Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıda yer alan listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir. Bununla birlikte Makale Şablonu da çalışmanızın yazımında size kolaylık sağlayacaktır.


Makale Şablonu


Makale şablonu için tıklayınız.


Yayınlanmak üzere Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne gönderilen çalışmalar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne gönderilen çalışmalar için yazar ya da sorumlu yazar telif hakkından feragat ettiğini ve “Telif Hakkı Devir Formu” doldurularak telif hakkını Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)’ne devrettiğini belgelemek zorundadır. Bunun için “Telif Hakkı Devir Formu” belgesi doldurulmalı, yazar ya da sorumlu yazar tarafından ıslak imza ile imzalanmalı ve taranarak sisteme yüklenmelidir.


Telif Hakkı Devir Formu


Telif hakkı devir formunu indirmek için tıklayınız.


Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Dergiye gönderilen çalışmalar için izlenecek etik kurallar:

Etik kurul kararı gerektiren insan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Makalenin yöntem bölümünde ve ilk/son sayfasında bu onay belgesine (kurul adı, tarih ve sayı no) yer verilmelidir. Görüşme ve gözlem gibi insanlarla doğrudan iletişim halinde veri toplamayı gerektiren nitel araştırmalarda ve vaka çalışmalarında bilgilendirilmiş onam formunun imzalatıldığına dair bilgi verilmelidir.

TR Dizin 2020 kuralları kapsamında çalışmalarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde’ yer alan tüm kurallara uyulduğuna ve yönergenin ikinci bölümünde yer alan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”den hiçbirinin gerçekleştirilmediğine dair bir ifadenin makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir. Çalışmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru yapmadan önce bu bilgilerin aday makaleye eklenmesi gerekmektedir.


Makale Sunumu Kontrol Çizelgesi

1. Makalemi aşağıda belirtilen ölçütlere göre hazırladım ve makale gönderme koşullarının tamamını kabul ediyorum. √

2. Aday makale, eğitim alanıyla doğrudan ilgili bir araştırma ya da tartışma yazısıdır. √

3. Sunulan çalışma daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamıştır, başka bir derginin incelemesinde değildir. √

4. Aday makale kenar boşlukları 2.5 cm olan A4 kağıda yazılmıştır. √

5. Her bir paragraf en az üç cümle içermektedir. √

6. Aday makale, yazar adları çıkarılarak sunulmuştur. Eklenen dosyada yazar adı belirtilmeyecektir. √

7. Aday makalenin tamamında Cambria yazı sitili kullanılmıştır. √

8. Çalışma Türkçe tam metin sunulmuşsa;

Çalışma, tüm ögeler dâhil olmak üzere en fazla 8000 sözcüktür. Türkçe tam metinden önce yer verilen kısa ve uzun İngilizce özetler (150-200 sözcük ve 1000-1500 sözcük) bu sayıya dâhil değildir. √

9. Çalışma İngilizce tam metin sunulmuşsa;

Çalışma, tüm ögeler dâhil olmak üzere en fazla 8000 sözcüktür. İngilizce tam metin ardından yer verilen kısa ve uzun Türkçe özet (150-200 sözcük ve 1000-1500 sözcük) bu sayıya dâhil değildir. √

10. Aday makalenin İngilizce başlığı 10-18 sözcük uzunluğundadır. √

11. Aday makalenin İngilizce başlığı; ortalı, koyu, 16 font, aralık: önce/sonra 30nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √

12. Aday makalenin ingilizce kısa özeti, çalışmanın genel içiriğini sahip, yöntem, sonuç ve önerileri içermektedir. √

13. Aday makalenin ingilizce kısa özetinde atıf yer almamaktadır. √

14. Aday makalenin ingilizce kısa özeti, girintisiz, 10 font, aralık: önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk, 150 ile 200 arasındadır. √

15. Aday makalenin ingilizce kısa özetinin anahtar kelimeleri 3 - 7 kelime arasındadır. Sola yaslı, 10 font, aralık: önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyüktür. √

16. Aday makalenin geniş ingilizce özeti; 1000 ile 1500 kelime arasındadır ve “Extended Summary” başlığı ortalı, koyu 11 font, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √

17. Aday makalenin geniş ingilizce özeti; “Introduction, Methods, Results, Discussion and Conclusion, Recommedations” başlıklarını içermektedir ve bu başlıklar ilk satır içeriden 1,25cm, koyu, 11 font, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12pt şeklindedir. √

18. Aday makalenin geniş ingilizce özetinin metin kısımları; ilk satır içeriden 1,25cm, 11 font, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 16nk şeklindedir. √

19. Aday makalenin Türkçe başlığı 10-18 sözcük uzunluğundadır. √

20. Aday makalenin Türkçe başlığı; ortalı, koyu, 16 font, aralık: önce/sonra 30nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √

21. Aday makalenin Türkçe kısa özeti, çalışmanın genel içiriğini sahip, yöntem, sonuç ve önerileri içermektedir. √

22. Aday makalenin Türkçe kısa özetinde atıf yer almamaktadır. √

23. Aday makalenin Türkçe kısa özeti, girintisiz, 10 font, aralık: önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk, 150 ile 200 arasındadır. √

24. Aday makalenin Türkçe kısa özetinin anahtar kelimeleri 3 - 7 kelime arasındadır. Sola yaslı, 10 font, aralık: önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyüktür. √

25. Aday makalenin tam metni; “Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Öneriler, Kaynakça” başlıklarını içermektedir ve bu başlıklar; ilk harf(ler) büyük ortalı, koyu 11 punto, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. Bu başlıklar birinci seviye başlıktır. √

26. Aday makalenin tam metin ana başlıklar altındaki kısımları; ilk satır içeriden 1,25cm, 11 font, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 16nk şeklindedir. √

27. İkinci seviye başlıklar ilk satır içeriden 1,25cm, 11 punto, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk, ilk harfler büyüktür.

Üçüncü seviye başlıklar ilk satır içeriden 1,25cm, 11 punto, italic, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk, ilk harfler büyüktür.

Dördüncü seviye başlıklar ilk satır girintisiz, 11 punto, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk, sadece ilk harfi büyük ve başlık sonrası iki nokta üst üste yazılarak paragraf yazımına devam edilmiştir.

Beşinci seviye başlıklar İlk satır girintisiz, 11 punto, italic, aralık: önce/sonra 6nk, satır aralığı 12nk, ilk harfler büyük ve başlık sonrası iki nokta üst üste yazılarak paragraf yazımına devam edilmiştir. √

28. Aday makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, atıfları, kaynakçası ve diğer özellikleri tamamen APA altıncı baskıda belirtildiği şekildedir. √

29. Aday makalenin şekilleri ve tabloları metin içerisinde bulunmaları gereken uygun yerlere yerleştirilmiştir. √

30. Tablo adı italik ve ilk satır girintisiz, 10 punto, iki yana yasılı, önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √

31. Şekil adı 10 punto, ortalanmış, önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √

32. Şekil ve Tablo içi yazılar 10 puntodur. √

33. Metin içinde yer verilen tüm kaynaklar kaynakçada yer almıştır. √

34. Kaynakça yazımında APA 6 stili kullanılmış ve 10 punto, iki yana yasılı, asılı, girinti değeri: 1.25 cm, önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk şeklindedir. √

35. Kaynakça yazımında bu listenin altında verilen örnekler dikkate alınmıştır. √

36. Kaynakça oluşturulurken önce alfabetik sıraya göre ve aynı yazara ait birden çok kaynak gösterimi yapılmışsa yayımlanma yılına göre kronolojik olarak sıralanmıştır. √

37. Dergi makaleleri için DOI numarası varsa kaynakçaya eklenmiştir. √

38. Kaynakça yazımında çok yazarlı çalışmalarda Türkçe kaynaklarda “ve”, yabancı kaynaklarda “&” kullanılmıştır. √

39. Metin içi kaynak gösteriminde bu listenin altında verilen örnekler dikkate alınmıştır. Metin içi alıntılarda birden çok yazarlı kaynaklarda son yazar soyadından önce (&) işareti kullanılmamış, yerli/yabancı tüm kaynak gösterimlerinde son yazar soyadından önce “ve” kullanılmıştır. √

Metin içi alıntılar:

Yazar adları arasında;

Örnek:

Tay ve Baş’ın (2015: 68) araştırmasına göre ... (parantez içinde kesme işareti yok)

(Tay ve Baş, 2015: 68)

Weinstein ve Mayer’e göre (1986) öğrenme stratejileri ……

(Weinstein ve Mayer, 1986)


Alıntıların sırası:

Atıflar yayın yılı sırasına göre düzenlenmelidir.

Örnek:

(Weinstein, Ridley, Dahl ve Weber, 1988; Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie, 1991; Styles, Beltman ve Radloff, 2001; Cornford, 2002; Ulusoy, 2010; Büyükşahin ve Demirci Güler, 2014, Güneş ve Üstündağ, 2015)


İkincil kaynaklar:

İkincil bir kaynak (bir başka kaynaktan alıntılanan) aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

Örnek:

(Riding ve Rayner, 1998’den akt. Hewitt, 2008)


Kaynakça için örnek gösterimler:

Kaynakça oluşturulurken aşağıda yer alan örnekler incelenebilir (Cambria, 10 punto, iki yana yasılı, asılı, girinti değeri: 1.25 cm, önce/sonra 3nk, satır aralığı 12nk).

Tek yazarlı Kitap;

Sönmez, V. (2005). Hayat ve sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.

Miller, P. H. (2011). Theories of developmental psychology. New York: Worth Publishers.


Çok yazarlı Kitap;

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expveed sourcebook (2nd Ed.). California: SAGE Publications.

Ergün, M. ve Özdaş. A. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Kaya Matbaacılık.


Kitapta Bölüm:

McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008). Explaining the complexities ve value of nursing practice ve knowledge. In Morley, I., & Crouch, M. (Ed.), Knowledge as value: Illumination through critical prisms (ss. 209-224). Amsterdam, Netherlves: Rodopi.

Akyürek Tay, B.ve Tay, B. (2009). Hayat bilgisi öğretiminde yapılandırmacılık. İçinde Tay, B. (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi (ss. 49-69). Ankara: Maya Akademi Yayınları.


Dergide Makale:

Halstead, J. M., & Taylor, J. M. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Combridge Journal of Education, 30, 169-202.

Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 ilkokul matematik dersi öğretim programları ile 2017 ilkokul matematik dersi öğretim programı karşılaştırması. YYU Journal Of Education Faculty, 14(1), 1219-1258. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.44.


Online First Basılan Makale:

Pauluzzo, R., & Cagnina, M., R. (2017). Bridging the divide: intercultural competences to reconcile the knowledge transfer dilemma in multinational contexts. Knowledge Management Research ve Practice. Online First. https://doi.org/10.1057/s41275-017-0073-7.


Yüksek Lisans Tezi:

Koyuncu, B. (2001). Cumhuriyetten (1923) günümüze (2000) sosyal bilgiler dersi öğretim araçlarının eğitim programları dahilinde nitelik ve nicelik olarak değişimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother.Master’s Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.


Doktora Tezi:

Tay, B. (2007). Sosyal bilgiler öğretimi kapsamında ilköğretim öğrencilerinde nedensellik kavramının gelişimi.Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.


Emplaincourt, P. O. (1999). Inter-individual variability in the energy cost of several habitual physical activities. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Alabama. Tuscaloosa, AL.


İnternet Adresinden Yazarı Olan Kaynak:

Staff, B. (2017). The 25 best colleges online for 2017-2018. 08.12.2017 tarihinde https://www.bestcollegereviews.org/top/online-colleges adresinden erişilmiştir.

İnternet Adresinden Yazarı Olmayan Kaynak:

Nexcastle college students’ union. (2017) 08.12.2017 tarihinde https://www.nus.org.uk/en/students-unions/newcastle-college-students-union/ adresinden erişilmiştir.


Gazete Alıntısı:

Kirchgaessner, S. (2017, Aralık 8), Giulio regeni murder: Cambridge tutor agrees to speak to Italian investigators.The Guardian, 08.12.2017 tarihinde https://www.theguardian.com/education/2017/dec/07/cambridge-professor-to-answer-italian-questions-over-of-student adresinden erişilmiştir.


Devlet Yayınları:

Secretary of State for Health (2017). Government Response to the Health Select Committee's Inquiry into Suicide Prevention. The National Archives, Kew, London.


Kurum ve Şirket Raporları:

NUS (2017). Nexcastle college students’ union. 08.12.2017 tarihinde https://www.nus.org.uk/en/students-unions/newcastle-college-students-union/ adresinden erişilmiştir.

MEB (2015). Milli eğitim bakanlığı faaliyet raporu 2015. 08.12.2017 tarihinde http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_02/29061209_2015darefaalyetraporu.pdf adresinden erişilmiştir.