|  e-ISSN: 2618-589X

Review article | TAY Journal 2020, Vol. 4(2) 122-151

Miyase Sertbarut'un Romanlarının Değerler Aktarımı Bakımından İncelenmesi

Ceyda HAN & Mustafa TÜRKYILMAZ

pp. 122 - 151   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2020.488.02   |  Manu. Number: tay journal.2020.007

Published online: December 15, 2020  |   Number of Views: 6  |  Number of Download: 189


Abstract

Bu çalışma Miyase Sertbarut’un romanlarını değerler aktarımı bakımından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi benimsenmiş ve doküman inceleme tekniği işe koşulmuştur. Eserlerde işlenen değerler tespit edilerek fişlenmiştir. Araştırmacı, güvenirliğin sağlanabilmesi açısından her romanı üç kez okumuştur. Ayrıca belirlenen üç roman, araştırmacı dışında beş Türkçe eğitimi uzmanı tarafından da okunmuştur. Tespit edilen değerler karşılaştırıldıktan sonra kullanım sıklığı açısından analiz edilmiştir. Her kitap için ayrı olmak üzere incelenen veriler yer aldığı cümleler ve sayfa numaraları ile birlikte tablolaştırılmıştır. Son olarak veriler anlamlı ve mantıklı bir şekilde kitapta işleniş biçimine göre “olumlu ve olumsuz” betimlemeleriyle derlendikten sonra grafikleştirilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre Sertbarut’un on bir romanında yer alan değerlerden en çok 132 işlenme sıklığıyla sevgi değerinin olumlu betimlemesine; 128 işlenme sıklığıyla da dürüstlük değerinin olumsuz betimlemesine rastlanmıştır. Bağımsızlık değerinin olumlu veya olumsuz betimlemesiyle romanlarda karşılaşılmamıştır. Diğer tespit edilen değerler ise şu şekildedir; adalet, aile birliğine önem verme, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, estetik, eşitlik, özgürlük, saygı, sorumluluk, tasarruf, vatanseverlik, yardımseverlik, dostluk, öz denetim ve sabırdır. Bu bulgulardan hareketle Miyase Sertbarut’un incelenen on bir eserinin, çocuklara özellikle sevgi ve dürüstlük değerlerinin aktarımı konusunda zengin örnekler içerdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle değerlerin çocuklara aktarımında bu romanlardan yararlanılabileceği düşünülmektedir.

Keywords: Değerler Eğitimi, Miyase Sertbarut, Çocuk Edebiyatı


How to Cite this Article?

APA 6th edition
HAN, C. & TURKYILMAZ, M. (2020). Miyase Sertbarut'un Romanlarının Değerler Aktarımı Bakımından İncelenmesi . TAY Journal, 4(2), 122-151. doi: 10.29329/tayjournal.2020.488.02

Harvard
HAN, C. and TURKYILMAZ, M. (2020). Miyase Sertbarut'un Romanlarının Değerler Aktarımı Bakımından İncelenmesi . TAY Journal, 4(2), pp. 122-151.

Chicago 16th edition
HAN, Ceyda and Mustafa TURKYILMAZ (2020). "Miyase Sertbarut'un Romanlarının Değerler Aktarımı Bakımından İncelenmesi ". TAY Journal 4 (2):122-151. doi:10.29329/tayjournal.2020.488.02.

References

  Arısoy, E. (2014). Ayla Çınaroğlu’nun çocuk romanlarında dilin kullanımı ve evrensel değerler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
  Ciravoğlu, Ö. (2000). Çocuk edebiyatı. İstanbul: Esin Yayınevi.
  Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46.
  İncebacak Z., & Öztürk Y. (2018), Miyase Sertbarut’un Kapiland üçlemesinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 105- 136.
  Kavcar, C. (2017). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
  MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
  Sever, S. (2013). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem.
  Türkyılmaz, M. (2012). Gençlik romanlarının okuma becerisine etkisi ve değerler aktarımı bakımıdan incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
  Uslucan, F. (2005). “Okuma alışkanlığının kazandırılmasında çocuk edebiyatının rolü” Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, 33-41.