|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2022, Vol. 6(2) 346-381

Afetler ve Çevre Sorunları Konularının Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Yazmanın Rolü: Karma Bir Araştırma

Fatih KAYAALP

pp. 346 - 381   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2022.510.09   |  Manu. Number: tay journal.2022.014

Published online: December 30, 2022  |   Number of Views: 47  |  Number of Download: 223


Abstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersi içerinde yer alan afetler ve çevre sorunları konularının öğretiminde öğrenme amaçlı yazma pedagojisinin etkisini incelemektir. Karma araştırma yaklaşımı benimsenerek dizayn edilen bu çalışma, beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde toplam 51 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinde hem bilişsel hem de duyuşsal öğrenmelere fırsat tanıyan farklı öğrenme amaçlı yazma etkinliklerine (Röportaj, şiir, günlük, mektup, köşe yazısı, gazete haberi yazma) yer verilmiştir. Yapılan etkinlikler süreç içerinde değerlendirilmiş, öğrencilere geri bildirimler sağlanmıştır. Araştırma verileri akademik başarı testi, öz değerlendirme formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu, yapılandırılmış sınıf içi gözlem formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen nicel veriler betimsel ve kestirimsel istatistikler yoluyla analiz edilirken nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları afetler ve çevre sorunları konusunun öğretiminde öğrenme amaçlı yazma etkinlikleriyle desteklenmiş deney grubu öğrencileri lehine anlamlı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçtan hareketle öğrenme sürecine dahil edilen öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri öğrencilerin öğrenmelerinde bir kaldıraç görevi üstlenip onların öğrenme yükünü hafifletmiştir. Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinde öğrenilen konu üzerine düşünme, düşündüklerini kendine özgü sosyal bilgiler diliyle muhatabına aktarma, öğrenilen konuyu farklı bir forma çevirmede zihinsel bir çaba harcama, yapılan geri bildirimler ile kendi öğrenme düzeyinin farkına varma ve eksiklerini tamamlama ortaya çıkan bilişsel ve duyuşsal farkın kaynağını oluşturmaktadır. Bu farkı öğrenme ortamlarına taşımak gayesinde olan sosyal bilgiler eğitimcileri, öğrenme amaçlı yazma pedagojisi üzerinden etkili bir öğretim süreci inşa edebilirler.

Keywords: Çevre sorunları, doğal afetler, sosyal bilgiler dersi, öğrenme amaçlı yazma


How to Cite this Article?

APA 6th edition
KAYAALP, F. (2022). Afetler ve Çevre Sorunları Konularının Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Yazmanın Rolü: Karma Bir Araştırma . TAY Journal, 6(2), 346-381. doi: 10.29329/tayjournal.2022.510.09

Harvard
KAYAALP, F. (2022). Afetler ve Çevre Sorunları Konularının Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Yazmanın Rolü: Karma Bir Araştırma . TAY Journal, 6(2), pp. 346-381.

Chicago 16th edition
KAYAALP, Fatih (2022). "Afetler ve Çevre Sorunları Konularının Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Yazmanın Rolü: Karma Bir Araştırma ". TAY Journal 6 (2):346-381. doi:10.29329/tayjournal.2022.510.09.

References
 1. Abel, F. J., Hauwiller, J. G., & Vandeventer, N. (1989). Using writing to teach social studies. The Social Studies, 80(1), 17-20. [Google Scholar]
 2. Akengin, H. (2018). Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?. İçinde H. Akengin & İ. Dölek (Eds.), Günümüz dünya sorunları (ss. 1-15). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 3. Aktepe, V. & Temur, M. (2018). Öğretim programlarında çevre eğitimi. İçinde R. Sever & E. Yalçınkaya (Eds.). Çevre eğitimi(ss. 130-160). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Arnold, K. M., Umanath, S., Thio, K., Reilly, W. B., McDaniel, M. A., & Marsh, E. J. (2017). Understanding the cognitive processes involved in writing to learn. Journal of Experimental Psychology: Applied, 23(2), 115. http://dx.doi.org/10.1037/xap0000119 [Google Scholar]
 5. Atasoy, Ş., & Küçük, O. (2020). Development of eighth grade students’ epistemological beliefs through writing-to-learn activities. Journal of Science Learning, 3(2), 57-66. [Google Scholar]
 6. Avcı, G. (2022). Disaster education in primary school: A qualitative research based on teachers’ opinions. Psycho-Educational Research Reviews, 11(1), 125-146. [Google Scholar]
 7. Ay, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretim programında öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup ve şiir kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Tez No. 486539). [Doktora Tezi, Erzincan Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. [Google Scholar]
 8. Ay, A., & Başıbüyük, A. (2018). Opınıons about writing actıvities for learning purposes of social studies teacher candidates. International Journal of Erzincan Social Sciences Institute, 11(1), 33-42. [Google Scholar]
 9. Baaijen, V. M., & Galbraith, D. (2018). Discovery through writing: Relationships with writing processes and text quality. Cognition and Instruction, 36(3), 199-223. https://doi.org/10.1080/07370008.2018.1456431 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Bangert-Drowns, R. L., Hurley, M. M., & Wilkinson, B. (2004). The effects of school-based writing-to-learn interventions on academic achievement: A meta-analysis. Review of Educational Research, 74(1), 29–58. https://doi.org/10.3102/00346543074001029 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. [e- book reader version]. https://www.taylorfrancis.com/books /9780203812310 [Google Scholar]
 12. Boscolo, P. & Mason, L. (2001). Writing to learn, writing to transfer. In P. Tynjala, L. Mason, & K. Lonka (Eds.), Writing as a learning tool: Integrating theory and practice (pp. 37-56). Kluver. [Google Scholar]
 13. Bulut, A. (2020). Raising awareness of disaster and giving disaster education to children in preschool education period. Acta Educationis Generalis, 10(2), 162-179. [Google Scholar]
 14. Burke, K. A., Greenbowe, T. J., & Hand, B. M. (2006). Implementing the science writing heuristic in the chemistry laboratory. Journal of Chemical Education, 83(7), 1032-1038. https://doi.org/10.1021/ed083p1032 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Centre for Research on the Epidemiology of Disaster (CRED, 2021). https://www.cred.be/ [Google Scholar]
 16. Chmarkh, M. (2021). ‘Writing to learn’ research: A synthesis of empirical studies (2004-2019). European Journal of Educational Research, 10(1), 85-96. https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.1.85 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Creswell, J. W., Fetters, M. D., & Plano Clark, V. L. (2005). Nesting qualitative data in health sciences intervention trials: A mixed methods application. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal. [Google Scholar]
 18. Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M., & Hanson, W. (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral (pp. 209-240). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 19. Creswell, J.W., & Plano Clark, V.L. (2007). Designing and conducting: Mixed methods research. Thousand Oaks, California: Sage Publication. [Google Scholar]
 20. Çelik, A. A., & Gündoğdu, K. (2022). Öğretmenlerin afete hazırlık düzeyleri ile ilkokullardaki afet eğitimi uygulamalarına yönelik görüşleri. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 76-111. https://doi.org/10.31463/aicusbed.1057401 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Çepni, O.,& Aksoy, B.(2016). Dünya çevre sorunları. Içinde F. Aydın(Ed.) Günümüz dünya sorunları (ss. 18-68). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 22. Değirmenci, Y., Kuzey, M., & Yetişensoy, O. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında afet bilinci ve eğitimi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 33-46. [Google Scholar]
 23. Demirdelen, S., & Çakıcı, A. B. (2021). İlkokul/ortaokul öğretmenlerinin doğal afet okuryazarlık düzeyleri: Osmaniye ili örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 532-541. [Google Scholar]
 24. Demirkaya, H. (2016). Günümüz dünya sorunlarına genel bakış. İçinde F. Aydın (Ed.), Günümüz dünya sorunları (ss. 2-14). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 25. Dikmenli, Y., & Gafa, İ. (2017). Farklı eğitim kademelerine göre afet kavramı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (44), 21-36. [Google Scholar]
 26. Doğan, E., & Koç, H.(2017). Sosyal bilgiler dersinde deprem konusunun dijital oyunla öğretiminin akademik başarıya etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(8), 90-100. [Google Scholar]
 27. Dummer, T. J., Cook, I. G., Parker, S. L., Barrett, G. A., & Hull, A. P. (2008). Promoting and assessing ‘deep learning’in geography fieldwork: An evaluation of reflective field diaries. Journal of Geography in Higher Education, 32(3), 459-479. https://doi.org/10.1080/03098260701728484 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Ellis-Robinson, T. (2015). The effect of poetry as a write to learn activity on content acquisition, content area writing proficiency, and classroom engagement in an inclusive middle school social studies setting: A mixed methods study [Unpublished Doctoral Dissertation], University at Albany, State University of New York. [Google Scholar]
 29. Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. College Composition and Communication, 28(2), 122-128. [Google Scholar]
 30. Finkenstaedt Quinn, S. A., Halim, A. S., Kasner, G., Wilhelm, C. A., Moon, A., Gere, A. R., & Shultz, G. V. (2020). Capturing student conceptions of thermodynamics and kinetics using writing. Chemistry Education Research and Practice, 21(3), 922-939. https://doi.org/10.1039/C9RP00292H [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365-387. https://doi.org/10.2307/356600 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Fry, S. W., & Villagomez, A. (2012). Writing to learn: Benefits and limitations. College Teaching, 60(4), 170-175. https://doi.org/10.1080/87567555.2012.697081 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Georgiou, Y., Hadjichambis, A. C., & Hadjichambi, D. (2021). Teachers’ perceptions on environmental citizenship: A systematic review of the literature. Sustainability, 13(5), 2622. https://doi.org/10.3390/su13052622 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Gere, A. R., Limlamai, N., Wilson, E., MacDougall Saylor, K., & Pugh, R. (2019). Writing and conceptual learning in science: An analysis of assignments. Written Communication, 36(1), 99-135. https://doi.org/10. 1177 /0741088318804820 [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Gökçe, N. (2009). Çevre eğitiminde gazetelerden yararlanma. Journal of International Social Research, 1(6), 251-265. [Google Scholar]
 36. Graham, S., Kiuhara, S.A., & Mackay, M. (2020). The effects of writing on learning in science, social studies, and mathematics: a meta-analysis. Review of Educational Research, XX(X), 1–48. https://doi.org/10.3102/0034654320914744 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Gunel, M., Hand, B., & McDermott, M. A. (2009). Writing for different audiences: Effects on high-school students' conceptual understanding of biology. Learning and Instruction, 19(4), 354-367. https://doi.org/10.1016/ j.learninstruc.2008.07.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Gupte, T., Watts, F. M., Schmidt-McCormack, J. A., Zaimi, I., Gere, A. R., & Shultz, G. V. (2021). Students’ meaningful learning experiences from participating in organic chemistry writing-to-learn activities. Chemistry Education Research and Practice, 22(2), 396-414. [Google Scholar]
 39. Gülersoy, A. E., Dülger, İ., Dursun, E., Ay, D., & Duyal, D. (2020). Nasıl bir çevre eğitimi? Çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde bazı öneriler. Turkish Studies (Elektronik), 15(5), 2357-2398. http://dx.doi.org/10.7827 /TurkishStudies.44074 [Google Scholar]
 40. Hand, B., Hohenshell, L., & Prain, V. (2007). Examining the effect of multiple writing tasks on year 10 biology students’ understandings of cell and molecular biology concepts. Instructional Science, 35(4), 343-373. [Google Scholar]
 41. İspir, B., & Yıldız, A. (2021). Türkiye’de öğrenme amaçlı yazma hakkında yapılan araştırmaların analizi: Bir meta-sentez çalışması. OPUS International Journal of Society Researches, 18(41), 3396-3447. https://doi.org/10.26466/opus.906264 [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Karaca, Ö. F. (2022). Afet konularının sosyal bilgiler ders kitaplarına yansımaları (Tez No. 727005). [Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. [Google Scholar]
 43. Karacagil, C., & Avarogullari, A. K. (2017). The effect of using writing to learn activities in social studies on students’ academic achievement. International Journal of Innovative Research in Education, 4(2), 54-59. [Google Scholar]
 44. Karaçayır, F. (2022). Ortaokul sosyal bilgiler derslerinde doğal afetlerin hareketli infografikler ile öğretiminin öğrenci başarısına ve dersin tutumuna etkisi (Tez No. 714751). [Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. [Google Scholar]
 45. Karakuş, U. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının doğal afet kavramlarına ilişkin algılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(3), 735-751. http://dx.doi.org/10.30703/cije.546103 [Google Scholar]
 46. Karakuş, U., Palaz, T., Kılcan, B., & Çepni, O. (2012). Sosyal bilgiler müfredatında yer alan" çevre sorunları" konularının öğretiminde karikatür kullanımın öğrencilerin akademik başarına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 363-376. [Google Scholar]
 47. Karataş, O. (2011). İlköğretim I. Kademe sosyal bilgiler dersi doğal afet eğitiminde drama tekniğinin öğrencilerin başarılarına etkisi(Deneysel bir çalışma) (Tez No. 302937). [Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. [Google Scholar]
 48. Kayaalp, F., & Şimşek, U. (2020). (Do) spoken words fly and written words remain (?): An analysis on the impacts of using writing-to-learn activities in the social studies class on cognitive learning, and students’ views. International Journal of Eurasian Education and Culture, 5(10), 1242-1314. [Google Scholar]
 49. Kayaalp, F., & Şimşek, U. (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme amaçlı yazma. İçinde S. Polat & B. Aksoy (Eds.). Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretiminde çağdaş öğrenme ve öğretme yaklaşımları (ss. 48-72). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 50. Kayaalp, F., Başcı-Namlı, Z., & Meral, E. (2021). Current global ıssues from the perspective of prospective teachers: How they are illustrated in cartoons? Pegem Journal of Education and Instruction, 11(3), 1-16. https://doi.org/10.14527/pegegog.11.4.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Kayaalp, F., Meral, E., & Başcı-Namlı, Z. (2022). An analysis of the effect of writing-to-learn activities regarding students’ academic achievement and self-regulation skills in writing. Participatory Educational Research, 9(1), 324-348. http://dx.doi.org/10.17275/per.22.18.9.1 [Google Scholar]
 52. Kayaalp, F., Meral, E., & Namlı, Z. B. (2021). I wrote, I was evaluated, and I learned an alternative teaching process in distance education: writing-to-learn. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 96-124. [Google Scholar]
 53. Kayaardı, F. & Bozyiğit, R. (2022). Investigation of metaphors developed by secondary school students regarding the concepts of disaster and population. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 45, 16-35. http://dx.doi.org/10.32003/igge.1016571 [Google Scholar]
 54. Kaypak, Ş. (2014). Çevre sorunlarının çözümünde küresel çevre politikaları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 17-34. [Google Scholar]
 55. Kim, S., Yang, J. W., Lim, J., Lee, S., Ihm, J., & Park, J. (2021). The impact of writing on academic performance for medical students. BMC Medical Education, 21(1), 1-8. :61 https://doi.org/10.1186/s12909-021-02485-2 [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Klein, P. D., & Boscolo, P. (2016). Trends in research on writing as a learning activity. Journal of Writing Research, 7(3), 311- 350. https://doi.org/10.17239/jowr-2016.07.03.01 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Klein, P. D., & Rose, M.A. (2010). Teaching argument and explanation to prepare junior students for writing to learn. Reading Research Quarterly, 45(4), 433–461. [Google Scholar]
 58. Klein, P. D., Haug, K. N., & Bildfell, A. (2018). Writing to learn. In S. Graham, C. A. MacArthur, & M. Hebert (Eds.), Best practices in writing instruction (3rd ed.) (pp. 162–184). Guilford Press. [Google Scholar]
 59. Knipper, K. J., & Duggan, T. J. (2006). Writing to learn across the curriculum: Tools for comprehension in content area classes. The Reading Teacher, 59(5), 462-470. [Google Scholar]
 60. Langer, J. A., & Applebee, A. N. (2007). How writing shapes thinking: A study of teaching and learning. https://wac.colostate.edu/books /landmarks/langer-applebee/ (Original work published in 1987). [Google Scholar]
 61. Maxim, G. (1998). Writing poetry in the elementary social studies classroom. Social Education, 62(4), 207-11. [Google Scholar]
 62. McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry (7th ed.). London: Pearson. [Google Scholar]
 63. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2018). http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx [Google Scholar]
 64. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2022). https://www.meb.gov.tr/cevre-egitimi-ve-iklim-degisikligi-dersinin-mufredati-tamamlandi/haber/25946/tr [Google Scholar]
 65. Myers, J. W. (1984). Writing to learn across the curriculum. Phi Delta Kappa Educational Foundation Bloomington, Indiana. [Google Scholar]
 66. Nelson, N. (2001). Writing to learn: One theory, two rationales. In P. Tynjilla, L. Mason & K. Lonka (Eds.), Studies in writing, volume 7. Writing as a learning tool: Integrating theory and practice (pp. 23–36). Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
 67. Noel, K. A. (1996). Writing as a tool for learning in a grade seven social studies classroom. [Unpublished Doctoral Dissertation]. University of Toronto, Canada. [Google Scholar]
 68. Nückles, M., Roelle, J., Glogger-Frey, I., Waldeyer, J., & Renkl, A. (2020). The self-regulation-view in writing-to-learn: Using journal writing to optimize cognitive load in self-regulated learning. Educational Psychology Review, 32, 1089-1126. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09541-1 [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Otfinowski, R., & Silva-Opps, M. (2015). Writing toward a scientific identity: Shifting from prescriptive to reflective writing in undergraduate biology. Journal of College Science Teaching, 45(2), 19-23. [Google Scholar]
 70. Phillips, L. M., & Norris, S. P. (2009). Bridging the gap between the language of science and the language of school science through the use of adapted primary literature. Research in Science Education, 39(3), 313-319. [Google Scholar]
 71. Prain, V., & Hand, B. (1996). Writing for learning in secondary science: Rethinking practices. Teaching and Teacher Education, 12(6), 609-626. [Google Scholar]
 72. Rivard, L. P. (1994). A review of writing-to-learn in science: Implications for practice and research. Journal of Research in Science Teaching, 31(9), 969–983. https://doi.org/10.1002/tea.3660310910 [Google Scholar] [Crossref] 
 73. Rouse, A.G., Kiuhara, S. A., & Kara, Y. (2021). Writing-to-learn in elementary classrooms: A national survey of US teachers. Reading and Writing, 34(9), 2381-2415. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10148-3 [Google Scholar] [Crossref] 
 74. Sandelowski, M. (1996). Using qualitative methods in intervention studies. Research in Nursing & Health, 19(4), 359-364. [Google Scholar]
 75. Sielaff, C. K., & Washburn, E. K. (2015). The PEA strategy: One teacher's approach to integrating writing in the social studies classroom. The Social Studies, 106(4), 178-185. https://doi.org/10.1080/00377996.2015.1043616 [Google Scholar] [Crossref] 
 76. Silva, A. M., & Limongi, R. (2019). Writing to learn increases long-term memory consolidation: A mental-chronometry and computational-modeling study of “epistemic writing.” Journal of Writing Research, 11(1), 211–243. https://doi.org/10.17239/jowr-2019.11.01.07 [Google Scholar] [Crossref] 
 77. Sintiawati, R., Sinaga, P., & Karim, S. (2021). Strategi writing to learn pada pembelajaran ıpa smp untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan komunikasi siswa pada materi tata surya. Journal of Natural Science and Integration, 4(1), 1-10. [Google Scholar]
 78. Sözcü, U., & Aydınözü, D. (2019). Doğal afet okuryazarlığı bağlamında öğretim programlarındaki afetlerle ilişkili kazanımların incelenmesi. Turkish Studies-Educational Sciences, 14(5), 2639-2652. http://dx.doi.org /10.29228/TurkishStudies.32675 [Google Scholar]
 79. Sözen, E. (2018). Küresel çevre sorunları. İçinde H. Tokcan & Y. Topkaya (Eds.). Çevre eğitimi (ss. 109-140). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 80. Şahan, C., & Dinç, A. (2021). Simülasyon öğretim yönteminin ortaokul öğrencilerinin afetlere karşı hazırlık durumlarına etkisi. Resilience, 5(1), 21-36. [Google Scholar]
 81. Şahin, S. (2019). Sosyal bilgiler derslerinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden ders günlüğü kullanımının öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 604019). [Yüksek Lisans Tezi, Binali Yıldırım Üniversitesi Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. [Google Scholar]
 82. Şengün, H., & Küçükşen, M. (2019). Afet yönetimi eğitimi niçin gerekli?. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(46), 193-211. [Google Scholar]
 83. Şeyihoğlu, A., & Kartal, A. (2018). Çevre öğretiminde yöntem ve teknikler. İçinde R. Sever & E. Yalçınkaya (Eds.). Çevre eğitimi (ss. 231-290). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 84. Taşkın, E. (2021). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ders günlüğü kullanımının öğrenci başarısına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve derse yönelik tutumuna etkisi (Tez No. 660524). [Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. [Google Scholar]
 85. Thompson, G., Pilgrim, A., & Oliver, K. (2005). Self-assessment and reflective learning for first-year university geography students: A simple guide or simply misguided?. Journal of Geography in Higher Education, 29(3), 403-420. https://doi.org/10.1080/03098260500290959 [Google Scholar] [Crossref] 
 86. Tokcan, H., & Yiter, E. (2017). 5. sınıf öğrencilerinin doğal afetlere ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi (kit) aracılığıyla incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),18,(1),115-129. [Google Scholar]
 87. Topkaya, Y., & Doğan, Y. (2019). 7. Sınıf sosyal bilgiler dersindeki “çevre sorunları ve çevreyle ilgili örgütler” konularının öğretilmesinde eğitici çizgi romanların etkisi: karma bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 45(201).167-188. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8575 [Google Scholar]
 88. Türker, A., & Sözcü, U. (2021). Examining natural disaster literacy levels of pre-service geography teachers. Journal of Pedagogical Research, 5(2), 207-221. http://dx.doi.org/10.33902/JPR.2021270164 [Google Scholar]
 89. Türksever, Ö. (2021). Analysis of disaster awareness perception levels of students in social studies teaching undergraduate program. In: Education Quarterly Reviews, 4 (3) , 14-22. [Google Scholar]
 90. Tynjala, P. (1998). Writing as a tool for constructive learning: students’ learning experiences during an experiment. Higher Education, 36(2), 209–23. [Google Scholar]
 91. Uçar, A., & Karakuş, U. (2017). 6. Sınıf sosyal bilgiler dersi çevre konularının öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 992-1009. [Google Scholar]
 92. Walp, D. (2013). Reflective writing ın a high-ability middle school social studies classroom [Unpublished Master’s Thesis]. Moravian College, Pennsylvania [Google Scholar]
 93. Wang, K., Tekler, Z., D., Cheah, L., Herremans, D., & Blessing, L. (2021). Evaluating the Effectiveness of an augmented reality game promoting environmental action. Sustainability, 13(24), 13912. https://doi.org/10. 3390/su132413912 [Google Scholar] [Crossref] 
 94. Williams, M. (2005). Environmental education and lifelong learning: Awareness to action. In Presenting and representing environments (pp. 197-213). Springer, Dordrecht. [Google Scholar]
 95. Yasul, A. F. (2019). Sosyal bilgiler dersinde kullanılan öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin akademik başarıya, öğrenmenin kalıcılığına ve yazmaya yönelik tutuma etkisi (Tez No. 585447). [Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. [Google Scholar]
 96. Yore, D., Bisanz L. G., & Hand, M. B. (2003). Examining the literacy component of Science literacy: 25 years of language arts and science research. International Journal of Education, 25(6), 689-725. https://doi.org/10.1080/09500690305018 [Google Scholar] [Crossref] 
 97. Yuliyani, R., Mulyani, A., Azmi, N., & Chandra, E. (2021). The effectiveness of write-to-learn social-oriented-scientific-ıssues on students’ critical thinking and argumentation skills. Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains, 10(1), 01-11. http://dx.doi.org/10.24235/sc.educatia.v10i1.7645 [Google Scholar]
 98. Zinsser, W. K. (1988). Writing to learn. HarperCollins Publishers. [Google Scholar]