|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2019, Vol. 3(2) 51-66

Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Gülhan TURGUT & Uğur BAŞARMAK

pp. 51 - 66   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2019.486.03   |  Manu. Number: tay journal.2019.007

Published online: September 01, 2019  |   Number of Views: 55  |  Number of Download: 231


Abstract

Gelişen dünyada her alanda etkisini gösteren teknoloji, eğitim alanında da çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim alanında teknolojinin doğru ve etkili bir şekilde kullanımı öğretimin üst seviyelere taşınmasına katkı sağlayabilir. Bu araştırma ile öğretmenlerin derslerine teknolojiyi entegre edebilme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kırşehir il merkezindeki ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Verilerin istatistiksel analizi gerçekleştirilirken aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. Gerçekleştirilen veri analizi sonucunda ortaokul öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonuna yönelik temel göstergeler ölçeğinden aldıkları puanın yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Teknoloji entegrasyonuna yönelik temel göstergelerde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülürken, mesleki kıdem ve bilgisayar kullanma deneyimine göre ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Keywords: Technology integration, Secondary school teachers, Technology barriers, Teacher competencies


How to Cite this Article?

APA 6th edition
TURGUT, G. & BASARMAK, U. (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi . TAY Journal, 3(2), 51-66. doi: 10.29329/tayjournal.2019.486.03

Harvard
TURGUT, G. and BASARMAK, U. (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi . TAY Journal, 3(2), pp. 51-66.

Chicago 16th edition
TURGUT, Gulhan and Ugur BASARMAK (2019). "Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ". TAY Journal 3 (2):51-66. doi:10.29329/tayjournal.2019.486.03.

References
 1. An, Y-J., & Reigeluth, C. (2011). Creating technology-enhanced, learner-centered classrooms: K–12 teachers’ beliefs, perceptions, barriers, and support needs, Journal of Digital Learning in Teacher Education, 28(2). [Google Scholar]
 2. Arı, E. ve Yılmaz, V. (2015). KPSS hazırlık kursuna devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4). [Google Scholar]
 3. Arslan, S. ve Şendurur, P. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 25-50. [Google Scholar]
 4. Avcı, T., ve Ateş, Ö., 2017, Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerine yönelik algıları üzerine bir araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 19-42. [Google Scholar]
 5. Baran, E. ve Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) üzerine alanyazın incelemesi: türkiye örneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1). [Google Scholar]
 6. Başarmak, U. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Bozcan, E. Ü. (2010). Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(4). [Google Scholar]
 8. Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S. ve Çebi, A. (2015). Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonlarına yönelik temel göstergeler: bir ölçek geliştirme çalışması, GEFAD, 35(3). [Google Scholar]
 9. Çalışkan, E. (2017). Eğitimde yenilikçi teknolojilerin kullanımı açısından Türkiye’de son beş yıl içerisinde (2011-2015) tamamlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(1), 496–505. [Google Scholar]
 10. Çetin, Ö. (2017). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik öz-yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi, Journal of Human Sciences, 14(4), 4753-4767. [Google Scholar]
 11. Çoklar, A. N., Kılıçer, K. ve Odabaşı, H. F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: teknopedagoji. 7th International Educational Technology Conference, Near East University-North Cyprus. [Google Scholar]
 12. Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. [Google Scholar]
 13. Dikmen, C. H. ve Demirer, V. (2016). Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarını etkileyen değişkenlerin incelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3). [Google Scholar]
 14. Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: strategies for technology ıntegration, Educational Technology Research and Development, 47 (4), 47–61. [Google Scholar]
 15. Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A., Sadik, O., Sendurur, P., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology ıntegration practies: a critical relationship. Computers And Education, 5. [Google Scholar]
 16. George, D., & Mallery, P., 2003, SPSS For Windows, Step By Step, A Simple Guide And Reference, Fourth edition. Boston: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 17. Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology ınto K–12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223–252. [Google Scholar]
 18. İnel, D., Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2011). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri, Kuramsal Eğitim Bilim, 4(2), 128-150. [Google Scholar]
 19. İpek, C. ve Acuner, H. Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23–40. [Google Scholar]
 20. Kabataş, S. ve Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumlarının eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterlikleri açısından değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2) [Google Scholar]
 21. Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 79-96. [Google Scholar]
 22. Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, A. S. ve Uça, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-36. [Google Scholar]
 23. Karasar, N., 2003, Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 24. Kardaş, F. ve Yeşilyaprak, B. (2015). Eğitim ve öğretimde güncel bir yaklaşım: teknoloji destekli esnek öğrenme (flipped learning) modeli, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48 (2), 103-121. [Google Scholar]
 25. Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2004). Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanım yeterliliklerine ilişkin görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27. [Google Scholar]
 26. MEB (2017). Öğretmen strateji belgesi 2017-2023, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 27. Meşe, E. T. B. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri: izmir ili örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir. [Google Scholar]
 28. Metin, M., Birişçi, S. ve Coşkun, K. (2013). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi (Özel Sayı), 21(4). [Google Scholar]
 29. Orhan, A. ve Tekin, İ. (2019). İngilizce okutmanlarının teknoloji yeterliliklerinin ve derste teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 81-101. [Google Scholar]
 30. Ökten, G. ve Horzum, M.B. (2011). Sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojileri dersi öğretimine yönelik görüşleri üzerine nitel bir çalışma, 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ. [Google Scholar]
 31. Özdamlı, F. (2017). Attitudes and opinions of special education candidate teachers regarding digital technology, World Journal on Educational Technology: Current Issues, 9(4), 191-200. [Google Scholar]
 32. Özer, F., Kartal-Erdaş, E., Doğan, N., Çakmakçı, G., İrez, S. ve Yalaki, Y. (2018). Öğretmen mesleki gelişim programına genel bir bakış: model, süreç, engel, teori ve uygulama, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 63-97. [Google Scholar]
 33. Özmen, B. (2017). Farklı Ülkelerin Öğretim Programlarında Teknoloji Entegrasyonu. Koçak Usluel, Y. (Ed.), Farklı Yanlarıyla Eğitimde Bit Entegrasyonu (93-123). Gazi Kitapevi. [Google Scholar]
 34. Russell, M., Bebell, D., O'Dwyer, L., & O'Connor, K. (2003). Examining teacher technology use: ımplications for preservice and ınservice teacher preparation, Journal Of Teacher Education, 54(4), 297-310. [Google Scholar]
 35. Sáinz, M., & López-Sáez, M. (2010) Gender differences ın computer attitudes and the choice of technologyrelatedoccupations in a sample of secondary students in Spain, Computers&Education, 54(2), 578- 587. [Google Scholar]
 36. Saracaloğlu, A. S., Dinçer, B. ve Dedebali, N. C. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının internet ve teknolojiye yönelik tutumları ile bilgisayar özyeterlik algılarının incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51). [Google Scholar]
 37. Şahin, M. C. ve Namlı, N. A. (2019). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanma tutumlarının incelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23. [Google Scholar]
 38. Şenel, H. C. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Eğitimde ağ günlüğü uygulamaları: ilköğretim bilişim teknolojileri dersinden örnekler, 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara. [Google Scholar]
 39. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S., 2007, Using multivariate statistics (5th ed.), Boston: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 40. Tondeur, J., van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing preservice teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. [Google Scholar]
 41. Computers & Education, 59(1), 134–144. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.009 [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Tsai, C. C., & Chai, C. S. (2012). The “Third”-order barrier for technology-integration instruction: implications for teacher education, Australasian Journal of Educational Technology, 28 T(Special issue, 6), 1057-1060. [Google Scholar]
 43. Uğur, B. ve Kocadere, A. (2016). Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonu: Bir çevrimiçi öğretmen eğitimi önerisi. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 30 Ocak-5 Şubat, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. [Google Scholar]
 44. Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,7(1), 1335–1349. [Google Scholar]
 45. Ünsal, H. (2018). Ters yüz öğrenme ve bazı uygulama modelleri, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 39-50. [Google Scholar]
 46. Yalin, H. I., Karadeniz, S., ve Sahin, S. (2007). Barriers to information and communication technologies integration into elementary schools in Turkey. Journal of Applied Sciences, 7(24), 4036-4039. [Google Scholar]
 47. Yavuz, S. ve Coşkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276-286. [Google Scholar]