ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK İNANÇLARI İLE YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN EĞİTİLMESİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

DENİZ AKDAL,  TÜRKAN BOZDAĞ,  YASEMİN AYDIN,  AYŞE AŞKAN, 

1. Yıldız, N. G., & Pınar, E. S. (2012). Kaynaştırma Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Öğrencilere Yöneltilen Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2).

2. Akçamete, G., & Kargın, T. (1994). Hizmetiçi eğitim programının öğretmenlerin işitme özel gereksinimlilere yönelik tutumlarına etkisi. Özel Eğitim Dergisi, 1(4), 13-19.

3. Camadan, F. (2012). Sınıf Öğretmenleri Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Ve Bep Hazırlamaya İlişkin Öz-Yeterliklerinin Belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 128-138.

4. Carrigan, J. (1994). ‘Attitudes about persons with disabilities: A pilot project.’ ArtnEducation, 47(6), 16-21.

5. Combs S.,, Elliott, S., & Whipple, K. (2010). Elementary physical education teachers’ attitudes towards the inclusion of children with special needs: A qualitative investigation, International Journal of Special Education, 25(1), 114-125.

6. Dalğar, G. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.

7. Diken, I.H. ve Sucuoglu, B. (1999). “Sınıfında zihinsel engelli bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması”. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 26-34.

8. Dolapci, S., & Demirtaş, V. Y. (2016). Öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algıları ve kaynaştırma eğitimine bakış açıları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 141-160.

9. Eripek, S. (1986). Özel gereksinimli çocukların normal sınıflara yerleştirilmesi “kaynaştırma”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).

10. Gürsel F. (2006). Engelliler için beden eğitimi ve spor dersinin öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31(31), 67- 73.

11. Güven, E., & Çevik, D. B. (2011, April). Müzik öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma (Balıkesir üniversitesi örneği). In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 98-104).

12. Iler, C. (2015). Pre-Service Early Childhood Teachers’beliefs On Inclusive Education With Respect To Their Self-Reported Personality Traits (Doctoral Dissertation, Middle East Technical University).

13. İpek, C., ve Bayraktar, Ş. (2004). Aday öğretmenlerin fen bilimleri ve sosyal bilimlere bakışları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 35-50.

14. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

15. Kayhan, N., Şengül, A., Akmeşe, P. P. Y. (2012). İlköğretim Birinci Ve İkinci Kademe Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.

16. Kösterelioğlu, İ. (2013). Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 14(3).

17. Ashton, P. T. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.

18. Bek, H., & Başer, H. G. A. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 160-168.

19. Büyüköztürk, Ş. , Çakmak, E. K. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. , (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.

20. Aker, G. (2014). Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi hakkındaki tutumları. (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne, Türkiye).

21. Yıldırım, C. (2000). Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

22. Küçüker, S. , Kargın, T. Ve Akçamete, G. , (2002). Rehberlik ve Araştırma Merkezi Elemanlarının Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine İlişkin Görüşlerinin ve Yeterlilik Algılarının Geliştirilmesi, Educational Sciences and Practice 1 (1), 101-113

23. MEB, M. (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete, 31(2006), 26184.

24. Rizzo, T.I. (1985) Attributes Related To Teacher’ Attitudes. Perceptual And Motor Sklls, 60 (3), 739-742.

25. Shapiro, A. (1999). Everybody Belongs: Changing Negative Attitudes toward Classmates with Disabilities, New York: RoutledgeFalmer.

26. Soyyiğit, T. (2013). ‘Sınıf Öğretmenlerinin Değer Tercihleriyle Kaynaştırmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkininin İncelenmesi (Pendik İlçesi Örneği) (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye).

27. Sarı, H. ve Bozgeyikli, H. (2003) Öğretmen adaylarının özel eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi: karşılaştırmalı bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 183-203.

28. Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (1996). Teacher perceptions of mainstreaming/inclusion, 1958–1995: A research synthesis. Exceptional children, 63(1), 59-74.

29. Sucuoğlu, B. K. Tevhide. İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları Yaklaşımlar. Yöntemler, Teknikler.

30. Şahbaz, Ü., & Kalay, G. (2010). Okulöncesi eğitimi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 116-135.

31. Toy, S. N., & Duru, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlikleri ile kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 146-173.

32. Whittaker, C. R., Salend, S. J., & Duhaney, D. (2001). Creating instructional rubrics for inclusive classrooms. Teaching Exceptional Children, 34(2), 8-13.Tam Metin (PDF) Özet


Makale Gönder