|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2019, Vol. 3(2) 67-84

Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

Esra IŞIK & Haktan DEMİRCİOĞLU

pp. 67 - 84   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2019.486.04   |  Manu. Number: tay journal.2019.008

Published online: September 01, 2019  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 239


Abstract

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerini çeşitli değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimleri; sınıf düzeyi, yaş, yaşamının çoğunu geçirdiği yerleşim yeri, aile yapısı, kardeş sayısı, ailenin ortalama gelir düzeyi, barınma durumu, akademik ortalama ve yetiştirilme tarzları açısından ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğrenim gören 232 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma, nicel tarama yöntemlerinden tarama modeline ve kesitsel tarama desenine göre tasarlanmıştır. Verilerin elde edilmesinde ‘Şiddet Eğilim Ölçeği’ ile araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağıldığı ortaya konmuş, bu nedenle veriler çoklu karşılaştırmalar için kullanılan tek yönlü varyans analizi ANOVA yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği; buna karşın yaşamın çoğunun geçirildiği yerleşim yeri, aile yapısı, kardeş sayısı, ailenin gelir düzeyi, öğrencilerin akademik ortalaması, ebeveynlerinden gördükleri baskın çocuk yetiştirme tutumu, yaş ve barınma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

Keywords: University students, Violence tendency


How to Cite this Article?

APA 6th edition
ISIK, E. & DEMIRCIOGLU, H. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi . TAY Journal, 3(2), 67-84. doi: 10.29329/tayjournal.2019.486.04

Harvard
ISIK, E. and DEMIRCIOGLU, H. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi . TAY Journal, 3(2), pp. 67-84.

Chicago 16th edition
ISIK, Esra and Haktan DEMIRCIOGLU (2019). "Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi ". TAY Journal 3 (2):67-84. doi:10.29329/tayjournal.2019.486.04.

References
 1. Babacan Gümüş, A., Şıpkın, S., Tuna, A. ve Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. TAF Prev Med Bull, 14(6), 460–467. https://doi.org/10.5455/pmb.1-1433229022 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Bulut, M. B. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları. The Journal of Academic Social Science, 3(17), 403–415. Retrieved from http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=811&Detay=Ozet [Google Scholar]
 3. Coker, A. L., Fisher, B. S., Bush, H. M., Swan, S. C., Williams, C. M., Clear, E. R., and De Gue, S. (2015). Evaluation of the Green Dot Bystander Intervention to Reduce Interpersonal Violence Among College Students Across Three Campuses. Violence Against Women, 21(12), 1507–1527. https://doi.org/10.1177/1077801214545284 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Eroğlu, S. E. (2009). Saldırganlık davranışının boyutları ve ilişkili olduğu faktörler: Lise ve üniversite öğrencileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 5. Göldağ, B. (2015). Öğrencilerin Şiddet Eğilimi Düzeyleri ve Değer Algıları. TÜBAV Bilim, 8(4), 1–15. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/335025 [Google Scholar]
 6. Gülırmak, K., Orak, O. S. ve Durmaz, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Ve Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Durumlarının Çatışma Ve Şiddete Yönelik Farkındalıklarına Etkisi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 11, 72–87. Retrieved from www.istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org [Google Scholar]
 7. Haskan Avcı, Ö. ve Yıldırım, İ. (2015). Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Görülme Sıklığı. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 106–124. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29356/314123 [Google Scholar]
 8. Kapıcıoğlu, İ. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Algısı. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Konya. [Google Scholar]
 9. Karabacak, A. ve Çetinkaya, S. K. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 1(1), 13–21. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ekuad/issue/25920/273147 [Google Scholar]
 10. Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi (28. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Kodan Çetinkaya, S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi, 1(2), 21–43. https://doi.org/10.7816/nesne-01-02-02 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Kul Uçtu, A. ve Karahan, N. (2016). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2882–2905. Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat [Google Scholar]
 13. Lanier, C. A., Nicholson, T., and Duncan, D. (2001). Drug Use and Mental Well Being among a Sample of Undergraduate and Graduate College Students. Journal of Drug Education, 31(3), 239–248. https://doi.org/10.2190/R7T3-T266-JN9E-UX3W [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Özgür, G., Yörükoğlu, G. ve Arabaci, L. B. (2011). Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2, 2(2), 53–60. Retrieved from http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_2_2_53_60.pdf [Google Scholar]
 15. Radzilani-Makatu, M. and Mahlalela, R. (2015). Perceptions of dating violence by undergraduate students at a South African university. Journal of Psychology in Africa, 25(1), 25–31. https://doi.org/10.1080/14330237.2015.1007598 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Regehr, C., Glancy, D. and Pitts, A. (2013). Interventions to reduce stress in university students: A review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 148(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/J.JAD.2012.11.026. [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Sağlam, A. ve İkiz, F. E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile okula bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Elementary Education Online, 16(3), 1235–1246. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.330253 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Sevencan, F., Özcebe, H., Voltan Acar, N., Bilge, F. ve Akman, Y. (2013). The perception of violence: A study of factors affecting the perceptions of violence in university students. Turkish Journal of Public Health, 11(1), 33–44. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/152950 [Google Scholar]
 19. Sevim, Y. ve Ataş, S. (2016). Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği Ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 285–302. https://doi.org/10.18069/fusbed.62456 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Straus, M. A. (2008). Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations. Children and Youth Services Review, 30(3), 252–275. https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2007.10.004 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1998). Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet. Ankara: Başbakanlık Basımevi. Retrieved from https://docplayer.biz.tr/7607513-T-c-basbakanlik-ailearastirma-kurumu-baskanligi-aile-icinde-ve-toplumsal-alanda-siddet-ankara.html [Google Scholar]
 22. Yenice, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri İle Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 36–58. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6153/82657 [Google Scholar]
 23. Yurtsever, H. (2009). Kişilik Özelliklerinin Stres Düzeyine Etkisi Ve Stresle Başa Çıkma Yolları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir. [Google Scholar]