|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2019, Vol. 3(2) 1-24

Corresponding Author: Mehmet Topal, Social Studies Teacher, Şehit Mehmet Cücük Secondary School

Mehmet TOPAL & Sibel OĞUZ-HAÇAT

pp. 1 - 24   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2019.486.01   |  Manu. Number: tay journal.2019.005

Published online: September 01, 2019  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 231


Abstract

The aim of this study is to evaluate the concepts of democracy and human rights according to the opinions of social studies teachers. The study group consists of 44 social studies teachers working in Gaziantep, Kastamonu, district centers and villages. The model of the study; is one of the qualitative research models case study. The data collection tool is the semi-structured "Interview Form for the Opinions of Social Studies Teachers on The Concepts of Democracy and Human Rights" developed by the researcher. Content analysis and descriptive analysis, one of the qualitative research methods, were applied in the analysis of the data. Participants, the cultural structure of the places, the educational status of the family, the impact of socio-economic conditions, the effect of village and city life on the perception of these concepts, not enough internalization of these concepts by each teacher, student levels are not the same and the political developments experienced in teaching democracy and human rights concepts that it leads to. On the contrary, teachers also state that these concepts are universal and that all schools offer similar education. In addition, social studies teachers express their positive and negative views on the impact of the abolition of citizenship and human rights education from the 8th grade on the concepts of democracy and human rights. Social studies teachers state that the concepts of democracy and human rights are adequately included in the social studies textbooks and that their vocational education at university is sufficient for raising citizens. There are also participants who deem this issue insufficient. Instead of theoretical information, practical information can be included

Keywords: Social Studies, Democracy, Human Rights, Concept,


How to Cite this Article?

APA 6th edition
TOPAL, M. & OGUZ-HACAT, S. (2019). Corresponding Author: Mehmet Topal, Social Studies Teacher, Şehit Mehmet Cücük Secondary School . TAY Journal, 3(2), 1-24. doi: 10.29329/tayjournal.2019.486.01

Harvard
TOPAL, M. and OGUZ-HACAT, S. (2019). Corresponding Author: Mehmet Topal, Social Studies Teacher, Şehit Mehmet Cücük Secondary School . TAY Journal, 3(2), pp. 1-24.

Chicago 16th edition
TOPAL, Mehmet and Sibel OGUZ-HACAT (2019). "Corresponding Author: Mehmet Topal, Social Studies Teacher, Şehit Mehmet Cücük Secondary School ". TAY Journal 3 (2):1-24. doi:10.29329/tayjournal.2019.486.01.

References
 1. Akman, Ö. , Kılıç Çarşanbalı, Ç. ve Alagöz, B. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer eğitiminde örtük programa yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ,18(1), 701-720. [Google Scholar]
 2. Atasoy, A. (1997). İlköğretim ikinci kademede demokrasi eğitimi ve ilköğretim ikinci kademe öğretmen ve öğrencilerinin demokratik tutum ve davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. [Google Scholar]
 3. Bal, M.,S., ve Yiğittir S. (2013.) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (14), 195-220. [Google Scholar]
 4. Barth, J. Demirtaş, A.(1997). İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi. YÖK Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 5. Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. USA: Open University. [Google Scholar]
 6. Başaran, T. (2007). İlköğretim okullarında vatandaşlık ve insan hakları eğitimi programının uygulanışına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Candan, R. (2006). İlköğretim 2.kademe 7. ve 8. sınıfta okutulan vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin öğretimi ve öğretiminde karşılaşılan güçlükler (Ardahan örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. [Google Scholar]
 9. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya. [Google Scholar]
 10. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (1996). Strategies of qualitative inquiry. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 11. Doğanay, A. (2002).Sosyal bilgiler öğretimi. İçinde Öztürk, C. ve Dilek, D. (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Dolanbay, H. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının insan hakları ve demokrasi dersinin işleyişine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Malatya. [Google Scholar]
 13. Elkatmış, M. (2013). 1998 Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi programı ile 2010 vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programlarının karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (3), 59-74. [Google Scholar]
 14. Er, H., Ünal, F. ve Özmen, C. (2013). 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinin 4. Sınıfa Alınmasına İlişkin Görüşler Üzerine Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (8), 179- 196. [Google Scholar]
 15. Ersoy A. F. (2016). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğrencilerinin algısı. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 67-83. [Google Scholar]
 16. Gürbüz, G., ve Gündüz, S. (2011). İlköğretim okulu öğrencilerinin demokrasi unsurları ile ilgili görüşleri. (Bolu Ilı Gazipaşa İlköğretim Okulu Örneği). Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi:17. [Google Scholar]
 17. Kaldırım, E. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 143-162. [Google Scholar]
 18. Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Araştırma Dergisi, 1 (1), 62-80. [Google Scholar]
 19. Koçoğlu, E. (2017). İnsan haklarıyla ilgili uluslararası ve ulusal örgütler ile temel belgeler. İçinde Turan, R. (Ed.), Öğretmen adayları ve öğretmenler için insan hakları ve demokrasi eğitimi (77-109). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 20. Koçoğlu, E. (2012). Cumhuriyetten günümüze insan hakları ve demokrasi kavramları açısından sosyal bilgiler dersi eğitim programının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (7), 1-20. [Google Scholar]
 21. Kuş, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. [Google Scholar]
 22. Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Merey, Z., Karatekin ve K. Kuş, Z. (2012). İlköğretimde vatandaşlık eğitimi: karşılaştırmalı bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (3), 795-821. [Google Scholar]
 24. Oğuz Haçat, S. , Önlen, M. ,Tatan, M. ve Demir, F. B. (2018). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi (1998, 2010, 2015, 2018), Researcher: Social Science Studies ,6 (1), 407-422. [Google Scholar]
 25. Sadık, F. ve Sarı, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 1 (2), 67-82. [Google Scholar]
 26. Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. İçinde Tay, B. ve Öcal, A (Ed.),. Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (1-18). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 27. Saracaloğlu, A.S., Evin, İ. ve S.R., Varol (2004). İzmir ilinde çeşitli kurumlarda görev yapan öğretmenler ile öğretmen adaylarının demokratik tutumları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 356-364. [Google Scholar]
 28. Şahiner, D. G. S. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde aktif öğrenme tekniklerinin demokratik tutumlara ve ders başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 29. Tarman, B. ve Kuran, B. (2014). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersindeki değerlerin öğrenilme düzeyleri ile çevre ilişkisi hakkında öğretmen görüşleri. GEFAD / GUJGEF, 34 (2), 293-319. [Google Scholar]
 30. Tonga, D., Keçe, M. ve Kılıçoğlu, G. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde yer alan kazanımların vatandaşlık ve insan hakları konuları açısından değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171 (2), 289-308. [Google Scholar]
 31. Topkaya, Y. , Ulu Kalın, Ö. ve Yılar, B. (2015). Readabılıty of the prımary educatıon 8th grade cıtızenshıp and democracy educatıon textbook and ıts suıtabılıty for target age level. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(1), 480-491. [Google Scholar]
 32. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme, Kurum ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 6(4), 543-559. [Google Scholar]
 33. Ulu Kalın, Ö. (2017). İlkokul 4. sınıf için hazırlanan etkileşimli sosyal bilgiler öğrenci çalışma kitabının öğrencilerin kavram algılamalarına etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 910-924. [Google Scholar]
 34. Üste, B. (2007). İnsan Hakları Eğitimi Ve İlköğretimdeki Önemi, Ege Akademik Bakış, 7 (1), 295–310. [Google Scholar]
 35. Yanıklar, C. ve El yıldırım, Ü. Y. (2004). Demokrasi eğitimi ve pratik uygulamalar. Çoluk Çocuk Dergisi, Kök Yayıncılık: Ankara. 44, 27–29. [Google Scholar]
 36. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık: Ankara. [Google Scholar]