|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2018, Vol. 2(1) 1-24

Examination of Citizenship and Social Media Citizenship Perceptions of Teacher Candidates

Merve ÇETİNKAYA, Semra DEMİR-BAŞARAN & Burak Ahmet UZUNOĞLU

pp. 1 - 24   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2018.483.01   |  Manu. Number: tay journal.2018.001

Published online: February 01, 2018  |   Number of Views: 24  |  Number of Download: 279


Abstract

The concept of citizenship changes according to the perceptions of people. Some of the concepts of citizenship that change according to these perceptions are active citizen, passive citizen and traditional citizen. In modern world, with becoming more widespread using the Internet, social media citizenship has also been added to the concept of citizenship. The use of social media is more prevalent especially among young people who are studying at university. This research aims to examine the perceptions of citizenship and social media citizenship of university students according to various variables. The study group is a total 564 students of the Faculty of Education. Survey model was used in this research. “The Perceptions of Social Media Citizenship Scale” and “The Perceptions of Citizenship Scale” developed by Utku 2015 were used as the data collection tool for this research. As a result of research, it has been revealed that men are more interested in social media than women. Also there was a significant difference between the perceptions of students who don’t follow any periodicals and who follow periodicals. There was no significant difference between the groups according to income level variable in terms of social media citizenship. It has been proposed to raise awareness among the youth about the use of social media

Keywords:


How to Cite this Article?

APA 6th edition
CETINKAYA, M., DEMIR-BASARAN, S. & UZUNOGLU, B.A. (2018). Examination of Citizenship and Social Media Citizenship Perceptions of Teacher Candidates . TAY Journal, 2(1), 1-24. doi: 10.29329/tayjournal.2018.483.01

Harvard
CETINKAYA, M., DEMIR-BASARAN, S. and UZUNOGLU, B. (2018). Examination of Citizenship and Social Media Citizenship Perceptions of Teacher Candidates . TAY Journal, 2(1), pp. 1-24.

Chicago 16th edition
CETINKAYA, Merve, Semra DEMIR-BASARAN and Burak Ahmet UZUNOGLU (2018). "Examination of Citizenship and Social Media Citizenship Perceptions of Teacher Candidates ". TAY Journal 2 (1):1-24. doi:10.29329/tayjournal.2018.483.01.

References
 1. Altunya, N. (2003). Vatandaşlık bilgisi. Ankara: Nobel Yayın. [Google Scholar]
 2. Arat, Y. (1998). Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık. İçinde Ünsal, A. (Ed.), 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru (ss. 67-76). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. [Google Scholar]
 3. Caymaz, B. (2007). Türkiye'de vatandaşlık; resmi ideoloji ve yansımaları. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 4. Çildan, C., Ertemiz, M., Küçük, E., Tumuçin, K. H., ve Albayrak, D. (2013). Sosyal medyanın politik katılım ve hareketlerindeki rolü. Akademik Bilişim, 1-3. [Google Scholar]
 5. Çubukçu, A. ve Bayzan, Ş. (2013). Türkiye'de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern and African Journal Of Educational Research (5), 148-174. [Google Scholar]
 6. Dikme, G. (2013). Üniversite öğrencilerinin iletişimde ve günlük hayatta sosyal medya kullanım alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 7. Doğanay, A. (2009). Öğretmen adaylarının vatandaşlık algısı ve eylemlerinin siyasal toplumsallaşma bağlamında değerlendirilmesi. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, (s 2844). [Google Scholar]
 8. Doğanay, A. ve Sarı, M. (2009). Lise öğrencilerinin vatandaşlık algılarına etki eden faktörlerin analizi. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık Ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. [Google Scholar]
 9. Eren, E. Ş. (2014). Sosyal Meya Kullanım Amaçlarının Geliştirilmesi Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (4), 230-243. [Google Scholar]
 10. Ersoy, A. F. (2007). Sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin etkili vatandaşlık eğitimi uygulamalarına ılişkin görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Farmer, L. (2010) 21. century standarts for information literacy. Leadership, 39 (4), 20-22. [Google Scholar]
 11. Kepenekci, Y. K. (2008). Eğitimciler için insan hakları ve vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Yayınları. [Google Scholar]
 12. Kocadağ T. (2012). öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 13. Onat, F. (2010). Bir halkla ilişkiler uygulama alanı olarak sosyal medya kullanımı: sivil toplum örgütleri üzerine bir inceleme. İletişim, Kuram Ve Araştırma Dergisi, (31), 103-122. [Google Scholar]
 14. Özmen, C. ve Er, H. (2012). Sanal ortamda vatandaşlık. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, I(1), 204-216. [Google Scholar]
 15. Öztürk, C. ve Dilek, D. (2003). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 16. Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2003). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller (2. baskı b.). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 17. Ribble, M. (2011). Digital citizenship in schools (2nd ed.). Eugene, OR: International Society for Technology in Education. [Google Scholar]
 18. Sağlam, H. İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlilik Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 39-50. [Google Scholar]
 19. Sağırlı, M. (2005). Bir konu alanı olarak vatandaşlık bilgisi. İçinde, Töre Temiz, E. (Ed.) Vatandaşlık Bilgisi. (ss. 10-26). İstanbul: Lisans Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Sayımer, İ. (2014). Medya ortamında ağlar oluşturan toplumsal hareket deneyimleri. Mesleki Geişim Ve Araştırma Dergisi, 2 (Özel Sayı), 97-112. [Google Scholar]
 21. Sütcü, G.B. (2010). Blog ortamı ve Türkiye’de blogosferdeki akademik entelektüeller örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 22. TDK, Güncel Türkçe Sözlük. (2012). 14.04.2017 tarihinde http://www.Tdk.Gov.Tr/İndex.Php?Option=Com_GtsveArama=GtsveGuid=Tdk.Gts.58f5d973de02 f8.97082868 erişilmiştir. [Google Scholar]
 23. Taşlıyan, M., Çiçeklioğlu, H., Yılmaz, Ö. İ., ve Sezer, B. Y Kuşağı Bireylerinin Vatandaşlık Ve Sosyal Medya Vatandaşlık Algısının Farklı Değişkenlerce İncelenmesi. 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 418-432. [Google Scholar]
 24. Tektaş, N. (2014). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanımlarına yönelik bir araştırma. Tarih Okulu Dergisi (17), 851-870. [Google Scholar]
 25. Tunç, M. (2012). Sosyal Medyada Protesto. International Symposium On Language And Communication: Research Trends And Challenges, 1168-1178. [Google Scholar]
 26. Utku, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin vatandaşlık ve sosyal medya (sosyal ağ) vatandaşlık algısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzincan Üniversitesi, Erzincan. [Google Scholar]
 27. Vizenor, K. V. (2013). Binary Lives: Digital Citizenship and Disability Participation in a User Content Created Virtual World. Doctoral Dissertation, University at Buffalo, New York. [Google Scholar]