|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2022, Vol. 6(1) 1-25

Görsel Sanatlar Dersinin İlkokul Düzeyinde Diğer Derslerle ilişkilerinin İncelenmesi

Sevgi KAYALIOĞLU & Nergiz ÜÇÜNCÜ-ALTUĞ

pp. 1 - 25   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2022.491.01   |  Manu. Number: tay journal.2022.001

Published online: June 30, 2022  |   Number of Views: 8  |  Number of Download: 258


Abstract

Bu araştırmanın amacı, Görsel Sanatlar dersi öğretim programında disiplinler arası ilişkilendirme olanaklarının tespit edilmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Veriler doküman incelemesi yöntemine göre toplanmış, doküman analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın temel dokümanları, ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu doğrultuda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 2018 yılında kabul edilen ilkokuldaki zorunlu derslerin öğretim programları, araştırmanın temel veri setini oluşturmuştur. Görsel Sanatlar dersi kazanımlarıyla diğer dersler arasındaki ilişkilendirmelerin tespiti, birbirinden bağımsız olarak iki uzman tarafından yapılmıştır. Kodlayıcı güvenirliğinin hesaplanması için Miles ve Huberman tarafından önerilen, görüş birliği ve görüş ayrılığı hesaplama formülü kullanılmıştır. Uzmanlar arasındaki güvenirlik, tüm sınıflar için 0,80’in üzerinde bulunmuştur. Araştırma sonunda programda ilişkilendirilmesi öngörülen tüm derslerle bağlantı kurulabildiği görülmüştür. Genel itibariyle 1-3.sınıfta Türkçe, Müzik, Hayat Bilgisi; 4.sınıfta Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Müzik dersleriyle ilişkilendirmelerin ön plana çıktığı anlaşılmıştır. Buna karşılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Trafik Güvenliği dersleriyle bütünleştirme yapılamamıştır. Ayrıca Görsel Sanatlar dersinin diğer derslerle en çok ilişkilendirilen öğrenme alanlarının, 1-3.sınıflarda “Görsel İletişim ve Biçimlendirme”; 4.sınıfta da “Kültürel Miras” olduğu tespit edilmiştir. Öneriler arasında Görsel Sanatlar dersi öğretim programına ve diğer derslerin programlarına, disiplinler arası ilişkilendirmelerin kurulabileceği yeni derslerin ve öğrenme alanlarının eklenmesi yer almıştır.

Keywords: Görsel Sanatlar dersi, İlkokul öğretim programları, Disiplinler arası ilişkiler, Sınıf öğretmenleri


How to Cite this Article?

APA 6th edition
KAYALIOGLU, S. & UCUNCU-ALTUG, N. (2022). Görsel Sanatlar Dersinin İlkokul Düzeyinde Diğer Derslerle ilişkilerinin İncelenmesi . TAY Journal, 6(1), 1-25. doi: 10.29329/tayjournal.2022.491.01

Harvard
KAYALIOGLU, S. and UCUNCU-ALTUG, N. (2022). Görsel Sanatlar Dersinin İlkokul Düzeyinde Diğer Derslerle ilişkilerinin İncelenmesi . TAY Journal, 6(1), pp. 1-25.

Chicago 16th edition
KAYALIOGLU, Sevgi and Nergiz UCUNCU-ALTUG (2022). "Görsel Sanatlar Dersinin İlkokul Düzeyinde Diğer Derslerle ilişkilerinin İncelenmesi ". TAY Journal 6 (1):1-25. doi:10.29329/tayjournal.2022.491.01.

References
 1. Aladağ, S., Kuzgun, M.P. & Kuşcuoğlu, G. (2017). Hayat bilgisi dersinde estetik değerin kazandırılmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 195-211. https://doi.org/10.17556/erziefd.303763 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Berger, G. (1972). Opinions and facts. In L, Apostel., G, Berger., A, Briggs., & G, Michaud (Ed.), Interdisciplinarity: Problems of teaching and research in universities (pp.23-71). OECD. [Google Scholar]
 3. Bozyurt, H. H. (2019). İlkokul düzeyinde görsel sanatlar dersinin branş öğretmenleri tarafından verilmesinin sanat eğitimine etkisi (Tez No. 575999). [Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi], YÖK Tez Merkezi. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education. Taylor & Francis. [Google Scholar]
 6. Creswell J. W. (2016). Beş nitel araştırma yaklaşımı (M. Aydın, Çeviren.; 3. baskı). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Orijinal yayım tarihi 2007). [Google Scholar]
 7. Çakmak, N. & Türkcan, B. (2019). Değişmeyen algılar, değişmeyen sorunlar: Öğrenci-öğretmen-veli bağlamında ilkokul görsel sanatlar dersi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 768-791. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.13m [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Drake, S. M., & Burns, R. C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. Association for Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 9. Güven, E. & Hamalosmanoğlu, M. (2012). İlköğretim 4.sınıf fen ve teknoloji ders kitabındaki çevre içerikli etkinliklerin disiplinler arası yaklaşım yönünden incelenmesi. Journal of European Education, 2(1). [Google Scholar]
 10. Jacobs, H.H. (1989). The interdisciplinary model: A step-by-step approach for developing integrated units of study. In H.H. Jacobs (Ed.), Interdisciplinary curriculum: Design and implementation (pp.53-66). Association for Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 11. Kahraman, A. D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 221-240. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/16760. [Google Scholar]
 12. Kanatlı, F. & Çekici, Y. (2013). Türkçe öğretiminde disiplinler arası olanaklar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 223-234. [Google Scholar]
 13. Karakuş, M. & Aslan, S. (2016). İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1325-1344. http://www.ilkogretim-online.org/fulltext/218-1597120091.pdf?1622890363 [Google Scholar]
 14. Karip, F. (2019). İlkokul görsel sanatlar dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1929-1948. http://www.tekedergisi.com/Makaleler/1540070629_29karip.pdf [Google Scholar]
 15. Kayalıoğlu, S. & Tunç, T. (2021). The study of primary school visual arts and science curricula in Turkey in the context of interdisciplinary approaches 1923-2020. Bartın University Journal of Faculty of Education, 10(2), 412-429. [Google Scholar]
 16. Kızılırmak, B. (2018). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi alan bilgisi öz yeterlik inançları. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 29-51. https://doi.org/10.30855/gjes.2018.04.03.003 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Klein, J. T., & Newell, W. H. (1997). Advancing interdisciplinary studies. In J.Gaff & J. Ratcliff (Ed.). Handbook of the undergraduate curriculum: Comprehensive guide to purpose, structures, practices, and change (pp.393-415). Jossey-Bass Publications. [Google Scholar]
 18. Laursen, B. & O'Rourke, M. (2019). Thinking with Klein about integration. Issues in Interdisciplinary Studies, 37(2), 33-61. https://interdisciplinarystudies.org/docs/Vol37_2019_No2/05_Vol.37_No.2_pp_33-61_Laursen_O'Rourke.pdf [Google Scholar]
 19. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (E. Karadağ, Çeviren.; 1. baskı). (Orijinal yayım tarihi 2009). [Google Scholar]
 20. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Analizde ilk adımlar (A. Ersoy, Çeviren,; 1. baskı.). Nitel veri analizi. (Orijinal yayım tarihi 1994). [Google Scholar]
 21. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018a). Görsel Sanatlar dersi öğretim programı: İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf [Google Scholar]
 22. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018b). Türkçe dersi öğretim programı: İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 23. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018c). Matematik dersi öğretim programı: İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445MATE MAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 24. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018ç). Hayat Bilgisi dersi öğretim programı: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018122171428547HAYAT%20B%C4%B0LG% C4%B0S%C4%B0%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 25. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018d). Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı: İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 26. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018e). Fen Bilimleri dersi öğretim programı: İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 27. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018f). Müzik dersi öğretim programı: İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/ 201812917304869518%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 28. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018g). İngilizce dersi öğretim programı: İlkokul ve ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812411191321-%C4%B0NG%C4%B0L%C4%B0ZCE%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20Klas%C3%B6r%C3%BC.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 29. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018ğ). Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programı: İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018102311522378106Beden%20 E%C4%9F timi%20ve%20Oyun%202018-124%20Eki%20%C3%96P.pdf.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 30. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018h). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programı: İlkokul 4 ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar. 31.10.2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx? PID=318 adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 31. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018ı). Trafik Güvenliği dersi öğretim programı: İlkokul 4. sınıf. 31.10.2020 tarihinde https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120202936103-TRAFIK%20 GUVENLIGI% 20OGRETIM %20PROGRAMI.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 32. Millî Eğitim Bakanlığı. (2018i). İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi öğretim programı: İlkokul 4. sınıf. 31.10.2020 tarihinde https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120202622474-INSAN%20HAKLARI%20YURTTASLIK%20VE%20DEMOKRASI%20OGRETIM%20PROGRAMI.pdfadresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 33. Newell, H. W. (2001). Theory of interdisciplinary studies. Issues in Integrative Studies, 19(1), 1-25. https://interdisciplinarystudies.org/docs/Vol19_2001/02_Vol_19_pp_1_25.pdf [Google Scholar]
 34. Newell, H. W. (2013). The state of the field: interdisciplinary theory. Issues in Interdisciplinary Studies, 31(1), 22-43. https://interdisciplinarystudies.org/docs/Vol31_2013/03_Vol_31_pp_22-43.pdf [Google Scholar]
 35. Turan, S, Karasu Avcı, E. & Faiz, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin disiplinlerarası yaklaşıma yönelik görüşleri. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 6(1), 141-163. https://doi.org/10.32570/ijofe.725951 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin. [Google Scholar]
 37. Yurdakul, B. (2019). Yapılandırmacılık. İçinde Demirel, Ö. (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler (ss. 39-65). Pegem Akademi. [Google Scholar]