|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2018, Vol. 2(2) 148-165

Values as the Factor Influencing Decisions and Behaviours

Ahmet NALÇACI

pp. 148 - 165   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2018.484.03   |  Manu. Number: tay journal.2018.012

Published online: September 01, 2018  |   Number of Views: 23  |  Number of Download: 232


Abstract

The mind and value have the ability to regulate and direct people's behaviours and decisions. Thus, this research aims to determine prospective social studies teachers’ views regarding values considered as a factor that influences decisions and behaviours. The research has employed a case study, one of the qualitative research methods. This research has been carried out with 45 prospective teachers who are from social studies teaching department at the faculty of education and who have been selected by the convenience sampling method, one of the purposeful sampling methods. The research data have been collected through a semi-structured interview form consisting of four open-ended questions. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. Research results have revealed that prospective teachers have values, mind and both f=8 , respectively while making decisions or exhibiting behaviours. The values affecting decisions and behaviours have been identified to be respect, righteousness, tolerance, fairness, patriotism, love, benevolence, compassion and responsibility, respectively. When it comes to the prospective teachers’ views regarding their conflict with values and mind, the dilemma has the highest frequency, while they mostly prefer the value. Research results have revealed that values are in the foreground when making decisions within society or displaying behaviours; however, the significant effect of the mind cannot be underestimated

Keywords: Value, Behaviour, Mind, Teacher candidate


How to Cite this Article?

APA 6th edition
NALCACI, A. (2018). Values as the Factor Influencing Decisions and Behaviours . TAY Journal, 2(2), 148-165. doi: 10.29329/tayjournal.2018.484.03

Harvard
NALCACI, A. (2018). Values as the Factor Influencing Decisions and Behaviours . TAY Journal, 2(2), pp. 148-165.

Chicago 16th edition
NALCACI, Ahmet (2018). "Values as the Factor Influencing Decisions and Behaviours ". TAY Journal 2 (2):148-165. doi:10.29329/tayjournal.2018.484.03.

References
 1. Akbaş, O. (2009). İlköğretim okullarında görevli branş öğretmenlerinin değer öğretimi yaparken kullandıkları etkinlikler: 2004 ve 2007 yıllarına ilişkin bir karşılaştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi,17 (2), 403-414. [Google Scholar]
 2. Akkaya, N. (2013). Öğretmen adaylarının değer tercihleri. Folklor/edebiyat, 19(74), 185-198. [Google Scholar]
 3. Asan, T., Ekşi, F., Doğan, A. ve Ekşi, H. (2008). Bireysel değerler envanterinin dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (27), 15-38. [Google Scholar]
 4. Aydın, M. Z. ve Akyol-Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi yöntem-etkinlikler-kaynaklar. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Balcı, F. A. ve Yelken, T. Y. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 195-213. [Google Scholar]
 6. Başaran-Uğur, R. ve Bedir, G. (2018). Ortaokul öğrencilerinin sihirli ahlak değneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 30-39. [Google Scholar]
 7. Beldağ, A. (2012). İlköğretim Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 8. Berkant, H. G., Efendioğlu, A. ve Sürmeli, Z. (2014). Değerler eğitimine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 427-440. [Google Scholar]
 9. Coşkun-Keskin, S. (2012). Çocuklar için değer neyi çağrıştırıyor? Değerleri gündelik hayata aktarmaya yönelik bir tespit çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2). 1491-1512. [Google Scholar]
 10. Çelikkaya, T. ve Filoğlu, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değere ve değer eğitimine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1-16. [Google Scholar]
 11. Çelikkaya, T. ve Seyhan, O. (2016). Değerlerin kazanılmasındaki etkili faktörler (öğrenci görüşleri). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36), 167-191. [Google Scholar]
 12. Demirhan İşcan, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 13. Demirhan İşcan, C. (2014). Values education preferences of teacher candidates. Elementary Education Online, 13(4), 1203-1222. [Google Scholar]
 14. Deveci, H. (2015). Value education through distance learning: opinions of students who already completed value education. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(1), 112-126. [Google Scholar]
 15. Deveci, H. ve Ay, T. S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 167-181. [Google Scholar]
 16. Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Dilmaç, B., Ertekin, E. ve Yazıcı, E. (2009). Değer tercihleri ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 27-47. [Google Scholar]
 18. Doğanay, A. (2009). Değerler eğitimi. İçinde Öztürk C. (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi (ss. 223-256). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Genç, S. Z. (2016). Eğitim sürecinde aile okul ve toplum. Ankara: Pegem Akademi. Gömleksiz, M. N. ve Cüro, E. (2011). Sosyal Bilgiler dersinde yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1.Erişim: http://www.insanbilimleri.com [Google Scholar]
 20. Gürdoğan-Bayır, Ö., Çengelci-Köse, T. ve Deveci H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarına göre ilkokullarda değer eğitimi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 317- 339. [Google Scholar]
 21. Izgar, G. ve Beyhan, Ö. (2015). Değerler eğitimi programının ilköğretim okulu 8. sınıf öğrencilerinin demokratik tutum ve davranışlarına etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 439-470. [Google Scholar]
 22. Kahveci, S. S. (2009). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde uygulanan sınavların ailelere maliyetinin ailelerin toplam eğitim harcamaları içindeki payı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 23. Keskin, Y. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler programlarında değerler eğitimi: tarihsel gelişim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 24. Keskin, Y. (2016). Değerlere genel bir bakış: tanımı, özellikleri, işlevi ve sınıflandırılması. İçinde Köylü, M. (Ed.), Teoriden pratiğe değerler eğitimi (ss.131-157). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Koç, R. ve Akdoğan, H. (2018). Çocuklara değer aktarmanın önemi. The Journal of Academic Social Science Studies, 65, 1-16. [Google Scholar]
 26. Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(20), 1-18. [Google Scholar]
 27. Küçükali, R. (2013). Ben ve biz bağlamında etik akıl ve etik aklın kullanılması. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51, 91-104. [Google Scholar]
 28. Nalçacı, A. ve Beldağ, A. (2015). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazandırılması ile ilgili öğretmen görüşleri. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 6(21), 67-81. [Google Scholar]
 29. Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 3, 217-239. [Google Scholar]
 30. Özsoy, A. S. ve Vatan, F. (2007). Bir yüksekokul çalışanlarının kişisel değerlerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 23(2), 1-11. [Google Scholar]
 31. Polat, M. (2017). Toplumsal yaşam bilinci olarak değer: konuya değerler sosyolojisi ve değerler eğitimi bağlamında bir yaklaşım. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 32. Sağlam, E. ve Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlerin kazandırılması sürecinde karşılaşılan güçlüklerin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 106-118. [Google Scholar]
 33. Tay, B. (2009). Prospective teachers' views concerning the values to teach in the course of social sciences. Social and Behavioral Sciences, 1, 1187-1191. [Google Scholar]
 34. Tay, B. ve Tefek, F. A. (2018). The Opinions of Third-Grade Primary School Students on the Value of Openness to Innovation. International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 176-191. [Google Scholar]
 35. Tay, B. ve Yıldırım, K. (2009). Sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin veli görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12(3), 1499-1527. [Google Scholar]
 36. Uzun, M. ve Köse, A. (2017). Okul Öncesi Eğitimde Değerler Eğitiminin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri. II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi. [Google Scholar]
 37. Yalar, T. ve Yelken, T. Y. (2011). Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 38(38), 79-98. [Google Scholar]
 38. Yaylacı, A. F. ve Beldağ, A. (2015). Karar verme sürecinde okul yöneticileri ve değerler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 165-176. [Google Scholar]
 39. Yazıcı, M. (2014). Değerler ve toplumsal yapıda sosyal değerlerin yeri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 209-223. [Google Scholar]
 40. Yeşil, R. ve Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 65-84. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]