ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Esra IŞIK,  Haktan DEMİRCİOĞLU, 

1. Babacan Gümüş, A., Şıpkın, S., Tuna, A. ve Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. TAF Prev Med Bull, 14(6), 460–467. https://doi.org/10.5455/pmb.1-1433229022
Bulut, M. B. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları. The Journal of Academic Social Science, 3(17), 403–415. Retrieved from http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=811&Detay=Ozet
Coker, A. L., Fisher, B. S., Bush, H. M., Swan, S. C., Williams, C. M., Clear, E. R., and De Gue, S. (2015). Evaluation of the Green Dot Bystander Intervention to Reduce Interpersonal Violence Among College Students Across Three Campuses. Violence Against Women, 21(12), 1507–1527. https://doi.org/10.1177/1077801214545284
Eroğlu, S. E. (2009). Saldırganlık davranışının boyutları ve ilişkili olduğu faktörler: Lise ve üniversite öğrencileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Göldağ, B. (2015). Öğrencilerin Şiddet Eğilimi Düzeyleri ve Değer Algıları. TÜBAV Bilim, 8(4), 1–15. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/335025
Gülırmak, K., Orak, O. S. ve Durmaz, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Ve Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Durumlarının Çatışma Ve Şiddete Yönelik Farkındalıklarına Etkisi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 11, 72–87. Retrieved from www.istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org
Haskan Avcı, Ö. ve Yıldırım, İ. (2015). Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Görülme Sıklığı. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 106–124. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29356/314123
Kapıcıoğlu, İ. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Algısı. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Konya.
Karabacak, A. ve Çetinkaya, S. K. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 1(1), 13–21. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ekuad/issue/25920/273147
Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi (28. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Kodan Çetinkaya, S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi, 1(2), 21–43. https://doi.org/10.7816/nesne-01-02-02
Kul Uçtu, A. ve Karahan, N. (2016). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2882–2905. Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat

2. Lanier, C. A., Nicholson, T., and Duncan, D. (2001). Drug Use and Mental Well Being among a Sample of Undergraduate and Graduate College Students. Journal of Drug Education, 31(3), 239–248. https://doi.org/10.2190/R7T3-T266-JN9E-UX3W
Özgür, G., Yörükoğlu, G. ve Arabaci, L. B. (2011). Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2, 2(2), 53–60. Retrieved from http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_2_2_53_60.pdf
Radzilani-Makatu, M. and Mahlalela, R. (2015). Perceptions of dating violence by undergraduate students at a South African university. Journal of Psychology in Africa, 25(1), 25–31. https://doi.org/10.1080/14330237.2015.1007598
Regehr, C., Glancy, D. and Pitts, A. (2013). Interventions to reduce stress in university students: A review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 148(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/J.JAD.2012.11.026.
Sağlam, A. ve İkiz, F. E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile okula bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Elementary Education Online, 16(3), 1235–1246. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.330253
Sevencan, F., Özcebe, H., Voltan Acar, N., Bilge, F. ve Akman, Y. (2013). The perception of violence: A study of factors affecting the perceptions of violence in university students. Turkish Journal of Public Health, 11(1), 33–44. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/152950
Sevim, Y. ve Ataş, S. (2016). Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği Ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 285–302. https://doi.org/10.18069/fusbed.62456
Straus, M. A. (2008). Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations. Children and Youth Services Review, 30(3), 252–275. https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2007.10.004
TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1998). Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet. Ankara: Başbakanlık Basımevi. Retrieved from https://docplayer.biz.tr/7607513-T-c-basbakanlik-aile-arastirma-kurumu-baskanligi-aile-icinde-ve-toplumsal-alanda-siddet-ankara.html
Yenice, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri İle Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 36–58. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6153/82657
Yurtsever, H. (2009). Kişilik Özelliklerinin Stres Düzeyine Etkisi Ve Stresle Başa Çıkma Yolları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir.Tam Metin (PDF) Özet


Makale Gönder