|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2022, Vol. 6(1) 26-49

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Covıd-19 Pandemi Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimine İlişkin Görüşleri

Nil DUBAN

pp. 26 - 49   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2022.491.02   |  Manu. Number: tay journal.2022.002

Published online: June 30, 2022  |   Number of Views: 41  |  Number of Download: 233


Abstract

Ülkemizde de COVID-19 pandemisi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 23 Mart 2020'de ulusal düzeyde televizyon ve internet tabanlı bir müfredatla ücretsiz bir uzaktan eğitim sistemi başlatmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde tüm okullarda haftalık ders programları yeniden yapılandırılmış, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ile internet üzerinden ve televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulmaya başlanmıştır. Bu araştırma kapsamında, sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemisi sürecinde ilkokul öğrencilerinin uzaktan eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırma karma yöntemle desenlenen bir çalışmanın nitel boyutunu içermektedir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılan bu araştırma kapsamında sınıf öğretmeni adayları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel veri analizi süreci izlenerek oluşturulan tema, alt tema ve kategoriler katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur. Yapılan bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının EBA TV’nin pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin yarım kalmaması adına iyi bir fikir olduğunu düşündükleri ve genel olarak bu uygulamanın başarılı olduğunu ifade ederek olumlu bir bakış açısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslere yönelik motivasyonunu sağlamanın güç olduğu, dikkatlerini toplamakta zorlanıldığı, öğretmen ve velilerin sorumluluklarının arttığı ve özellikle velilerin kaygı düzeylerinin yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de uzaktan eğitimin ilkokul öğrencilerinin gelişim özelliklerine uygun olmaması ve özellikle çocukların sosyalleşme gereksinimlerini karşılama konusunda yetersizliğidir.

Keywords: Sınıf öğretmeni adayları, COVID-19 pandemisi, Uzaktan eğitim


How to Cite this Article?

APA 6th edition
DUBAN, N. (2022). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Covıd-19 Pandemi Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimine İlişkin Görüşleri . TAY Journal, 6(1), 26-49. doi: 10.29329/tayjournal.2022.491.02

Harvard
DUBAN, N. (2022). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Covıd-19 Pandemi Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimine İlişkin Görüşleri . TAY Journal, 6(1), pp. 26-49.

Chicago 16th edition
DUBAN, Nil (2022). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Covıd-19 Pandemi Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimine İlişkin Görüşleri ". TAY Journal 6 (1):26-49. doi:10.29329/tayjournal.2022.491.02.

References
 1. Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd, 6(2), 11-53. [Google Scholar]
 2. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches. Second Ed. USA: Sage publications. [Google Scholar]
 3. Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Doğan, S. & Koçak, E. (2020). EBA Sistemi Bağlamında Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme. Journal of Economics and Social Research Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14); 110-124. [Google Scholar]
 5. Duban, N., Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653 [Google Scholar]
 6. EBA (2019) http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik.html. [Google Scholar]
 7. Enfiyeci, T. & Büyükalan Filiz, S. (2019). Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Öğrencilerinin Topluluk Hissinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 12 (1), 20-32. [Google Scholar]
 8. Eren, E. (2020). Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk eğitim politikaları uygulamalarına etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun yeni düzenlemeleri. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 153–162. doi:10.2399/yod.20.716645 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Kandemir, (2020). öğretmenlerin EBA, Morpa Kampüs, Okulistik benzeri eğitim ortamları kullanımının Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli 2 (TKKBM-2) ile açıklanması, Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim bilimleri enstitüsü. [Google Scholar]
 10. Maden, S. & Önal, A. (2020). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içerik modülündeki türkçe dersi ile ilgili dokümanların değerlendirilmesi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(1); 25-50. [Google Scholar]
 11. Patton, M.Q. (1997). How To Use Qualitative Methods In Evaluation. Newbury park, CA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 12. Reimers, F. M. & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD Report. [Google Scholar]
 13. TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları. [Google Scholar]
 14. Türker, A. ve Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254. [Google Scholar]
 15. UNESCO (2020). Retrieved from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition/ [Google Scholar]
 16. UNICEF (2020). Retrieved from https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19 [Google Scholar]
 17. WHO (2010). Retrieved from https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/). [Google Scholar]
 18. WHO (2020, Nisan). What is a coronavirus? https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses [Google Scholar]
 19. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Yıldız, A., Çetinkaya, M., Leventoğlu, S. & Şenköylü, A. (2020). Recommendations for Surgical Interventions during COVID-19 Pandemic, GMJ, 31: 283-286. [Google Scholar]