|  e-ISSN: 2618-589X

Cilt 1 Sayı 1 (Şubat 2017)

Orjinal Araştırma Makaleleri

From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example

Hatice TÜRE & Handan DEVECİ

ss. 1 - 21   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2017.482.01

Özet

Family is one of the most important social resource that should be utilized in this course. This study aimed to draw attention to the importance of providing family involvement in the social studies course and it involved an example practice for providing family involvement within the 5th grade social studies course. This practice was carried out on the basis of the unit "Learning about our Region" in the learning field "People, Places and Environments" which has the outcome "To be able to explain the effect of the climate seen in the region where students live on human activities by giving examples from everyday life". In the study, the lesson plans, family and student guidelines for the example practice were presented. In addition, for the example practice, video commentary taken during the activity, student anecdotal records, data obtained from student interviews and family opinions in the family co-operation notebooks were directly quoted in the presentation of the findings. As a result, providing family involvement to social studies lessons can contribute to the academic achievement of students, the development of responsibility consciousness and self-confidence, the strengthening of family relations and the individual development of families

Anahtar Kelimeler:

Eğitimsel Sinirbilim Neuroeducation : Eğitimciler Neden Sinirbilim Verilerinden Yararlanmalıdır?

Bengisu KOYUNCU

ss. 22 - 34   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2017.482.02

Özet

Eğitim, farklı disiplinlerin bulgularından yararlanan bir bilim dalıdır. Sinirbilim ve eğitim etkileşiminin bilişsel sürece yönelik bir açımlama getirdiği söylenebilir. Bu çalışma, diğer disiplinlerle etkileşimi olan eğitimin, sinirbilim bulgularından nasıl yararlanabileceğine ilişkin bir farkındalık kazandırmaya yönelik bilimsel tartışma kapsamında tasarlanmıştır. Eğitimsel sinirbilim neuroeducation yaklaşımı sinirbilim ve özellikle bilişsel sinirbilim alan araştırmalarının bulgularını bütünsel bir biçimde anlamak üzere düzenlenmiştir. Böylece, disiplinlerarası çalışmalarla eğitim boyutuna katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çalışamada, öğretmenlerin “bilişsel sinirbilim araştırmalarının sonuçlarının sınıfta nasıl uygulayabilecekleri sorunu alan araştırmaların sonuçlarına göre tartışılmıştır. Eğitimsel sinirbilim kavramı “beyin tabanlı/uyumlu öğrenme” kavramından farklı olarak alınmıştır. Her iki kavram temelde aynı gibi gözükse de eğitimsel sinirbilim kavramı daha geniş bir içeriği ele almaktadır. Sonuç olarak öğrenmenin uygulamasında, öğrencinin motivasyonu, duyguları, konuşması, kelime dağarcığı, kavramsal anlaması, problem çözme becerisi, toplumsal yaşam becerileri için sinirbilim, bilişsel sinirbilim ve eğitim verileri birbirini destekleyecek bütünlükte olmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterliklerine İlişkin Öz Algıları ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Menderes ÜNAL & Fadime DAĞISTAN

ss. 35 - 54   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2017.482.03

Özet

Meslek yüksekokulu ve fen edebiyat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının öz-algıları ve öğrenci görüşlerine göre pedagojik yeterliklerini incelemeyi amaçlayan betimsel nitelikteki bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Ahi Evran Üniversitesinde görev yapan 45 öğretim elemanı ve 88 öğrenci ilgili üniversitenin meslek yüksekokulları ve Fen edebiyat fakültesine devam etme koşulu aranarak amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiş olup veriler nicel yolla toplanmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak MEB’in 2006 yılında yayımladığı öğretmen yeterlikleri çalışması baz alınarak 13 alt boyutta toplanan maddeler beşli likert tipi maddelere dönüştürülerek oluşturulan “Öğretmen Yeterlik Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde % , frekans f , t-Test ve Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmış olup alt amaçlarda belirtilen hipotezler 0.05 düzeyinde teste tabi tutulmuştur. Öğretim elemanlarının öz algılarının incelenmesi sonunda cinsiyet, fakülte, hizmet yılı, formasyon belgesine sahip olma durumu ve hizmet içi formasyon eğitimi düzenlemesine yönelik görüşleri arasında anlamlı fark yoktur ancak öğretim elemanlarının yeterlikleri konusundaki öğrenci görüşleri ile öğretim elemanlarının öz değerlendirmeleri arasında anlamlı derecede farklılığın olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan öğrencilerin cinsiyetleri ve devam ettikleri fakültelere göre aralarında anlamlı fark yok iken hizmet içi formasyon eğitimi düzenlenmeli diyenlerle karşı çıkanlar arasında karşı çıkanlar lehine anlamlı fark vardır. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre hem öğrenciler hem de öğretim elemanları hizmet içi pedagojik formasyon eğitimi düzenlenmesi konusunda olumlu görüş belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Opinions of Third-Grade Primary School Students on the Value of Patriotism

Fatma AK-TEFEK & Bayram TAY

ss. 55 - 75   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2017.482.04

Özet

Thoughts and values that constitute the content of Life Studies course are handled under the heading of personal qualities or values in Life Studies course curriculum. One of the envisaged values to be acquired with the Life Studies course is patriotism. Patriotism is related to the commitment of an individual to his country with a strong bond, his dedication to preserve, develop, and sustain its eternal existence. The main purpose of this research is to determine how primary third graders express patriotism with written expressions and pictorial depictions. The descriptive research method is used in this study. Data collection was conducted through a form that consists of an open-ended question and a drawing related to that question. The convenience sampling method was used to select participants. 166 third graders from five elementary schools in Kaman district of Kırşehir province participated in this research study. Data was analyzed through content and visual analyses techniques. The results indicated that students described patriotism as “love of the country”, “giving one’s life for the country”, “protecting the country”, “love the country the way Atatürk did”, and “love of the nation”. On the other hand, students pictured patriotism with drawings that represented “protecting the country”, “love of our flag and singing our national anthem enthusiastically”, “giving one’s life for the country”, “love the country the way Atatürk did” and celebrating national holidays

Anahtar Kelimeler:

Comprasion of 2009 and 2017 Life Science Course Curricula

Şükran UÇUŞ-GÜLDALI

ss. 76 - 98   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2017.482.05

Özet

As the main source of life science is the life itself, life science courses are the main dynamics of socialization in primary school education. Life science’s curriculum, which was updated in 2017, was started to be implemented gradually from the 1st grade in 2017-2018. In that context, the main objective of this study is to make a comparison between the life science curricula of years 2009 and 2017. The case study method was used in the qualitatıve design for the current study. Data was gathered via critical sampling and the life science curriculum guide of 2009 and 2017 that were approved by the Ministry of Education. Objectives, content, teaching-learning process, evaluation of life science curricula were compared according to their vision, objectives, skills, values and approaches. Both curricula have similarities in terms of vision, objectives and evaluation methods. However, it can be argued that 2017 curriculum lacks concepts like values, skills and acquisitions about Kemalism. Moreover, it adopts a unitbased approach and it lacks adequate level of explanation especially for how to implement objectives, special weeks and days. We believe that our study will provide valuable contributions to the forthcoming researches on life sciences and will support the understanding on life science studies curriculum in Turkey

Anahtar Kelimeler:

Examination of Epistemological Beliefs of Pre-Service Primary Class Teachers in terms of Some Variables and Attitudes toward Science

Adem TAŞDEMİR & Muhammet Emin BOYSAK

ss. 99 - 116   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2017.482.06

Özet

Today the changing needs necessitates some changes in education systems. When the 21st century skills are analyzed, the students are expected to graduate with many skills such as knowledge generation, problem solving, critical thinking, effective use of technology and creativity. Particularly the beliefs about definition, construction, evaluation, position and formation of the knowledge are becoming more and more influential. The individuals’ beliefs about the nature of knowledge are called epistemological beliefs. The aim of this study is to describe the epistemological beliefs of pre-service primary teachers and to analyze them according to some variables attitude towards the science lesson, gender, class level etc. thought to be influential on these beliefs. Survey, one of the quantitative research methods, was be used and the epistemological beliefs of pre-service teachers were be described. The sample of the research was composed of 188 pre-service class teachers who were studying at Department of Primary School Education and were randomly selected. The Epistemological Beliefs Scale developed by Deryakulu and Büyüköztürk 2002 , the Attitude Scale towards Science Course developed by Taşdemir 2008 and the personal information form developed by the researchers were used to obtain the data. The results showed that while the epistemolgy belief which learning depends on the effort of pre-service primary class teachers were novice level, belief that only one thing is true and learning depends on talent were less developed. Another result of the study was that the epistemological beliefs of the pre-service primary class teachers showed a significant difference according to the gender characteristics and class levels. Also, there was a positively meaningful relationship between the epistemological beliefs of the pre-service primary class teachers and the attitudes towards science

Anahtar Kelimeler: