|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2023, Vol. 7(1) 152-178

Investigation of Attitudes towards Solid Waste and Recycling from a Social Perspective

Kadir Karatekin, Sibel Oğuz Haçat, Fatıma Betül Demir

pp. 152 - 178   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2023.537.08   |  Manu. Number: tay journal.2023.008

Published online: March 31, 2023  |   Number of Views: 22  |  Number of Download: 502


Abstract

Today, where the amount of consumption is increasing rapidly, waste management, which gains importance as recycling, recovery and reuse, is important how it is evaluated by the individuals who make up the social structure. Based on this idea, it was aimed to determine the attitudes of individuals from different sociocultural and socioeconomic levels towards solid waste and recycling in terms of various variables and to bring a social perspective to this issue. Scanning model was used in the research. “Attitude Scale Towards Solid Waste and Recycling” was used as a data collection tool. The sample of the research consists of 558 participants from different socioeconomic and sociocultural structures in line with the principle of voluntary participation. As a result of the research, it is seen that the attitudes of the participants towards solid waste and recycling are at a high level. In addition, it has been determined that various variables have an effect on the attitudes of the participants towards solid waste and recycling. Solid waste and recycling are subjects related to every aspect of life. From this point of view, it should be ensured that all individuals in the society develop their knowledge, behaviors and attitudes about solid waste and recycling.

Keywords: Solid waste, recycling, attitude, society


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karatekin, K., Hacat, S.O. & Demir, F.B. (2023). Investigation of Attitudes towards Solid Waste and Recycling from a Social Perspective . TAY Journal, 7(1), 152-178. doi: 10.29329/tayjournal.2023.537.08

Harvard
Karatekin, K., Hacat, S. and Demir, F. (2023). Investigation of Attitudes towards Solid Waste and Recycling from a Social Perspective . TAY Journal, 7(1), pp. 152-178.

Chicago 16th edition
Karatekin, Kadir, Sibel Oguz Hacat and Fatima Betul Demir (2023). "Investigation of Attitudes towards Solid Waste and Recycling from a Social Perspective ". TAY Journal 7 (1):152-178. doi:10.29329/tayjournal.2023.537.08.

References

  Akdoğan, A., & Güleç, S. (2007). Sürdürülebilir katı atık yönetimi ve belediyelerde yöneticilerin katı atık yönetimiyle ilgili tutum ve düşüncelerinin analizine yönelik bir araştırma. [Sustainable solid waste management and a research on the analysis of the attitudes and behaviors of working in municipalities towards solid waste management]. Journal of Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25(1), 39-69. https://dergipark.org.tr/en/pub/huniibf/issue/7874/103457

  Akıncı, M. (1996). Oluşum ve yapılanma sürecinde Türk çevre hukuku. [Turkish environmental law in the formation and structuring process]. Kocaeli Book Club.

  Akyüz, H. (1991). Eğitim sosyolojisinin temel kavram ve alanları üzerine bir araştırma. [A research on the basic concepts and fields of the sociology of education]. Milli Eğitim Bakanlığı.

  Ak, Ö., & Genç, A. T. (2018). Üniversite öğrencilerinin geri dönüşüm bilinci üzerine bir araştırma: Sakarya üniversitesi örneği. [A research on the recycling awareness of university students: The case of Sakarya University]. Jorunal of Uluslararası Ekonomik Araştırmalar, 4(2), 20-39. https://dergipark.org.tr/en/pub/ead/issue/48247/610773

  Altınışık, T. (2014). Ulusal geri dönüşüm. [National recycling]. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.

  Aytaç, Ö. (2003). Meslekler sosyolojisi açısından polislik mesleği. [The policing profession in terms of the sociology of occupations]. Journal of Polis ve Sosyal Bilimler, 1, 15-33.

  Baldassare, M., & Katz, C. (1992). The personal threat of environmental problems as predictor of environmental practices. Environment and Behavior, 24(5), 602-616. http://dx.doi.org/10.1177/0013916592245002

  Bartelings, H., & Sterner, T. (1999). Household waste management in a Swedish municipality: determinants of waste disposal, recycling and composting. Environmental and Resource Economics, 13(4), 473-491. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1008214417099

  Cici, M., Şahin, N., Görgen, İ., & Deniz, S. (2005). Öğretmen adaylarının katı atık kirliliği bağlamında çevresel farkındalık ve bilgi düzeyleri. [Environmental awareness and knowledge levels of teacher candidates in the context of solid waste pollution]. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 37-50. http://www.ebuline.com/pdfs/7Sayi/7_3.pdf

  Cirhinlioğlu, Z. (1996). Meslekler ve sosyoloji. [Professions and sociology]. İstanbul: Gündoğan.

  Çabuk, B., & Karacaoğlu, Ö. C. (2003). Üniversiteli öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. [Examination of environmental awareness of university students]. Journal of Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 36(1), 189-198.

  Çelik, M. (2015). Avukat, doktor ve öğretmen meslek gruplarının din anlayışı (Adana örneği). [The religious understanding of lawyers, doctors and teachers (Example of Adana)]. (Dissertation Number. 398274). [Master Thesis, Üsküdar University], YÖK Thesis Center.

  Çimen, O., & Yılmaz, M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgileri ve geri dönüşüm davranışları. [Information about recycling and recycling behaviors of primary school students]. Journal of Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 25(1), 2012, 63-74.

  Demirbağ, B. C., & Güngörmüş, Z. (2012). Bireylerin evsel katı atık yönetimine ilişkin bilgi ve davranışları. [Knowledge and behavior of individuals regarding domestic solid waste management].  Journal of Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 1(3), 127-137.

  Ebreo, A., Hershey, J., & Vining, J. (1999). Reducing solid waste: Linking recycling to environmentally responsible consumerism. Environment and Behavior, 31(1), 107-135.

  Eke, B. (1987). Bir sosyal sınıf belirleyicisi olarak meslek faktörü. [Occupation factor as a social class determinant].  Journal of İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 14, 377-401.

  Ergün, M. (1994). Eğitim sosyolojisi. [Educational sociology]. İstanbul: Ocak.

  Eryılmaz, Ç. (2017). Sosyal bilim paradigmaları çerçevesinde çevre sosyolojisi'nin kuramları ve kavramları. [Theories and concepts of environmental sociology within the framework of social science paradigms]. Journal of Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler, 27(1), 159-174. http://dx.doi.org/10.18069/firatsbed.346440 

  Güneş, G. (2013). Toplumsal cinsiyet ve çevre. [Gender and environment]. In G. Aras, L, Gültekin, G. Güneş, C. Ertung, & A. Şimşek (Eds.). Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları (ss. 17-46). Atılım University.

  Güney, E. (1992). Çevre sorunları ortam kirlenmesi. [Environmental problems, environmental pollution]. Kayseri: Bizim Gençlik.

  Goode, W. (1996). Topluluk içinde topluluk: Meslekler. [Community within community: Professions]. In Z. Cirhinlioğlu (Ed.). Meslekler and sosyoloji (ss. 67-80). Ankara: Gündoğan.

  Hanay, Ö., & Koçer, N. (2006). Elazığ kenti katı atıkları geri kazanım potansiyelinin belirlenmesi. [Determination of the solid waste recovery potential of the city of Elazig]. Journal of Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri, 18(4), 507-511.

  Hoel, M. (1991). Global environmental problems: The effects of unilateral actions taken by one country. Journal of environmental economics and management, 20(1), 55-70. http://dx.doi.org/10.1016/0095-0696(91)90023-C

  Kabaş, D. (2004). Kadınların çevre sorunlarına ilişkin bilgi düzeyleri ve çevre eğitimi. [Women's knowledge of environmental problems and environmental education]. (Dissertation Number. 191805). [Master Thesis, Gazi University], YÖK Thesis Center.

  Karaca, Z. (2018). Kent ve çevre sorunlarında toplumsal duyarlılık: Antakya örneği eğitimi. [Social sensitivity in urban and environmental problems: Antakya example education]. (Dissertation Number. 531494). [Master Thesis, Hatay Mustafa Kemal University], YÖK Thesis Center.

  Karakaş, M. (2003). Türk polisinin mesleki profili. [Occupational profile of the Turkish police]. Afyon: Afyon Kocatepe University.

  Karatekin, K. (2013). Öğretmen adayları için katı atık ve geri dönüşüme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Developing an attitude scale towards solid waste and recycling for teacher candidates: Validity and reliability study]. Journal of Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler, 4(10), 71-90.

  Karatekin, K., Kuş, Z., & Merey, Z. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarının çözümünde sosyal katılımları. [Social participation of social studies teacher candidates in solving environmental problems]. İlköğretim Online, 13(2), 345-361.

  Karatekin, K., & Merey, Z. (2015). Attitudes of preservice social studies teachers towards solid wastes and recycle. [Attitudes of preservice social studies teachers towards solid wastes and recycle]. Journal of Bayburt Eğitim Fakültesi, 10(2), 297-314.

  Karaboğa, T. (2016). Çevre sosyolojisinde çevre sorunlarına yönelik alternatif arayışlar. [Alternative searches for environmental problems in environmental sociology]. Journal of Akademik Bakış, 55, 716-726.

  Karagözoğlu, M. B., Özyonar, F., Yılmaz, A., & Atmaca, E. (2009). Katı atıkların yeniden kazanımı ve önemi. [Recovery and importance of solid waste]. (Oral Presentation). Solid Waste Management Symposium in Turkey (June, 15-17), (pp. 15-17). YTÜ Turkey.

  Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. [Scientific research method]. Ankara: Nobel.

  Keskin Gürel, Ş. (2008). Çevre sorunlarına duyarlılık ve çevre Bilinci (Afyonkarahisar ili örneği). [Sensitivity to environmental problems and environmental awareness (Example of Afyonkarahisar province)]. (Dissertation Number. 229251). [Master Thesis, Afyon Kocatepe University], Thesis Center.

  Konak, N. (2010). Çevre sosyolojisi: Kavramsal ve teorik gelişmeler. [Environmental sociology: Conceptual and theoretical developments]. Journal of Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 24, 271-283.

  Kükrer, Ö. (2012). Tüketicilerin çevresel sorumluluklarının yeşil reklamlara yönelik tutumlarına etkisi: Eskişehir örneği. [The effect of consumers' environmental responsibilities on their attitudes towards green advertisements: The example of Eskişehir]. Journal of Yasar University, 26(7), 4505-4525.

  Larouque, P. (1969). Sosyal sınıflar. [Social classes]. (Y. Gürbüz, Trans.). Ankara: Remzi Bookstore.

  Öcal, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi. [Determining the attitudes of social studies teacher candidates towards environmental problems]. Jornal of Marmara Coğrafya, 27, 333-352.

  Özdemir, Ş. (1988). Türkiye’de toplumsal değişme ve çevre sorunlarına duyarlılık. [Social change and sensitivity to environmental problems in Turkey]. Ankara: Palme.

  Özey, R. (2009). Çevre sorunları. [Environmental problems]. Akif.

  Özmen, D., Çakmakçı Çetinkaya, A., & Nehir, S. (2005). Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları. [Attitudes of university students towards environmental problems]. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6), 330-334.

  Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmesi. [Examination of primary school students' environmental perceptions through the pictures they draw]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(12), 1117-1139.

  Palabıyık, H. (2001). Belediyelerde kentsel katı atık yönetimi: İzmir büyükşehir belediyesi örneği. [Urban solid waste management in municipalities: The example of Izmir metropolitan municipality]. [Unpublished master thesis]. The University of Dokuz Eylül, İzmir.

  Savaşçın, M. Y. (2000). Bütünsel çevre bilinci ve çevre yalanları. [Holistic environmental awareness and environmental lies]. İzmir: Duyal.

  Sauvé, L. (1996). Environmental education and sustainable development: A further appraisal. Canadian Journal of Environmental Education, 1, 7-34.

  Sharholy, M., Ahmad, K., Mahmood, G., & Trivedi, R. C. (2008). Municipal solid waste management in Indian cities–A review. Waste management, 28(2), 459-467.

  Straughan, R., & Roberts, J. A. (1999). Environmental segmentation alternatives: A look at green consumer behaviour in the new millenium. Journal of Consumer Marketing, 16(6), 558-575. http://dx.doi.org/10.1108/07363769910297506

  Şimşekli, Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ilköğretim okullarının duyarlılığı. [The sensitivity of primary schools to environmental education activities aimed at improving environmental awareness]. Journal of Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 17(1), 83-92.

  Tuna, Y. (2011). Birey ve davranış. [Individual and behavior]. Eskişehir Anadolu University.

  Uysal, C. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının ekolojik vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi. [Determination of ecological citizenship levels of primary school teacher candidates]. (Dissertation Number. 532463). [Master Thesis, Kastamonu University], YÖK Thesis Center.

  Uzunoğlu, S. (1996). Çevre eğitiminin amaçları, uğraşı alanları ve sorunları. [Objectives, fields of interest and problems of environmental education]. Journal of Ekoloji, 21, 7-12.

  Ünal, V. (2010). Çevre sorunları ve dindarlık ilişkisi “Kayseri örneği”. [The relationship between environmental problems and religiosity “The example of Kayseri”]. (Dissertation Number. 279081). [Master Thesis, Selçuk University], YÖK Thesis Center.

  Ünder, H. (1996). Çevre felsefesi-etik ve metafizik görüşler. [Environmental philosophy-ethical and metaphysical views]. İstanbul: Doruk.

  Vining, J., & Ebreo, A. (1992). Predicting recycling behavior from global and specific environmental attitudes and changes in recycling opportunities. Journal of Applied Social Psychology, 22, 1580-1607.

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin.

  Yücel, M., Altunkasa, F., Güçray, S., Uslu, C., & Say, N. P. (2006). Adana’da çevre duyarlılığı düzeyinin ve geliştirme olanaklarının araştırılması. [Investigation of the level of environmental awareness and development opportunities in Adana]. Journal of Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 19(2), 217-228.