|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2018, Vol. 2(1) 25-45

The Perspectives of Elementary School and Mathematics Teachers Towards Realistic Mathematics Education

Kübra AYTEKİN-USKUN & Osman ÇİL

pp. 25 - 45   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2018.483.02   |  Manu. Number: tay journal.2017.007

Published online: February 01, 2018  |   Number of Views: 40  |  Number of Download: 262


Abstract

In this quantitative research, elementary school and mathematics teachers’ opinions and recommendations about Realistic Mathematics Education approach were investigated. Participants consists of 13 elementary school and 14 mathematics teachers who determined by criterion sampling technique among the purposeful sampling methods. The phenomenology approach and qualitative analysis techniques were adapted in this study. Elementary school and mathematics teachers mentioned their desire to get in-service training for Realistic Mathematics Education approach and emphasized the importance of developing prepared materials and textbooks for this approach. Elementary school and mathematics teachers frequently mentioned that giving lectures with the Realistic Mathematics Education approach may take too much time. Researchers who considered elementary school and mathematics teachers’ concern for the density of the curriculum emphasized creation of a study that reviews the 2018 Mathematics Curriculum and secondary education placement exam via Realistic Mathematics Education approach

Keywords:


How to Cite this Article?

APA 6th edition
AYTEKIN-USKUN, K. & CIL, O. (2018). The Perspectives of Elementary School and Mathematics Teachers Towards Realistic Mathematics Education . TAY Journal, 2(1), 25-45. doi: 10.29329/tayjournal.2018.483.02

Harvard
AYTEKIN-USKUN, K. and CIL, O. (2018). The Perspectives of Elementary School and Mathematics Teachers Towards Realistic Mathematics Education . TAY Journal, 2(1), pp. 25-45.

Chicago 16th edition
AYTEKIN-USKUN, Kubra and Osman CIL (2018). "The Perspectives of Elementary School and Mathematics Teachers Towards Realistic Mathematics Education ". TAY Journal 2 (1):25-45. doi:10.29329/tayjournal.2018.483.02.

References
 1. Alacacı, C., Bingölbali, E., ve Arslan, S. (2016). Gerçekçi matematik eğitimi, İ.Ö. Zembat(Eds). Matematik eğitiminde teoriler. s.341-354. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2. Atila, M. E., & Özeken, Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor?. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140. [Google Scholar]
 3. Bıldırcın, V. (2012). Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) yaklaşımın ilköğretim beşinci sınıflarda uzunluk, alan ve hacim kavramlarının öğretimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 4. Bilgin, M., Kılıç Atıcı, M., ve Yazgan İnanç, B. (2004). Gelişimin Psikolojisi Çocuk ve Ergen Gelişimi. Adana: Nobel Kitabevi. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, S., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F., (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (23. baskı). s.94-95. Ankara: Pagem Akademi. [Google Scholar]
 6. Cansız, Ş. (2015). Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımının öğrencilerin matematik başarısına ve yaratıcı düşünme becerilerine etkisi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 7. Çakır, İ. (2017). The Washback Effects of Secondary Education Placement Examination on Teachers, School Administrators and Parents with Specific Reference to Teaching English as a Foreign Language. Turkish Journal of Teacher Education, 6(2), 61-73. [Google Scholar]
 8. Çilingir, E. Artut P., Tarım K. (2015). Sınıf öğretmeni adayları üzerinde gerçekçi matematik eğitimine ilişkin bir uygulama örneği, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 1,1-12. [Google Scholar]
 9. Demir, G. ve Vural, R. A. (2017). Ortaöğretim matematik programının hedeflediği matematiksel yeterlilik ve becerilerinin kazandırılma sürecinin öğretmen görüşleri temelinde incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 118-139. [Google Scholar]
 10. Demirdöğen, N., (2007). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6.Sınıflarda Kesir Kavramının Öğretimine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 11. Demirdöğen, N., ve Kaçar, A. (2010). İlköğretim 6. Sınıfta kesir kavramının öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 56-74. [Google Scholar]
 12. Dinç Artut P., Bal AP. (2016). Gerçekçi Matematik Eğitimine İlişkin Bir Uygulama Örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1543-1552. [Google Scholar]
 13. Doruk, B. K., & Umay, A. (2011). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,41, 124-135. [Google Scholar]
 14. Freudenthal, H. (1968). Why to Teach Mathematics so as to be Useful. Educational Studies in Mathematics, 1, 3- 8. [Google Scholar]
 15. Freudenthal, H. (1991). Revisiting Mathematics Education: China Lectures. Norwell, 101 Philip Drive: Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
 16. Gravemeijer, K. (1994). Developing Realistic Mathematics Education. Utrecht: CD-ß Press/Freudenthal Institute. [Google Scholar]
 17. Gravemeijer, K., & Doorman, M. (1999). Context Problems in Realistic Mathematics Education: A Calculus Course as an Example. Educational Studies in Mathematics, 39, 111–129. [Google Scholar]
 18. Gravemeijer, K., & Terwel, J. (2000). Hans Freudenthal: A Mathematician on Didactics and Curriculum Theory. J. Currıculum Studies, 32(6), 777- 796. [Google Scholar]
 19. Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & Öztürk, M. (2015). Effects of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement: A meta-analysis study Gerçekçi Matematik Eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. [Google Scholar]
 20. Kaylak, S. (2014). Gerçekçi Matematik Eğitimine dayalı ders etkinliklerinin öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 21. Korkmaz, E., ve Tutak, T. (2017). Dönüşüm Geometrisi Konularının Gerçekçi Matematik Eğitimi Etkinlikleriyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına ve Matematik Tutumuna Etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi; 1(2);30-42 [Google Scholar]
 22. Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage. [Google Scholar]
 23. MEB. (2018). İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 24. Nama Aydın, G. (2014). Gerçekçi Matematik Eğitiminin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine kesirlerin öğretiminde başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 25. Olkun, S., ve Toluk Ucar, Z. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Maya Akademi. [Google Scholar]
 26. Özdemir E., ve Üzel D. (2013). Gerçekçi Matematik Eğitimine dayalı geometri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretimin değerlendirilmesi: Temel ilkeler açısından. NWSA-Education Sciences, 8(1), 115- 132. [Google Scholar]
 27. Piht, S., & Eisenschmidt, E. (2008). Pupils’ attitudes toward mathematics: comparative research between Estonian and Finnish practice schools. Problems of Education in the 21st Century, 9(9), 97- 106. [Google Scholar]
 28. Streefland, L. (1990). Fractions in realistic mathematics education, a paradigm of developmental research. Dordrecht: Kluver Academic. [Google Scholar]
 29. Şenol, A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N., ve Temel , H. (2015). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Korkusu ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 653-672. [Google Scholar]
 30. Ünal, Z.A., (2009). Gerçekçi Matematik Eğitiminin İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla Çarpma Konusundaki Başarılarına Etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(152), 30-43. [Google Scholar]
 31. Ünal, Z. A., ve İpek, A. S. (2009). Gerçekçi Matematik Eğitiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin tam sayılarla çarpma konusundaki başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(152), 60-70. [Google Scholar]
 32. Üzel, D. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi (RME) destekli eğitimin ilköğretim 7. Sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Doktora tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi. [Google Scholar]
 33. Van den Heuvel-Panhuızen, M. (1996). Assessment and Realistic Mathematics Education. Utrecht, The Netherlands: Cd-B Press. [Google Scholar]
 34. Zulkardi. (2000). RME theory meet web technology. In MIHMI (2000) (Ed.), Proceedings of 10th national conference of mathematics. Bandung Institute of Technology, Indonesia, [Online]. Available at:http://www.geocities.com/ratuilma/publikasi.htm. [Google Scholar]