|  e-ISSN: 2618-589X

Review article | TAY Journal 2023, Vol. 7(2) 668-683

Decision-Making Skill: How to Make Better Decisions?

Osman Samancı, Merve Mazlumoğlu

pp. 668 - 683   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2023.543.14   |  Manu. Number: tay journal.2023.029

Published online: July 31, 2023  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 170


Abstract

We encounter many situations that require lifelong decision making. Decision making is that the individual prefers the most suitable one from different options. Individuals shape their own future in line with their decisions. Decisions taken not only produce personal results for the individual but also cause social consequences. Therefore, decision making is important in terms of affecting both individual and social life. Decision making is a gradual process that is affected by many individual and environmental factors. It is very important for decision makers to recognize the steps of this process and consider the variables that affect the decision making process. The fact that individuals make forward-looking, positive and personalized decisions is largely related to decision-making processes. The proliferation of options in every field in today's world makes it difficult to make the right decision. Depending on the development and change experienced, individuals need to manage the decision making process well, know what factors have an impact on the decisions, make timely decisions and think rationally about the options. In this study, recent studies that stand out in the literature on decision-making processes and the factors affecting decisions are examined and it is emphasized how more effective and better decisions can be made in this direction.

Keywords: Decision making, decision making process, decision making style, the right decision


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Samanci, O. & Mazlumoglu, M. (2023). Decision-Making Skill: How to Make Better Decisions? . TAY Journal, 7(2), 668-683. doi: 10.29329/tayjournal.2023.543.14

Harvard
Samanci, O. and Mazlumoglu, M. (2023). Decision-Making Skill: How to Make Better Decisions? . TAY Journal, 7(2), pp. 668-683.

Chicago 16th edition
Samanci, Osman and Merve Mazlumoglu (2023). "Decision-Making Skill: How to Make Better Decisions? ". TAY Journal 7 (2):668-683. doi:10.29329/tayjournal.2023.543.14.

References

  Acıbozlar, Ö. (2006). Yönetici hemşirelerin karar verme stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri [Nurse managers' decision making strategies and creativity levels]. (Tez No. 193595). [Master thesis, University of Marmara], National Thesis Center.

  Ada, S., & Baysal, Z. N. (2012). Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi [Turkish education system and effective school management]. Pegem.

  Adair, J. (2005). Etkili karar vermek [Effective decision making]. Babıali Kültür.

  Alver, B. (2003). Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların empatik becerileri, karar stratejileri ve psikolojik belirtileri arasındaki ilişkiler [The relationship between empatic skills, decision strategies and psychological symtoms of employees]. (Tez No. 125593). [Doctoral dissertation, Atatürk University], National Thesis Center.

  Ateş, H. (2008). Karar vermede iş zekasının önemi: Tekstil sektöründe bir araştırma [Importance of business intelligence in decision making: A case study in textile sector]. (Tez No. 227064). [Master thesis, University of Marmara], National Thesis Center.

  Atsan, N. (2017). Karar vermede çatışma kuramı ve özsaygı ilişkisine yönelik kültürel bir inceleme [A cultural examination of the relationship between decisional selfesteem and conflict theory of decision making]. Suleyman Demirel University the Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 22(1), 63-73. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/52992/702018

  Bacanlı, F. (2000). Kararsızlık ölçeğinin geliştirilmesi [Development of the indecision scale]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2(14), 7–16. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21434/229727

  Baysal, Z. N. (2015). Okuldan yaşama uzanan bir köprü: Hayat Bilgisi dersinde beceri öğretimi. In M. Gültekin (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi (1.st Ed., pp. 215-248). Nobel Akademik.

  Byrnes, J. P. (2002). The development of decision-making. Journal of Adolescent Healt, 31, 208-215. https://doi.org/10.1016/S1054-139X(02)00503-7

  Can, Ö. (2009). Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ve karar verme stillerinin incelenmesi [Analysing the irrational beliefs and decision making styles of university students]. (Tez No. 234964). [Master thesis, Selcuk University], National Thesis Center.

  Çalım, S. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin karar verme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Analysis of first grade students' levels of decison making skills with regards to various variables]. (Tez No. 583276). [Master thesis, Marmara University], National Thesis Center.

  Çimşir, S. (2019). Marmara üç aşamalı bilişsel karar verme becerilerini geliştirme modelinin akademik başarısı düşük dördüncü sınıf öğrencilerinin karar verme, problem çözme becerisi ve akademik başarısına etkisi [The effect of 'Marmara three stage cognitive decision model' on decision making, problem solving skills and academic achievements of fourth grade students with low academic achievements]. (Tez No. 565736). [Doctoral dissertation, Marmara University], National Thesis Center.

  Çolakkadıoğlu, O. (2010). Çatışma kuramına dayalı olarak geliştirilen karar verme beceri eğitimi grup uygulamalarının ergenlerin karar verme stillerine etkisi [The effect of conflict theory based decision making skill training group applications on decision making styles of adolescents]. (Tez No. 280933). [Doctoral dissertation, Çukurova University], National Thesis Center.

  Çolakkadioglu, O., & Güçray, S. S. (2012). The effect of conflict theory based decisionmaking skill training psycho-educational group experience on decision making styles of adolescents. Educational sciences: Theory and practice, 12(2), 669-676.

  Dawson, R. (1995). Güvenli karar alma rehberi [Safe decision-making guide]. (E. Kütevin, & Z. Kütevin, Trans.). İnkılap Kitabevi.

  Demirbaş-Nemli, B. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilişsel karar verme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir model uygulaması [A model application for development of cognitive decision making skills of primary school 4th class students]. (Tez No. 506858). [Doctoral dissertation, Marmara University], National Thesis Center.

  Develioğlu, M. (2006). Problem çözme becerileri yüksek ve düşük olan üniversite öğrencilerinin karar verme stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Examination of the decision making strategies of university students who have higher and lower problem solving skills from the point of view of some variables]. (Tez No. 173845). [Master thesis, Hacettepe University], National Thesis Center.

   

  Doğan, H. (2010). Kariyer karar verme grup rehberliği programının 9. sınıf öğrencilerinin kariyer karar verme güçlüklerine etkisi [The effect of career decision-making group guidance program on 9th grade students? levels of career-decision making difficulties]. (Tez No. 278260). [Doctoral dissertation, Hacettepe University], Natioanl Thesis Center.

  Eren, E. (1998). Yönetim ve organizasyon [Management and organization]. (4 th Ed.). Beta Basım.

  Güngör, S., & Özcan, U. (2022). Karar kuramı ve karar verme [Decision theory and decision making]. European Journal of Science and Technology, (33), 119- 125. https://doi.org/10.31590/ejosat.1035682

  Hammond, J. S., Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1999). Smart choices: A practical guide to making better decisions (1st Ed.). Broadway.

  Herdman, E. A., (2006) Derleme makale yazımında, konferans ve bildiri sunumu hazırlamada pratik bilgiler [Practical information in writing review articles, preparing conference and paper presentations]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 2-4.

  İmrek, M. K. (2003). Karar verme teknikleri [Decision making techniques]. Beta.

  Kardaş, N. (2013). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi [The impact of argumentation focused teaching in science education on the decision making and problem solving skills of students]. (Tez No. 344310). [Master thesis, Eskisehir Osman Gazi University], National Thesis Center.

  Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı [Vocational counseling]. Nobel.

  Kuzgun, Y. (2006). Meslek gelişimi ve danışmanlığı [Professional development and consultancy]. Nobel.

  Küçükay, A. (2018). Karar vermenin psikolojisi [Psychology of decision making]. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 35, 609-642.

  Lezki, Ş., Sönmez, H., Şıklar, E., Özdemir, A., & Alptekin, N. (2016). İşletmelerde karar verme teknikleri [Decision making techniques in business]. Anadolu University.

  Marco, C. D., Hartung, P. J., Newman, I., & Parr, P. (2003). Validity of the decisional process inventory. Journal of Vocational Behavior, 63(1), 1-19. https://doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00018-0

  Mazlumoğlu, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin karar verme becerileri ile öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between decision making skills and self-regulation skills of classroom teachers]. (Tez No. 582165). [Master thesis, Atatürk University], National Thesis Center.

  Öztabak, M. Ü. (2013). Farklı okul türlerinde öğrenim gören lise öğrencilerinin sınıf seviyelerine göre düşünme stilleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [The analysis of the relationship between the thinking styles of the high school students who have been educated in various type of schools according to their different class levels and their decision making styles]. (Tez No. 328536). [Doctoral dissertation, Istanbul University], National Thesis Center.  

  Phillips, S. D., Pazienza, N. J., & Ferrin, H. H. (1984). Decision-making styles and problem solving apprasial. Journal of Counseling Psychology, 31, 497-502. https://doi.org/10.1037/0022-0167.31.4.497

  Sağır, C. (2006). Karar verme sürecini etkileyen faktörler ve karar verme sürecinde etiğin önemi: Uygulanabilir bir araştırma [Factors affecting decision making process and importance of the ethics in decision making process: An empirical research]. (Tez No. 206839). [Master thesis, Trakya University], National Thesis Center.

  Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision-making style: The development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 55, 818–831.

                 https://doi.org 10.1177/0013164495055005017

  Scheppard, M., & Levy, S. A. (2019). Emotions and teacher decision-making: An analysis of social studies teachers’ perspectives. Teaching and Teacher Education, 77,193-203. https://doi.org10.1016/j.tate.2018.09.010

  Şeyhun, H. (2000). Karar verme becerileri eğitim programının ilköğretim son sınıf öğrencilerinin karar verme becerilerine etkisi [The effect of the decision making skills training program on the decision making skills of the primary school senior students]. (Tez No. 97403). [Master thesis, Gazi University], National Thesis Center.

  Tozlu, A. (2016). Karar verme yaklaşımları üzerinde Herbert Simon Hegomonyası [Herbert Simon Hegomony on decision making approaches]. Journal of Turkish Court of Accounts 102, 27-25.

  Yağcı, E. (2022). Fen bilgisi öğretmen adaylarının gazlar konusuna ilişkin karar verme becerilerinin belirlenmesine yönelik bir durum çalışması [A case study on determining decision-making skills of science teacher candidates on gases]. (Tez No. 762257). [Master thesis, Aydın Adnan Menderes University], National Thesis Center.

  Yalın, F. A., & Oğuz, Ş. (2022). Karar verme becerisine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri [Teacher and student views on decision-making skills]. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 6(11), 163-177.