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi. 

3. Demirkaya, H. (2015). Sosyal bilgilerde düşünme ve soru sorma becerisi. İçinde  Tay B & Öcal A. (Eds.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (ss. 400-431). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 

4. Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey : Pearson. 

5. Ergen, G. (2006). Eleştirel-bilinçli sevgi eğitimi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(12), 144-152.

6. Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

7. Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akimlarina genel bir bakiş. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27. 

8. Akgün, Ş. (2001). Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: NASA Yayınları. 

9. Aral, D. (2008). Milli Eğitim Bakanlığının hazirladiği 6. sinif türkçe ders kitabinda yer alan değerler üzerine bir araştirma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.  

10. Arıkan, R. (2011). Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayınevi. 

11. Aslan, R. (2007). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim birinci basamaktaki öğrencilerin temel bilgi, beceri ve değerler kazanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 

12. Bilgin, N. (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalişmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 

13. Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi/teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

14. Bishop, C. D. (1993). Report of the task force on values in education for the State of Arizona. 12.10.2017 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED386270.pdf adresinden erişilmiştir.

15. Coşkun, D. (2011). İlköğretim birinci kademe 5. sinif sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi (Denizli ili örneği). Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

16. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. 

17. Ertürk, E. (2006). Ders kitaplarinda toplum, yurttaşlik, vatanseverlik ve ekonomi anlayişinin dönüşümü: 1997 ve 2004 ilköğretim sosyal bilgiler ders kitaplari üzerine bir içerik analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul. 

18. Güzel Candan, D., ve Ergen, G. (2014). 3. Sınıf hayat bilgisi ders kitaplarinin temel evrensel değerleri içermesi bakimindan incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 134-161. 

19. Gömleksiz, M. N. ve Cüro, E. (2011). An assessment of students’ attitudes towards values in social sciences curriculum. International Journal of Human Sciences, 8(1), 95-134. 

20. Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202. http://dx.doi.org/10.1080/713657146 

21. Huddy, L., & Khatib, N. (2007). American patriotism, national identity and political involvement. American Journal of Political Science, 51(1), 63-77. 

22. Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayınevi: Ankara. 

23. Kıldan, O., ve Pektaş, M. (2009). Erken çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konularin öğretilmesinde okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(1), 113-127.

24. Kıncal, R. Y. (2002). Vatandaşlık bilgisi. Ankara: Mikro Yayınevi. 

25. Kirschenbaum, H. (1977). Advanced values clarification. La Jolla, CA: University Associates. 

26. Kirschenbaum, H. (1995). Enhance values and morality in schools and youth settings. Massachusetts: Allyn&Bacon Company. 

27. Luquet, G. H. (1927). Le dessin enfantin. Paris: Libraire Felix Alcan. 

28. MEB (2007). İlköğretim düşünme eğitimi dersi (6, 7 ve 8. sınıf) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 

29. MEB. (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programi ve kilavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 

30. Nalçacı, A., & Beldağ, A. (2015). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazandirilmasi ile ilgili öğretmen görüşleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(21), 67-81. 

31. Öner, N. (2008). Millî Zihniyet ve Millî Birlik. İçinde  A. Köklügiller. (Ed.), Milliyetçilik Nedir, Ne Değildir? (ss. 261-271). İstanbul: IQ Kültür Sanat.

32. Shafer, S. (1987). Human rights education in schools. İçinde  N. Tarrow. (Ed.), Human rights and education. New York: Pergamon.

33. Sönmez, V., ve Alacapınar, F. G. (2015). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı

34. Şahin Başfırıncı, Ç. (2008). Bir pazarlama iletişim medyası olarak web ortamında içerik analizi yapmanın güçlükleri ve olası çözüm önerileri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi/İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 19(61), 52-71.

35. Şen, Ü. (2008). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(5), 763-779. 

36. Taşdemir, A. (2012). Değerlere İlişkin Türkiye, Irak ve Suudi Arabistan örneklemindeki Türk öğrencilerin görüşlerinin icelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(12), 1707-1728.  

37. Tay, B. (2017). Hayat bilgisi: Hayatın bilgisi. İçinde Tay B. (Ed.), Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi (ss. 1-42). Ankara: Pegem Akademi.

38. TDK. (2017). Vatan. 02.11.2017 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=VATAN adresinden erişilmiştir. 

39. Tillman, D. (2000). Living values activities for young adults. Deerfield Beach-Florida: Health Communications. 

40. Ulusoy, K., ve Tay, B. (2011). Sosyal bilgilerde değer eğitimi. İçinde  Turan R, Sünbül A. M., ve Akdağ H. (Eds.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-II (ss. 59-73). Ankara: Pegem Akademi. 

41. lutaş, İ., ve Ersoy, Ö. (2004). Okul öncesi dönemde sanat eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 1-12.  Üstel, F. (2004). Makbul vatandaş’ın Peşinde. İstanbul: İletişim.

42. Wiersma, W., & Jurs, S. (2005). Research methods in education. New Jersey, USA: Pearson.

43. Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 19, 499-522. 

44. Yıldırım, S. (2006). TSK vatandaşlık bilinci ve vatan sevgisi eğitiminin analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. 

45. Yiğittir, S., Er, H. (2013). Sosyal bilgilerde değer eğitiminde biyografi kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 42(200), 200-219

46.  Tam Metin (PDF) Özet


Makale Gönder