|  e-ISSN: 2618-589X

Orjinal Araştırma Makalesi | Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2019, Cil. 3(1) 40-60

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Erdal DEMİRTAŞ & Mutlu Pınar DEMİRCİ-GÜLER

ss. 40 - 60   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2019.485.03   |  Makale No: tay journal.2019.003

Yayın tarihi: Şubat 01, 2019  |   Okunma Sayısı: 0  |  İndirilme Sayısı: 60


Özet

Bu çalışmada, ilkokul düzeyinde fen bilimleri dersini yürütmekte olan sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersi öğretim sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kırşehir ili merkez ilçede görev yapan ve on yedi kişiden oluşan çalışma grubu ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşme sorularının hazırlanması sürecinde literatür taranmış ve öğretmenlerin karşılaşabilecekleri sorunlar öğretim programı, öğretmen, öğrenci, ders kitabı, öğrenme ortamı, veli ve idari kaynaklı olmak üzere yedi başlık altında toplanmış ve bu başlıklara yönelik yedi adet soru ile veri toplama sürecine gidilmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiş ve çözümleme sonucunda öğretmenlerin; konuların sınıf seviyesine uygun olmaması, ölçme değerlendirme sorularının bilişsel alanda alt düzeyde olması, laboratuvarın olmaması, ya da kullanılmaması, öğretmenlerin alan bilgilerini yeterince güncelleyememeleri, velilerin öğretim sürecinde yeterli desteği göstermemeleri konularında sorunları ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sorunların çözümleri noktasında, hizmet içi uygulamaların nitelik ve nicelik olarak arttırılması, laboratuvar kullanımı ya da sınıfların dizaynı konusunda okul idaresinin öğretmenleri desteklemesi, velilerin öğretim sürecine destek olmaları noktasında bilinçlendirme çalışmalarının düzenlenmesi, ders kitapları ve programlarının revize edilmesi kısmında öğretmenlerin daha aktif rol almalarının sağlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Elementary education, Science education, Educational problem


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
DEMIRTAS, E. & DEMIRCI-GULER, M.P. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 3(1), 40-60. doi: 10.29329/tayjournal.2019.485.03

Harvard
DEMIRTAS, E. and DEMIRCI-GULER, M. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 3(1), pp. 40-60.

Chicago 16th edition
DEMIRTAS, Erdal and Mutlu Pinar DEMIRCI-GULER (2019). "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ". Türk Akademik Yayınlar Dergisi 3 (1):40-60. doi:10.29329/tayjournal.2019.485.03.

Kaynakça
 1. Akıncı, B., Uzun, N., ve Kışoğlu, M. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. International Journal of Human Sciences , 12(1),1189-1215. [Google Scholar]
 2. Aydoğdu, C. ve Yardımcı, E. (2013). İlköğretim fen laboratuvarlarında meydana gelen kazalar ve öğretmenlerin geliştirebilecekleri davranış tarzları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 44, 52-60. [Google Scholar]
 3. Balbağ, M. Z., ve Karaer, G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ,8(1), 28-46. [Google Scholar]
 4. Balbağ, Z., Leblebiciler, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., ve Erkan, Ö. (2016). Türkiye'de fen eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları , 5(3),12-23. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Çelikten, M., Şanal, M., ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2005(2),207-237. [Google Scholar]
 7. Çepni, S., Küçük, M., ve Ayvacı, H. Ş. (2003). İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma . Gazi Eğitim Fakültesi , 23(3),131-145. [Google Scholar]
 8. Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Ekici, F.T. Ekici, E., ve Taşkın, S. (2002).Fen laboratuarlarının içinde bulunduğu durum. V.ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi bildirileri 16-18 Eylül, O.D.T.Ü. Ankara, s. 391-393). [Google Scholar]
 10. Gürsoy, G. (2018). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. Turkısh Studies Educational Sciences , 623-649. [Google Scholar]
 11. Kuş, E.(2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri, Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 12. Küçüközer H., Bostan A., Kenar Z., Seçer S., ve Yavuz S.(2008) Altıncı sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme kuramına göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(1), 111-126, 2008. [Google Scholar]
 13. MEB (2018). Fen bilimleri dersi(3., 4., 5., 6., 7. ve 8.sınıflar) öğretim programı. Ankara. [Google Scholar]
 14. Ryan, P.J. (1998). Teacher development and use of portfolio assessment strategies and the impact on instruction in mathematics. Doctoral dissertation, Stanford University School of Education, Stanford, CA. [Google Scholar]
 15. Tay, B. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies ,6(3), 661-683. [Google Scholar]
 16. Tekbıyık, A. ve Akdeniz A. R. (2008). İlköğretim fen bilimleri dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37 [Google Scholar]
 17. Türkmen, L. (2002). Sınıf öğrtmenliği 1. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ,23: 218-228. [Google Scholar]
 18. Türkmen, H., ve Kandemir, E. M. (2011). Öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri öğrenme alanı algıları üzerine bir durum çalışması. Journal Of European Education , 1(1),15-24. [Google Scholar]
 19. Yangın, S. (2007). 2004 öğretim programı çerçevesinde ilköğretimde fen bilimleri dersinin öğretimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 20. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]