EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

ESRA KOÇAK, 

1. Sadioğlu, Ö., & Bilgin, A. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri İle Cinsiyet Ve Anne Baba Eğitim Durumu Arasındaki İlişki. İlköğretim Online, 814-822.

2. Tyler, R. W. (2014). Eğitim Programlarının Ve Öğretimin Temel İlkeleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

3. Walz, J. (2001). Critical Reading And The İnternet.The French Review, 1193-1205.

4. Zabihi, R., & Pordel, M. (2011). An Investigation Of Critical Reading İn Reading Textbooks: A Qualitative Qnalysis. International Education Studies, 80-87.

5. Aşıoğlu, B. (2008). Bilişsel Öğrenmeler İçin Eleştirel Okumanın Önemi Ve Onu Geliştirme Yolları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-11.

6. Brunstein&Kieschke (2009) İmproving Students Reading Comprehension Skills: Effective of Strategy İnstruction and Reciprocal Teaching.http://www.elsevier.com

7. Ciardiello, A. V. (2004). Democracy?S Young Heroes: An İnstructional Model Of Critical Literacy Practices. Reading, 138-147.

8. Combrinck, C., Staden, S., & Roux, K. (2014). Developing Early Readers: Patterns İn İntroducing Critical Reading Skills And Strategies To South African Children. Journal Of The Reading Association Of South Africa, 1-9.

9. Çam, B. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri İle Okuduğunu Anlama, Eleştirel Okuma Ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .

10. Devood, G. (2008). Critical Comprehension Of Social Studies Texts. RHI: . Promoting Active 151 Citizenship, 21-25.

11. Karadeniz, A. (2014). Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 113-140.

12. Liu, K. (2019). Developing Critical Reading Skills Through Stylistic Analysis İn

13. İntegrated College English Classroom. Theory And Practice İn Language Studies, 341-346.

14. Mclaughlin, M., & Devoogd, G. (2011). Critical Literacy As Comprehension. Journal Of Adolescent & Adult Literaey, 52-62.

15. Özdemir, E. (2018). Eleştirel Okuma. Ankara: Bilgi Yayınevi.

16. Özonat, Z. (2018). Çoklu Ortama Dayalı Eleştirel Okuma Eğitiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerine Etkisi. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Tam Metin (PDF) Özet


Makale Gönder