SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BETİMLEMELERİ

Ahmet SAĞLAMGÖNCÜ, 

1. Ahmadi, A. (2012). Cheating on exams in the Iranian EFL context. Journal of Academic Ethics, 10, 151-170. doi: 10.1007/s10805-012-9156-5.
Akınoğlu, O. (2014). Yapılandırmacılık. B. Oral (Ed.), Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları İçinde (s. 429-444).Ankara: Pegem Akademi.
Aydemir, H. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç-gereçleri kullanım düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,36(1), 163-182.
Ayva, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersi öğrenme öğretme süreci ile ilgili öğrenci görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 276-282.
Alazzi, K. & Chiodo, J. (2004). Students’ perceptıons of socıal studıes: a study of mıddle school and hıgh school students ın Jordan.Internatıonal Journal Of Scholarly Acadmıc Intellectual Dıversıty, 6(1).
Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: ilköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(1), 38-63.
Bailey, G., Shaw, E. L. & Hollifield, D. (2006). The devaluation of social studies in the elementary grades. Journal of Social Studies Research,30(2), 18.
Bardak, Ş. ve Karamustafaoğlu, O. (2016). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 567-605.
Berkant, H. G. ve Arslan, T. (2015). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasina yönelik öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 10(11), 293-312.

2. Bolinger, K.& Warren, W. J. (2007). Methods practiced in social studies instruction: A review of public school teachers’ strategies. International Journal of Social Education,22(1), 68–84.
Checkley, K. (2008). Priorities in Practice, The Essentials of Social Studies, Grades K-8: Effective Curriculum, Instruction and Assessment, Association for Supervision and Curriculum Development 1703 N. Beauregard St. Alexandria, USA.
Creswell, J., W. (2016). Nitelaraştırma yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M.ve Demir, S. B.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
Çelikkaya, T. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Araç-Gereç ve Materyallerini Kullanma Durumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.32(1), 73-105.
Çelikkaya, T. (2015). Sosyal Bilgiler Öğrenimine ve Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Journal of Educational Science,3(4), 30-46.
Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 741-758.
Çelikkaya, T., Karakuş, U. ve Öztürk Demirbaş, Ç. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanma Düzeyleri ve Karşılaştıkları Sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11(1),57–76.
Daugherty, C., M. (2008). How Do Varıous Socıal Studıes Instructıonal Methods Affect Student Achıevement In Mıddle Schools? A Master’s Research Project Presented to The Faculty of the College of Education. Ohio University.
Demirel, Ö. (2015). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya.Ankara: Pegem Akademi.
Demirel, Ö. (2011). Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Duman, B. ve Aybek, B. (2003). Süreç-Temelli ve Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (11), 1-12.
Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Alkım Yayınevi.
Ersoy, A., F. ve Kaya, E. (2009). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının (2004) Uygulama Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi,17(1), 71-86.
Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi.
Gömleksiz, M., N. ve Öner, Ü. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı. 281-313.
Güler, N. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Ankara: Pegem Akademi.
Gülüm, K. ve Ulusoy, K. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih ve Coğrafya Konuları İşlenirken Öğretmenlerin Materyal Kullanma Durumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 85-99.
İlter, İ. (2018). Günümüz sınıflarında sosyal bilgilerin öğretimi: öğretmenlerin yöntemleri ve pedagojik uygulamaları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 1-29.

3. Kabapınar, Y. ve Karakurt, F. (2009). Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı? Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1897-1918.
Kan, Ç. (2006). Etkili Sosyal Bilgiler Öğretimi Arayışı. Kastamonu Eğitim Dergisi,14(2), 537-544.
Karadüz, A. ve Sayın, H. (2015). Öğretmenlerin Derslerindeki Konuşma Edimlerinin Öğrencileriyle İletişimlerine Etkisi. Turkish Studies 10(11), 883-908.
Köse, E. (2014). ”Bireysel Öğretme Modelleri” Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli (Keller). B.Oral (Ed.),Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları İçinde (s.357-383). Ankara: Pegem Akademi.
Miles, M., B. & Huberman, M., A. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication.
Moffat, M., P. (1957). Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Çev. Oran, N.). İstanbul: Maarif Basımevi.
Okobia, E., O. (2011). Availability and Teachers’ Use of Instructional Materials and Resources in the Implementation of Social Studies in Junior Secondary Schools in Edo State, Nigeria. Review of European Studies, 3(2).
Öztan Ulusoy, Y. (2014). Gestalt Kuramı. B.Oral (Ed.), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları İçinde (s.139-157). Ankara: Pegem Akademi.
Russell, W. (2010). Teaching social studies in the 21st century: a research study of secondary social studies teachers' ınstructional methods and practices. Action in Teacher Education, 32(1), 65-72.
Russell, W., B. & Waters, S. (2010). Instructional Methods for Teaching Social Studies: A Survey of What Middle School Students Like and Dislike about Social Studies Instruction. Journal for the Liberal Arts and Sciences 14(2), 123-147.
Sağlam, H. İ. ve Güngör, A. (2016). İlköğretim Öğrencilerinin Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 24-30.
Schug, M., C., Todd, R., J. ve Beery, R. (1982). Why Kids Don’t Like Social Studies. (ERIC Document Reproduction Service No. ED224765).
Siler, C., R. (1998). Spatial Dynamics: An Alternative Teaching Tool İn Social Studies. 02 Mart 2018 tarihinde https://eric.ed.gov/?id=ED415179adresinden alındı.
Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Sönmez, V. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Klavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
Şahan, H., H., Uyangör, N. ve Işıtan, S. (2014). Öğretim Stratejileri. B.Oral (Ed.), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları İçinde (s.283-319). Ankara: Pegem Akademi.
Tarhan, Ö. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Politik Okuryazarlığa İlişkin Görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 649-669.
Taşkaya, M. ve Bal, T. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 173-185.

4. Ünal, Ç. ve Çelikkaya, T. (2006). İlköğretim I. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler İle Bunların Uygulanma Sıklığı. Doğu Coğrafya Dergisi, 9(11), 151-166.
Yaşar, Ş. ve Gültekin, M. (2015). Anlamlı Öğrenme İçin Etkili Öğretim Stratejileri. C. Öztürk (Ed.) Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde, (s. 77-109). Ankara: Pegem Akademi.
Yaşar, Ş., Köse, T. Ç., Göz, N. ve Bayır, Ö. G. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Öğretme-Öğrenme Süreçlerinin Etkililiği: Bir Meta Analiz Çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 38-56.
Yeler, M, (2014). Öğretim Elemanlarinin Öğretme-Öğrenme Sürecini Düzenleme Biçimlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.Tam Metin (PDF) Özet


Makale Gönder