|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2017, Vol. 1(1) 1-21

From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example

Hatice Türe, Handan Deveci

pp. 1 - 21   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2017.482.01   |  Manu. Number: tay journal.2017.001

Published online: December 31, 2017  |   Number of Views: 18  |  Number of Download: 246


Abstract

Family is one of the most important social resource that should be utilized in this course. This study aimed to draw attention to the importance of providing family involvement in the social studies course and it involved an example practice for providing family involvement within the 5th grade social studies course. This practice was carried out on the basis of the unit "Learning about our Region" in the learning field "People, Places and Environments" which has the outcome "To be able to explain the effect of the climate seen in the region where students live on human activities by giving examples from everyday life". In the study, the lesson plans, family and student guidelines for the example practice were presented. In addition, for the example practice, video commentary taken during the activity, student anecdotal records, data obtained from student interviews and family opinions in the family co-operation notebooks were directly quoted in the presentation of the findings. As a result, providing family involvement to social studies lessons can contribute to the academic achievement of students, the development of responsibility consciousness and self-confidence, the strengthening of family relations and the individual development of families.

Keywords: Social studies, family involvement, practice example


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ture, H. & Deveci, H. (2017). From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example . TAY Journal, 1(1), 1-21. doi: 10.29329/tayjournal.2017.482.01

Harvard
Ture, H. and Deveci, H. (2017). From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example . TAY Journal, 1(1), pp. 1-21.

Chicago 16th edition
Ture, Hatice and Handan Deveci (2017). "From Family to Child in Social Studies Education: Practice Example ". TAY Journal 1 (1):1-21. doi:10.29329/tayjournal.2017.482.01.

References

  Abbak, B. S. (2008). Okulöncesi eğitim programındaki aile katılımı etkinliklerinin anasınıfı öğretmenleri ve  veli görüşleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

  Ahioğlu-Lindberg, E. N. (2014). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin aile katılımı ile ilgili görüşleri.  Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1339-1361.

  Ahioğlu-Lindberg, E. N. ve Demircan, A. N. (2013). Ortaöğretim okullarında öğrenci görüşlerine göre aile  katılımı: Bir ölçek uyarlaması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 35-46.

  Akkaya, M. (2007). Öğretmenlerin ve velilerin okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılımı  çalışmalarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim  Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

  Aslanargun, E. (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Sosyal Bilimler  Dergisi, 18, 119-135.

  Atakan, H. (2010). Okulöncesi eğitiminde aile katılımı çalışmalarının öğretmen ve ebeveyn görüşlerine göre  değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

  Bahçeli-Kahraman, P. (2012). Aile katılımı boyutu zenginleştirilmiş okulöncesi eğitim programlarının 5-6  yaş çocukların ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

  Chan, B. Y. M. ve Chui, H. S. (1997). Parental participation in school councils in Victoria, Australia.  International Journal of Educational Management, 11(3), 102-110.

  Coleman, M. ve Churchill, S. (1997). Challenges to family involvement. Childhood Education, 73(3), 144- 148.

  Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). Okulöncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: Öğretmen-aile- çocuk ve kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 131, 145.

  Demircan, A. N. (2012). Ortaöğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlaması. Yayınlanmamış Yüksek  Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.  

  Demircan, Ö. ve Erden, F. T. (2015). Parental involvement and developmentally appropriate practices: A  comparison of parent and teacher beliefs. Early Child Development and Care, 185(2), 209-225.

  Deveci, H. (2002). Sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin  derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

  Deveci, H. (2008). Learning from parents and learning with parents in social studies. World Applied  Science,  3(5), 715-724.

  Deveci, H. (2009). Hayat bilgisi öğretiminde aile katılımı. İçinde B. Tay (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi, ss.243- 260. Ankara: Maya.

  Dinç, B. (2008). Eğitime ailenin katılımı. İçinde E. A. Küçükyılmaz (Ed.), Okul, aile ve çevre işbirliği, ss.55- 74. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

  Douglass, A. ve Klerman, L. (2012). The strengthening families initiative and child care quality  improvement: How strengthening families influenced change in child care programs in one state.  Early Education and Development, 23, 373–392.

  Epstein, J. L. (2008). Improving family and community involvement in secondary schools. Education  Diggest, 73(6), 9-12.

  Epstein, J. L. (2010). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta  Kappan, 92(3), 81-96.

  Epstein, J. L. ve Dauber, S. L. (1991). School programs and teacher practices of parent involvement in  innercity elementary and middle schools. The Elementary School Journal, 91(3), 289-305

  Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici  görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 399-431.

  Gültekin, M. ve Kılıç, Z. (2014). İlköğretimde çocuğu olan ailelerin çocuklarının eğitim ve öğretiminde  karşılaştıkları sorunlar ve eğitim gereksinimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(2), 85- 111.

  Harris, K. I. (2015). The unexpected journey shared by families: Using literature to support and  understand families raising a child with disabilities. Early Childhood Education Journal, 43, 473- 484.

  Kaya, E.; Eryılmaz, Ö.; Gezer, U.; Ekici, M. ve Kapan, E. (2015). Öğretmenlerin on iki yıllık zorunlu eğitimin  (4+4+4) sosyal bilgiler dersine yansımalarına ilişkin algıları. Anadolu Journal of Educational  Sciences International, 5(2), 54-93.

  Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim  Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1) 69-83.

  Kılıç, Z. (2010). İlköğretimde hayat bilgisi dersinde aile katılımı çalışmaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans  Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

  Lim, M. (2012). Unpacking parent involvement: Korean American parents’ collective networking. School  Community Journal, 22(1), 89-110.

  McDowell, J. R. (2014). Fostering parental engagement in a rural title elementary school. Unpublished  Doctoral Thesis. The College of William and Mary, The Faculty of the School of Education, in  Virginia.

  Oğuz, K. (2012). İlköğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

  Öztürk, C. (2007). Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal  bilgiler öğretimi içinde (ss. 22-49) . Ankara: Pegem A Yayıncılık.

  Seefeldt, C.; Castle, S. ve Falconer, R. C. (2015). Okulöncesi/ilkokul çocukları için sosyal bilgiler öğretimi. S.  Coşkun Deniz (Çev.). Ankara: Nobel.

  Sheldon, S. B. (2003). Linking school–family–community partnerships in urban elementary  schools to student achievement on state tests. The Urban Review, 35(2), 149-165.

  Sözer, E. ve Deveci, H. (2007). Sosyal bilgiler dersinde aile katılımı ve çeşitli uygulama örnekleri. VI. Ulusal  Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Eskişehir.

  Tümkaya, S. (2017). Velilerin okulda eğitime katılım türlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 83-98.