|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2020, Vol. 4(1) 17-30

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin İncelenmesi

Esra KOÇAK

pp. 17 - 30   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2020.487.02   |  Manu. Number: tay journal.2020.002

Published online: June 30, 2020  |   Number of Views: 14  |  Number of Download: 197


Abstract

Bu çalışma eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma çalışma evreni Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (α=16) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü (α=86) Türkçe Öğretmenliği Bölümü (α=73) Sınıf Öğretmenliği (α=94) bölümünde okuyan 3.sınıf öğrencileri olarak (α=269) tespit edilmiştir. Araştırma çalışma evreninden örnekleme katılacak deneklerin eşit ve yansız olarak seçimi için α=0.05 tablosu dikkate alınarak örneklem büyüklüğü ± 0.05 örneklem hatası p=0,5 ve q=0,5 güven aralığı dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda minimum n=158 deneğe ulaşılması gerektiği görülmüştür. Daha sonra bölümlerin zümrelere ayrılabilmesi için aralık katsayısının hesaplanarak bölüm bazında araştırmaya katılacak deneklerin hesaplaması yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “eleştirel okuma özyeterlilik algısı ölçeği” kullanılmıştır. Eleştirel okuma becerisi bölüm, cinsiyet ve okunan kitap sayısı değişkenlerine göre incelenmiştir. Eleştirel okuma özyeterlilik algısı ölçeğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmiştir Uygulama verileri üzerinde normallik testleri yapılmış ve normal dağılım gerektiren istatistikî hesaplamalar uygulanmıştır. Çalışma evrenini olarak belirlenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde uygulamanın yapıldığı bölümler arasında bölümü Türkçe öğretmenliği, cinsiyeti kadın ve son bir yılda okumuş olduğu kitap sayısı 25’in üzerinde olan 3.sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının eleştirel okuma becerilerinin diğer bölümlerdeki öğretmen adaylarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords: Okuma, Eleştirel Okuma, Eğitim Fakültesi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
KOCAK, E. (2020). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin İncelenmesi . TAY Journal, 4(1), 17-30. doi: 10.29329/tayjournal.2020.487.02

Harvard
KOCAK, E. (2020). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin İncelenmesi . TAY Journal, 4(1), pp. 17-30.

Chicago 16th edition
KOCAK, Esra (2020). "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin İncelenmesi ". TAY Journal 4 (1):17-30. doi:10.29329/tayjournal.2020.487.02.

References
 1. Aşıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10,1-11. [Google Scholar]
 2. Brunstein & Kieschke (2009) Improving students reading comprehension skills: effective of strategy instruction and reciprocal teaching.11.06.2020 tarihinde http://www.elsevier.comadresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 3. Ciardiello, A. V. (2004). Democracy’s young heroes: an instructional model of critical literacy practices. Reading, 138-147. [Google Scholar]
 4. Combrinck, C., Staden, S. & Roux, K. (2014). Developing early readers: patterns in introducing critical reading skills and strategies to south african children. Journal Of The Reading Association Of South Africa, 6(1),1-9. [Google Scholar]
 5. Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 6. Devood, G. (2008). Critical comprehension of social studies texts. rhı: . Promoting Active 151 Citizenship, 21-25. [Google Scholar]
 7. Karadeniz, A. (2014). Eleştirel okuma özyeterlilik algısı ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,3(1), 113-140. [Google Scholar]
 8. Liu, K. (2019). Developing critical reading skills through stylistic analysis in integrated college english classroom. Theory And Practice İn Language Studies, 341-346. [Google Scholar]
 9. Mclaughlin, M. & Devoogd, G. (2011). Critical literacy as comprehension. Journal Of Adolescent & Adult Literaey, 48(1), 52-62. [Google Scholar]
 10. Özdemir, E. (2018). Eleştirel okuma. Ankara: Bilgi Yayınevi. [Google Scholar]
 11. Özonat, Z. (2018). Çoklu ortama dayalı eleştirel okuma eğitiminin 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. [Google Scholar]
 12. Sadioğlu, Ö. & Bilgin, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3),814-822. [Google Scholar]
 13. Tyler, R. W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Walz, J. (2001). Critical reading and the internet.The French Review, 1193-1205. [Google Scholar]
 15. Zabihi, R. & Pordel, M. (2011). An investigation of critical reading in reading textbooks: a qualitative qnalysis. International Education Studies, 80-87. [Google Scholar]