SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR

Aylin YAZICIOĞLU,  VESİLE ALKAN,  Selçuk ŞİMŞEK , 

1. Akdağ, H. (2009). Sosyal bilgilerin tanımı, amacı, önemi ve Türkiye’deki yeri. Turan, R. , Sünbül, A. M. ve Akdağ, H. (Ed). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 1 (s. 1-24). Ankara: Pegem Akademi.
Akpınar, M. ve Kaymakçı, S. (2012). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 605-626.
Aydın, İ. S. ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842.
Aykaç, N. (2011). Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze sosyal bilgiler programının eğitim programı öğeleri açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 10(2), 406-420.
Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
Çelikten, M. (2006). Eğitim sisteminde kullanılan kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 269–283.
Çoklar, A.,N. ve Bağcı, H. (2009). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi kavramına yönelik geliştirmiş olduğu metaforlar. Journal of Qafqaz University, 28, 172-184.
Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegema Yayıncılık.
Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Kitap Yayıncılık,
Gezer, A. (2006). Soyut kavramların öğretiminde hayvan masallarının yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Gömleksiz, M. , N. , Öner, Ü. ve Bozpolat, E. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler derslerini yürütmelerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 10(3), 872-893.
İskender, P. (2007). İlköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretiminin öncelikleri ve sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmeye yönelik çıkarımlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 21-29.
Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
Keçe, M. ve Merey, Z. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinlerarası anlayışa uygunluğunun belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, (1), 110-139.
Kuş, Z. ve Çelikkaya, T. (2010). Sosyal bilgiler öğretimi için sosyal bilgiler öğretmenlerinin beklentileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 69-71.
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2009). Sosyal bilgiler 4-5. sınıf programı. www. ttkb.gov.tr/program2.aspx
Ocak, G. ve Gündüz, M., (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 293-309.
Özbaş, B. Ç. (2012). “Sosyal bilgiler öğretmeni olarak, ben kimim?” sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki kimliklerine yönelik görüşlerinin metafor analizi yoluyla incelenmesi. Turkish Studies, 7(2), 821-838.
Öztürk, C. (2010). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplilerarası bir bakış. Öztürk, C. (Ed.), Sosyal bilimler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi (s. 1-31). Ankara: Pegem Akademi.
Pektaş, M. ve Kıldan, A. O. (2009). Farklı branşlaradki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramıyla ilgili geliştirdikleri metaforların karşılaştırılması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 271-287.
Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.

2. afran, M. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimine Bakış. Tay, B. Ve Öcal, A. (Ed.), Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 2-16). Ankara: Pegem Akademi.
Sönmez, V. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
Şeker, M. ve Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerinin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 251-266.
Tarhan, Ö. (2011). Sosyal bilgiler eğitim alanındaki türkçe çalışmalar 2005-2010 literatürü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1 (29), 179-186.
Taşdemir, A. ve Taşdemir, M. (2011). Öğretmenlık ve öğretim sürecı üzerine öğretmen metaforları. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi (Tam Metin bildiri), 785-794.
What is Social Studies? (2019) 03.09.2019 tarihinde http://www.learner.org adresinden erişilmiştir.
Woollard, J.(2005). The implications of the pedagogic metaphor for teacher education in computing. Technology, Pedagogy and Education, 14 (2), 189-204.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Tam Metin (PDF) Özet


Makale Gönder