|  e-ISSN: 2618-589X

Orjinal Araştırma Makalesi | Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2021, Cil. 5(1) 118-133

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretiminde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarıları Üzerindeki Etkisi

Halil Erbil GÜNER, Mustafa YAĞCI & Akif AZAK

ss. 118 - 133   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2021.489.06   |  Makale No: tay journal.2021.006

Yayın tarihi: Haziran 28, 2021  |   Okunma Sayısı: 3  |  İndirilme Sayısı: 73


Özet

İçinde bulunduğumuz çağ bilişim teknolojilerinin başat rol üstlendiği bilgi çağıdır. Teknoloji ise her alanda özellikle de eğitsel alanlarda bilimi kullanarak insan hayatını kolaylaştırmak için yapılan araştırma ve bilgi birikimidir. Bu doğrultuda bilgi teknolojisi kavramı ön plana çıkmaktadır. Bilgi teknolojisi, nitelikli bilgiye gelişmiş cihazlar ile ulaşmak, bu bilgileri kullanmak ve sistemler haline getirmek anlamına gelir. Bu çağda rekabet edebilirlik üst düzeyde olup birçok devlet eğitim / öğretim programlarına ve eğitim politikalarına, bilişim teknolojilerine ve yazılım öğretimine vermekte olduğu önemi artırmaktadır. Bu çalışmada bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretiminde eğitsel oyun yazılımı destekli öğretimin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin başarıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırma toplamda 70 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Veri toplama araçları olarak, Akademik Başarı Testi ve Eğitsel Amaçlı Bilgisayar Oyunları Anketi kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin akademik başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu diğer taraftan eğitsel oyun uygulamasının öğrencilerin bilgisayar oyunlarına karşı tutumları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitsel oyun, İlköğretim öğrencileri, Bilişim teknolojilier ve yazılım dersi, Eğitsel oyun destekli öğretim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
GUNER, H.E., YAGCI, M. & AZAK, A. (2021). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretiminde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarıları Üzerindeki Etkisi . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(1), 118-133. doi: 10.29329/tayjournal.2021.489.06

Harvard
GUNER, H., YAGCI, M. and AZAK, A. (2021). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretiminde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarıları Üzerindeki Etkisi . Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 5(1), pp. 118-133.

Chicago 16th edition
GUNER, Halil Erbil, Mustafa YAGCI and Akif AZAK (2021). "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretiminde Eğitsel Oyun Yazılımı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarıları Üzerindeki Etkisi ". Türk Akademik Yayınlar Dergisi 5 (1):118-133. doi:10.29329/tayjournal.2021.489.06.

Kaynakça
 1. Adıgüzel, T., Gürbulak, N., Sarıçayır, H. (2011). Akıllı Tahtalar ve Öğretim Uygulamaları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 457-471. [Google Scholar]
 2. Akman, G. N., (2014) Tc Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri. [Google Scholar]
 3. Avcı Yucel, U., Sert, G., Özdinç, F., & Tüzün, H. (2009). Eğitsel bilgisayar oyunlarının bilişim teknolojileri dersindeki kullanım etkileri. Kağıt sunum yeri Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara,Türkiye. [Google Scholar]
 4. Bağcı, H., Çoklar, A.N., (2014), Bilgisayar Oyunları, Eğitsel Kullanımları ve Tasarım Yeterlikleri Açısından BÖTE Öğretmen Adaylarının Değerlendirilmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (2), 195-211. [Google Scholar]
 5. Bakar, A., Tüzün, H., Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: 27-37. [Google Scholar]
 6. Can, G., Perceptions Of Prospective Computer Teachers Toward The Use Of Computer Games With Educational Features In Education, Yüksek Lisans Tezi, Middle East Technical University, Natural And Applied Sciences, Department of Computer Education And Instructional Technology, (2003). [Google Scholar]
 7. Cengizhan, S., (2007), Proje Temelli ve Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımlarının; Bağımlı, Bağımsız ve İş Birlikli Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3). [Google Scholar]
 8. Coşkun, H., Akarsu, B., Kariper, İ.A. (2012). Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunların Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, Ahi Evran Üniverisitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (1), 93-109. [Google Scholar]
 9. Çankaya, S. (2007), Oran-Orantı Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Matematik Ders ve Eğitsel Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşüncelerine Etkisi Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 10. Çankaya, S., Karamete A. (2008), Eğitsel Bilgisayar oyunlarının Öğrencilerin Matematik Dersine ve Eğitsel Bilgisayar Oyunlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2). [Google Scholar]
 11. Çoban, M., Yıldırım, Ö.& Göktaş, Y. (2011). Eğitsel Oyunların Tasarlanmasında Kullanılan Oyun Motorlarının Değerlendirilmesi. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, 22 Semtember. [Google Scholar]
 12. Demirbilek, M., (2014). Oyun Tasarımcısı Ortaöğretim Öğrencileri: PowerPoint Oyun Tasarımının Sözcük Hazinesi Kazanımına Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2), 525-536. [Google Scholar]
 13. Demircioğlu, H., Geban, Ö., (1996). Fen Bilgisi Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim ve Geleneksel Problem Çözme Etkinliklerinin Ders Başarısı Bakımından Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12: 183-185. [Google Scholar]
 14. Demirel, Ö. (1999) Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Donmuş, V. (2012). İngilizce öğrenmede eğitsel bilgisayar oyunu kullanmanın erişiye, kalıcılığa ve motivasyona etkisi/The effect of the use of educational computer games in learning english on achievement, retention and motivation. [Google Scholar]
 16. Durgut, A., (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencileri İçin Eğitsel Matematik Oyunu Geliştirilmesi ve Başarıya Etkisinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 17. Erdem, A.R. (2005) Etkili ve Verimli (Nitelikli) Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Erden, O., Keskin, N. (2015). Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Görüşleri ve Bilgisayar Destekli Eğitimin Teknoloji ve Tasarım Dersinde Kullanılabilirliği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (39). [Google Scholar]
 19. Erekmekçi, M., Fidan, Ş. (2012). Oyun Tasarım Platformları: Oyunun Eğitim ve Kültüre Etkisi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1 (1). [Google Scholar]
 20. Ertürk, S. (1994) Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş. Fırat, S. (2011). Bilgisayar destekli eğitsel oyunlarla gerçekleştirilen matematik öğretiminin kavramsal öğrenmeye etkisi (Master's thesis, Adıyaman Üniversitesi). [Google Scholar]
 21. Fidan, N. (1996) Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi. [Google Scholar]
 22. Gürkan T. (2001) “Eğitim, Öğretim ve Programlarla İlgili Temel Kavramlar”, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. (Editör: Mehmet Gültekin). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 716. [Google Scholar]
 23. Kazu, İ.Y., Yavuzalp, N. (2008). Öğretim Yazılımlarında Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eğitim ve Bilim, 33 (150). [Google Scholar]
 24. Keçeci, G., Alan, B., Zengin, K.F. (2016). Eğitsel Bilgisayar Oyunları Destekli Kodlama Öğrenimine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Education Sciences (NWSAES) 11 (3), 184-194. [Google Scholar]
 25. Korkmaz, S. (2018). Eğitsel oyun geliştirerek desteklenen fen bilimleri öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). [Google Scholar]
 26. Korkusuz, M.E., Karamete, A. (2013). Eğitsel Oyun Geliştirme Modelleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi (EFMED), 7 (2), 78-109. [Google Scholar]
 27. Kukul, V. (2013). Oyunla İlgili Tarihsel Gelişim ve Yaklaşımlar. M. Ocak içinde, Eğitsel Dijital Oyunlar (s.29-30). Ankara; Pegem Akademi. [Google Scholar]
 28. Özer, B. (1993) Öğretmen Adaylarının Etkili Öğrenme ve Ders Çalışmadaki Yeterliliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 29. Özdinç, F., Altun, A. (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler, İlköğretim Online, 13 (4). [Google Scholar]
 30. Senemoğlu, N. (1997) Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara: Spot Matbaacılık. [Google Scholar]
 31. Sezer, A., & Tokcan, H. (2003). İş birliğine dayalı öğrenmenin coğrafya dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3). [Google Scholar]
 32. Taşdemir, Ş., Şüyun, B.S., (2016). Bilgisayar Oyun Tasarımı ve Eğitsellik Kazandırılmasına Yönelik Bir Yaklaşım, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknik-Online Dergi, 15 (2). [Google Scholar]
 33. Varışoğlu, B., Şeref, İ., Gedik, M., Yılmaz, İ., (2013). Türkçe Dersinde Uygulanan Eğitsel Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı, 11. [Google Scholar]
 34. Yabaş, D., & Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 201-214. [Google Scholar]
 35. Yağcı, M., (2017). Tarih Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarıya, Öğrenilenlerin Kalıcılığına ve Bilgisayara Karşı Tutuma Etkisi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 102-113. [Google Scholar]
 36. Yıldırım, B., & Sünbül, A. M. (2015). Eğitsel oyun ve dönüt-düzeltmenin öğrenme düzeyi ve kalıcılığa etkisi (Master's thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi). [Google Scholar]
 37. Yiğit, N., Akdeniz, A.R., (2003), Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi: Elektrik Devreleri Örneği, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3), 99-113. [Google Scholar]