|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2017, Vol. 1(1) 55-75

Opinions of Third-Grade Primary School Students on the Value of Patriotism

Fatma Ak Tefek, Bayram Tay

pp. 55 - 75   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2017.482.04   |  Manu. Number: tay journal.2017.004

Published online: December 31, 2017  |   Number of Views: 6  |  Number of Download: 246


Abstract

Thoughts and values that constitute the content of Life Studies course are handled under the heading of personal qualities or values in Life Studies course curriculum. One of the envisaged values to be acquired with the Life Studies course is patriotism. Patriotism is related to the commitment of an individual to his country with a strong bond, his dedication to preserve, develop, and sustain its eternal existence. The main purpose of this research is to determine how primary third graders express patriotism with written expressions and pictorial depictions. The descriptive research method is used in this study. Data collection was conducted through a form that consists of an open-ended question and a drawing related to that question. The convenience sampling method was used to select participants. 166 third graders from five elementary schools in Kaman district of Kırşehir province participated in this research study. Data was analyzed through content and visual analyses techniques. The results indicated that students described patriotism as “love of the country”, “giving one’s life for the country”, “protecting the country”, “love the country the way Atatürk did”, and “love of the nation”. On the other hand, students pictured patriotism with drawings that represented “protecting the country”, “love of our flag and singing our national anthem enthusiastically”, “giving one’s life for the country”, “love the country the way Atatürk did” and celebrating national holidays.

Keywords: Life studies course, value, patriotism


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tefek, F.A. & Tay, B. (2017). Opinions of Third-Grade Primary School Students on the Value of Patriotism . TAY Journal, 1(1), 55-75. doi: 10.29329/tayjournal.2017.482.04

Harvard
Tefek, F. and Tay, B. (2017). Opinions of Third-Grade Primary School Students on the Value of Patriotism . TAY Journal, 1(1), pp. 55-75.

Chicago 16th edition
Tefek, Fatma Ak and Bayram Tay (2017). "Opinions of Third-Grade Primary School Students on the Value of Patriotism ". TAY Journal 1 (1):55-75. doi:10.29329/tayjournal.2017.482.04.

References

  Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

  Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akimlarina genel bir bakiş. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.

  Akgün, Ş. (2004). Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: NASA Yayınları.

  Aral, D. (2008). Milli Eğitim Bakanlığının hazirladiği 6. sinif türkçe ders kitabinda yer alan değerler üzerine bir araştirma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

  Arıkan, R. (2011). Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayınevi.

  Aslan, R. (2007). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim birinci basamaktaki öğrencilerin temel bilgi, beceri ve değerler kazanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

  Bilgin, N. (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalişmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

  Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi/teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

  Bishop, C. D. (1993). Report of the task force on values in education for the State of Arizona. 12.10.2017 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED386270.pdf adresinden erişilmiştir.

  Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

  Coşkun, D. (2011). İlköğretim birinci kademe 5. sinif sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi (Denizli ili örneği). Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

  Demirkaya, H. (2015). Sosyal bilgilerde düşünme ve soru sorma becerisi. İçinde  Tay B & Öcal A. (Eds.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (ss. 400-431). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Devellioğlu, F. (1986). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi.

  Elban, M. (2015). Tarih eğitimi ve vatanseverlik üzerine bazi düşünceler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(3), 1302-1319.

  Ergen, G. (2006). Eleştirel-bilinçli sevgi eğitimi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(12), 144-152.

  Ertürk, E. (2006). Ders kitaplarinda toplum, yurttaşlik, vatanseverlik ve ekonomi anlayişinin dönüşümü: 1997 ve 2004 ilköğretim sosyal bilgiler ders kitaplari üzerine bir içerik analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

  Güzel Candan, D., ve Ergen, G. (2014). 3. Sınıf hayat bilgisi ders kitaplarinin temel evrensel değerleri içermesi bakimindan incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 134-161.

  Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202. http://dx.doi.org/10.1080/713657146

  Huddy, L., & Khatib, N. (2007). American patriotism, national identity and political involvement. American Journal of Political Science, 51(1), 63-77.

  Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayınevi: Ankara.

  Kıldan, O., ve Pektaş, M. (2009). Erken çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konularin öğretilmesinde okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(1), 113-127.

  Kıncal, R. Y. (2002). Vatandaşlık bilgisi. Ankara: Mikro Yayınevi.

  Kirschenbaum, H. (1977). Advanced values clarification. La Jolla, CA: University Associates.

  Kirschenbaum, H. (1995). Enhance values and morality in schools and youth settings. Massachusetts: Allyn&Bacon Company.

  Luquet, G. H. (1927). Le dessin enfantin. Paris: Libraire Felix Alcan.

  MEB (2007). İlköğretim düşünme eğitimi dersi (6, 7 ve 8. sınıf) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

  MEB. (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programi ve kilavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

  Nalçacı, A., & Beldağ, A. (2015). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazandirilmasi ile ilgili öğretmen görüşleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(21), 67-81.

  Öner, N. (2008). Millî Zihniyet ve Millî Birlik. İçinde  A. Köklügiller. (Ed.), Milliyetçilik Nedir, Ne Değildir? (ss. 261-271). İstanbul: IQ Kültür Sanat.

  Shafer, S. (1987). Human rights education in schools. İçinde  N. Tarrow. (Ed.), Human rights and education. New York: Pergamon.

  Sönmez, V., ve Alacapınar, F. G. (2015). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.

  Şahin Başfırıncı, Ç. (2008). Bir pazarlama iletişim medyası olarak web ortamında içerik analizi yapmanın güçlükleri ve olası çözüm önerileri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi/İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 19(61), 52-71.

  Şen, Ü. (2008). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(5), 763-779.

  Taşdemir, A. (2012). Değerlere İlişkin Türkiye, Irak ve Suudi Arabistan örneklemindeki Türk öğrencilerin görüşlerinin icelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(12), 1707-1728.

  Tay, B. (2017). Hayat bilgisi: Hayatın bilgisi. İçinde Tay B. (Ed.), Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi (ss. 1-42). Ankara: Pegem Akademi.

  TDK. (2017). Vatan. 02.11.2017 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=VATAN adresinden erişilmiştir.

  Tillman, D. (2000). Living values activities for young adults. Deerfield Beach-Florida: Health Communications.

  Ulusoy, K., ve Tay, B. (2011). Sosyal bilgilerde değer eğitimi. İçinde  Turan R, Sünbül A. M., ve Akdağ H. (Eds.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-II (ss. 59-73). Ankara: Pegem Akademi.

  Ulutaş, İ., ve Ersoy, Ö. (2004). Okul öncesi dönemde sanat eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 1-12.

  Üstel, F. (2004). Makbul vatandaş’ın Peşinde. İstanbul: İletişim.

  Wiersma, W., & Jurs, S. (2005). Research methods in education. New Jersey, USA: Pearson.

  Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 19, 499-522.

  Yıldırım, S. (2006). TSK vatandaşlık bilinci ve vatan sevgisi eğitiminin analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

  Yiğittir, S., Er, H. (2013). Sosyal bilgilerde değer eğitiminde biyografi kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 42(200), 200-219.