|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2018, Vol. 2(2) 117-129

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Çokkültürlü Eğitim: Bir İçerik Analizi

Adem BELDAĞ & Nurseda TEYMUR

pp. 117 - 129   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2018.484.01   |  Manu. Number: tay journal.2018.010

Published online: September 01, 2018  |   Number of Views: 9  |  Number of Download: 207


Abstract

Bu çalışmanın temel amacı 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının çokkültürlü eğitim bağlamında incelenmesidir. Çalışma nitel bir araştırma yöntemlerine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda yazılı materyallerin analizinde kullanılan dokuman inceleme tekniğinden yararlanarak 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı çok kültürlü eğitim kapsamında incelenmiştir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında çokkültürlü eğitime ilişkin unsurları tespit emek için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Böylece öğretim programında yer alan özel amaçlar, beceriler, değerler ve kazanımlar detaylı bir biçimde incelenmiş ve analiz edilmiştir. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 7 öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır. Özellikle “Kültür ve Miras” ve “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanlarındaki kazanımların çoğunun ve “Etkin Vatandaşlık” ve “İnsanlar Yerler ve Çevreler” öğrenme alanlarındaki kazanımların kısmen çok kültürlü eğitim ilkelerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Öğretim programlarında çokkültürlü eğitim ile ilgili anlayışın 2005 ten 2018’e farklılık göstermeden devam ettiği sonucuna ulaşılabilir.

Keywords: Curriculum of Social Studies, Multiculturalism, Multicultural education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
BELDAG, A. & TEYMUR, N. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Çokkültürlü Eğitim: Bir İçerik Analizi . TAY Journal, 2(2), 117-129. doi: 10.29329/tayjournal.2018.484.01

Harvard
BELDAG, A. and TEYMUR, N. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Çokkültürlü Eğitim: Bir İçerik Analizi . TAY Journal, 2(2), pp. 117-129.

Chicago 16th edition
BELDAG, Adem and Nurseda TEYMUR (2018). "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Çokkültürlü Eğitim: Bir İçerik Analizi ". TAY Journal 2 (2):117-129. doi:10.29329/tayjournal.2018.484.01.

References
 1. Açıkalın, M. (2010). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar çokkültürlü ve küresel eğitim. Elemantary Education Online, 9 (3), 1226-1237. [Google Scholar]
 2. Akar, C ve Keyvanoğlu, A.(2016). “2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Programlarının Çokkültürlü Eğitim Bağlamında Karşılaştırılması”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 2, Ağustos 2016, Sayfa 731-749 [Google Scholar]
 3. Akhan, O. ve Yalçın, A.( 2016). Sosyal bilgiler öğretim programlarında çokkültürlü eğitimin yeri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 23-46. [Google Scholar]
 4. Bahadır, Ö. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim algılarının değerlendirilmesi: Kocaeli örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya [Google Scholar]
 5. Barın, Taylan (2011) Çokkültürcülük teorisi ve ulus-devlet anlayışına etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara [Google Scholar]
 6. Berg, B. L., & Lune, H. (2012). Qualitative research methods for the social sciences (8th ed.). Boston: Pearson. [Google Scholar]
 7. Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 27-40. [Google Scholar]
 8. Demirsoy, M. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlülüğe ilişkin görüşleri ve çokkültürlü eğitime yaklaşımları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Doytcheva, M. (2009). Çokkültürlülük (3.Baskı). (T. Akıncılar Onmuş, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 10. Güven, E. D. (2005). Eğitim üzerine yinelenen eleştiriler, alternatif öneriler. PİVOLKA, 4(17), 6-8 Kaya, Y. (2014). Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim hakkındaki bilgi, farkındalık ve yeterliliklerinin belirlenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 2 (1), 102- 115. [Google Scholar]
 11. Keskin, Y. ve Yaman, E. (2014). İlköğretim sosyal bilgiler programı ve ders kitaplarında yeni bir paradigma: çokkültürlü eğitim. Turkish Studies, 9(2), 933-960. [Google Scholar]
 12. Kymlicka, W. (1998). Çokkültürlü yurttaşlık [azınlık haklarının liberal teorisi] (A.Yılmaz, Çev.) (1. Baskı). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. [Google Scholar]
 13. MEB (2018a). Hayat bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx Erişim tarihi: 11 Eylül 2019 [Google Scholar]
 14. MEB (2018b). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx Erişim tarihi: 10 Ekim 2019 [Google Scholar]
 15. MEB (2018c). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx Erişim tarihi: 3 Ekim 2019 [Google Scholar]
 16. Merriam, S. B. (2009). Qualitative research (3th ed.). San Francisco: A Wiley Imprint. [Google Scholar]
 17. Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage [Google Scholar]
 18. Tay, B. ve Baş, M.(2015), Çokkültürlü eğitim anlayışı temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Ed. Gülay Ekici (Ed.). Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme-öğretme yaklaşımları-III (ss. 61-95). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık [Google Scholar]
 19. Tay, B., Durmaz, F.Z. ve Şanal, M. (2013). Sosyal bilgiler dersi kapsamında öğrencilerin değer ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. GEFAD/GUJGEF, 33(1), 67-93 [Google Scholar]
 20. Yalçın, C. (2002). Çokkültürcülük bağlamında Türkiye’den batı Avrupa ülkelerine göç. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 45-60. [Google Scholar]
 21. Yazıcı, S., Başol, G. ve Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumları bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), 318-334. [Google Scholar]
 22. Yıldırım A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]