|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2019, Vol. 3(2) 85-104

Pre-Service Primary School Teachers’ Metaphors About Teaching Social Studies

Aylin YAZICIOĞLU, Vesile ALKAN & Selçuk ŞİMŞEK

pp. 85 - 104   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2019.486.05   |  Manu. Number: tay journal.2019.009

Published online: September 01, 2019  |   Number of Views: 19  |  Number of Download: 215


Abstract

In this study, it was aimed to determine the metaphors developed by prospective teachers for teaching Social Studies lesson. In order to achieve this aim, the research was designed according to qualitative research method. The study group of the research consists of 96 primary school students studying at Pamukkale University Faculty of Education Classroom Teaching. Purposeful sampling was used in the sample selection of the study. Semi-structured form was used in order to reveal the metaphors developed by prospective teachers of Primary School Teaching Department about teaching Social Studies lesson. This form consists of two parts. In the first part of the form, there was an article to determine the gender of prospective classroom teacher candidates who participated in the research, and in the second part, there was a question to be answered by prospective teachers. Descriptive analysis technique was used for the analysis of the obtained data. In line with the themes, concrete and abstract concepts of metaphors were determined. The metaphors developed by prospective teachers were grouped under 5 themes.Suggestions for the research; research can be conducted with teachers. The metaphors developed by Social Studies teachers or classroom teachers about Social Studies course can be examined

Keywords: Teaching social studies, Preservice teachers, Metaphor


How to Cite this Article?

APA 6th edition
YAZICIOGLU, A., ALKAN, V. & SIMSEK, S. (2019). Pre-Service Primary School Teachers’ Metaphors About Teaching Social Studies . TAY Journal, 3(2), 85-104. doi: 10.29329/tayjournal.2019.486.05

Harvard
YAZICIOGLU, A., ALKAN, V. and SIMSEK, S. (2019). Pre-Service Primary School Teachers’ Metaphors About Teaching Social Studies . TAY Journal, 3(2), pp. 85-104.

Chicago 16th edition
YAZICIOGLU, Aylin, Vesile ALKAN and Selcuk SIMSEK (2019). "Pre-Service Primary School Teachers’ Metaphors About Teaching Social Studies ". TAY Journal 3 (2):85-104. doi:10.29329/tayjournal.2019.486.05.

References
 1. Akdağ, H. (2009). Sosyal bilgilerin tanımı, amacı, önemi ve Türkiye’deki yeri. Turan, R. , Sünbül, A. M. ve Akdağ, H. (Ed). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 1 (s. 1-24). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2. Akpınar, M. ve Kaymakçı, S. (2012). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 605-626. [Google Scholar]
 3. Aydın, İ. S. ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842. [Google Scholar]
 4. Aykaç, N. (2011). Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze sosyal bilgiler programının eğitim programı öğeleri açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 10(2), 406-420. [Google Scholar]
 5. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712. [Google Scholar]
 6. Çelikten, M. (2006). Eğitim sisteminde kullanılan kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 269–283. [Google Scholar]
 7. Çoklar, A.,N. ve Bağcı, H. (2009). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi kavramına yönelik geliştirmiş olduğu metaforlar. Journal of Qafqaz University, 28, 172-184. [Google Scholar]
 8. Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegema Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Kitap Yayıncılık [Google Scholar]
 10. Gezer, A. (2006). Soyut kavramların öğretiminde hayvan masallarının yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Gömleksiz, M. , N. , Öner, Ü. ve Bozpolat, E. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler derslerini yürütmelerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 10(3), 872-893. [Google Scholar]
 12. İskender, P. (2007). İlköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretiminin öncelikleri ve sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmeye yönelik çıkarımlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 21-29. [Google Scholar]
 13. Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 14. Keçe, M. ve Merey, Z. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinlerarası anlayışa uygunluğunun belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, (1), 110-139. [Google Scholar]
 15. Kuş, Z. ve Çelikkaya, T. (2010). Sosyal bilgiler öğretimi için sosyal bilgiler öğretmenlerinin beklentileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 69-71. [Google Scholar]
 16. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. [Google Scholar]
 17. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2009). Sosyal bilgiler 4-5. sınıf programı. www. ttkb.gov.tr/program2.aspx [Google Scholar]
 18. Ocak, G. ve Gündüz, M., (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 293-309. [Google Scholar]
 19. Özbaş, B. Ç. (2012). “Sosyal bilgiler öğretmeni olarak, ben kimim?” sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki kimliklerine yönelik görüşlerinin metafor analizi yoluyla incelenmesi. Turkish Studies, 7(2), 821- 838. [Google Scholar]
 20. Öztürk, C. (2010). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplilerarası bir bakış. Öztürk, C. (Ed.), Sosyal bilimler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi (s. 1-31). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 21. Pektaş, M. ve Kıldan, A. O. (2009). Farklı branşlaradki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramıyla ilgili geliştirdikleri metaforların karşılaştırılması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 271-287. [Google Scholar]
 22. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155. [Google Scholar]
 23. Safran, M. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimine Bakış. Tay, B. Ve Öcal, A. (Ed.), Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 2-16). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 24. Sönmez, V. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Şeker, M. ve Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerinin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 251-266. [Google Scholar]
 26. Tarhan, Ö. (2011). Sosyal bilgiler eğitim alanındaki türkçe çalışmalar 2005-2010 literatürü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1 (29), 179-186. [Google Scholar]
 27. Taşdemir, A. ve Taşdemir, M. (2011). Öğretmenlık ve öğretim sürecı üzerine öğretmen metaforları. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi (Tam Metin bildiri), 785-794. [Google Scholar]
 28. What is Social Studies? (2019) 03.09.2019 tarihinde http://www.learner.org adresinden erişilmiştir. Woollard, J.(2005). The implications of the pedagogic metaphor for teacher education in computing. Technology, Pedagogy and Education, 14 (2), 189-204. [Google Scholar]
 29. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]