|  e-ISSN: 2618-589X

Orjinal Araştırma Makalesi | Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2017, Cil. 1(1) 1-21

From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example

Hatice TÜRE & Handan DEVECİ

ss. 1 - 21   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2017.482.01   |  Makale No: tay journal.2017.001

Yayın tarihi: Şubat 01, 2017  |   Okunma Sayısı: 5  |  İndirilme Sayısı: 25


Özet

Family is one of the most important social resource that should be utilized in this course. This study aimed to draw attention to the importance of providing family involvement in the social studies course and it involved an example practice for providing family involvement within the 5th grade social studies course. This practice was carried out on the basis of the unit "Learning about our Region" in the learning field "People, Places and Environments" which has the outcome "To be able to explain the effect of the climate seen in the region where students live on human activities by giving examples from everyday life". In the study, the lesson plans, family and student guidelines for the example practice were presented. In addition, for the example practice, video commentary taken during the activity, student anecdotal records, data obtained from student interviews and family opinions in the family co-operation notebooks were directly quoted in the presentation of the findings. As a result, providing family involvement to social studies lessons can contribute to the academic achievement of students, the development of responsibility consciousness and self-confidence, the strengthening of family relations and the individual development of families

Anahtar Kelimeler:


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
TURE, H. & DEVECI, H. (2017). From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 1(1), 1-21. doi: 10.29329/tayjournal.2017.482.01

Harvard
TURE, H. and DEVECI, H. (2017). From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 1(1), pp. 1-21.

Chicago 16th edition
TURE, Hatice and Handan DEVECI (2017). "From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example ". Türk Akademik Yayınlar Dergisi 1 (1):1-21. doi:10.29329/tayjournal.2017.482.01.

Kaynakça
 1. Abbak, B. S. (2008). Okulöncesi eğitim programındaki aile katılımı etkinliklerinin anasınıfı öğretmenleri ve veli görüşleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 2. Ahioğlu-Lindberg, E. N. (2014). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin aile katılımı ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1339-1361. [Google Scholar]
 3. Ahioğlu-Lindberg, E. N. ve Demircan, A. N. (2013). Ortaöğretim okullarında öğrenci görüşlerine göre aile katılımı: Bir ölçek uyarlaması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 35-46. [Google Scholar]
 4. Akkaya, M. (2007). Öğretmenlerin ve velilerin okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılımı çalışmalarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 5. Aslanargun, E. (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119-135. [Google Scholar]
 6. Atakan, H. (2010). Okulöncesi eğitiminde aile katılımı çalışmalarının öğretmen ve ebeveyn görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 7. Bahçeli-Kahraman, P. (2012). Aile katılımı boyutu zenginleştirilmiş okulöncesi eğitim programlarının 5-6 yaş çocukların ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa. [Google Scholar]
 8. Chan, B. Y. M. ve Chui, H. S. (1997). Parental participation in school councils in Victoria, Australia. International Journal of Educational Management, 11(3), 102-110. [Google Scholar]
 9. Coleman, M. ve Churchill, S. (1997). Challenges to family involvement. Childhood Education, 73(3), 144 148. [Google Scholar]
 10. Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). Okulöncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: Öğretmen-aile çocuk ve kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 131, 145. [Google Scholar]
 11. Demircan, A. N. (2012). Ortaöğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu. [Google Scholar]
 12. Demircan, Ö. ve Erden, F. T. (2015). Parental involvement and developmentally appropriate practices: A comparison of parent and teacher beliefs. Early Child Development and Care, 185(2), 209-225. [Google Scholar]
 13. Deveci, H. (2002). Sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 14. Deveci, H. (2008). Learning from parents and learning with parents in social studies. World Applied Science, 3(5), 715-724. [Google Scholar]
 15. Deveci, H. (2009). Hayat bilgisi öğretiminde aile katılımı. İçinde B. Tay (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi, ss.243 260. Ankara: Maya. [Google Scholar]
 16. Dinç, B. (2008). Eğitime ailenin katılımı. İçinde E. A. Küçükyılmaz (Ed.), Okul, aile ve çevre işbirliği, ss.55 74. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 17. Douglass, A. ve Klerman, L. (2012). The strengthening families initiative and child care quality improvement: How strengthening families influenced change in child care programs in one state. Early Education and Development, 23, 373–392. [Google Scholar]
 18. Epstein, J. L. (2008). Improving family and community involvement in secondary schools. Education Diggest, 73(6), 9-12. [Google Scholar]
 19. Epstein, J. L. (2010). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 92(3), 81-96. [Google Scholar]
 20. Epstein, J. L. ve Dauber, S. L. (1991). School programs and teacher practices of parent involvement in innercity elementary and middle schools. The Elementary School Journal, 91(3), 289-305 [Google Scholar]
 21. Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 399-431. [Google Scholar]
 22. Gültekin, M. ve Kılıç, Z. (2014). İlköğretimde çocuğu olan ailelerin çocuklarının eğitim ve öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve eğitim gereksinimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(2), 85 111 [Google Scholar]
 23. Harris, K. I. (2015). The unexpected journey shared by families: Using literature to support and understand families raising a child with disabilities. Early Childhood Education Journal, 43, 473 484. [Google Scholar]
 24. Kaya, E.; Eryılmaz, Ö.; Gezer, U.; Ekici, M. ve Kapan, E. (2015). Öğretmenlerin on iki yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4) sosyal bilgiler dersine yansımalarına ilişkin algıları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(2), 54-93. [Google Scholar]
 25. Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1) 69-83. [Google Scholar]
 26. Kılıç, Z. (2010). İlköğretimde hayat bilgisi dersinde aile katılımı çalışmaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 27. Lim, M. (2012). Unpacking parent involvement: Korean American parents’ collective networking. School Community Journal, 22(1), 89-110. [Google Scholar]
 28. McDowell, J. R. (2014). Fostering parental engagement in a rural title elementary school. Unpublished Doctoral Thesis. The College of William and Mary, The Faculty of the School of Education, in Virginia. [Google Scholar]
 29. Oğuz, K. (2012). İlköğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu. [Google Scholar]
 30. Öztürk, C. (2007). Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss. 22-49) . Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 31. Sheldon, S. B. (2003). Linking school–family–community partnerships in urban elementary schools to student achievement on state tests. The Urban Review, 35(2), 149-165 [Google Scholar]
 32. Seefeldt, C.; Castle, S. ve Falconer, R. C. (2015). Okulöncesi/ilkokul çocukları için sosyal bilgiler öğretimi. S. Coşkun Deniz (Çev.). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 33. Sözer, E. ve Deveci, H. (2007). Sosyal bilgiler dersinde aile katılımı ve çeşitli uygulama örnekleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Eskişehir. Tümkaya, S. (2017). Velilerin okulda eğitime katılım türlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 83-98. [Google Scholar]