|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2020, Vol. 4(2) 167-178

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akıcı Okuma Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Alpaslan GÖZLER & Rabia ASAL

pp. 167 - 178   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2020.488.04   |  Manu. Number: tay journal.2020.009

Published online: December 15, 2020  |   Number of Views: 6  |  Number of Download: 209


Abstract

Bu araştırmanın amacı birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin akıcı okuma seviyelerini belirleyip farklı değişkenlere göre incelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde araştırmanın problem cümlesini “İlkokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin cinsiyete ve ailelerin okuma etkinliklerine yardım etme durumlarına göre farklılık var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu çalışma Kayseri ili merkez ilçelerinde bulunan 2 birleştirilmiş sınıflı okulda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada amaçlı ve uygun örnekleme yolu kullanılarak birinci sınıflar dâhil edilmemiştir. Araştırma okuryazarlık seviyesine geçmiş toplam 42 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Öğrencilerin genel okuma düzeyleri tespit edildikten sonra akıcı okuma becerilerinin cinsiyet ve ailesinin yardım etme değişkenleri gibi durumlarını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar için t-testi analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda birleştirilmiş sınıflı okul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre toplam okunan kelime sayısı(TOKS), doğru okunan kelime sayısı(DOKS) ve doğru okuma yüzdeleri(DOY) boyutlarında gruplar arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerinin aileden yardım edilme durumuna göre toplam okunan kelime sayısı, doğru okunan kelime sayısı açısından anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı görülmekteyken doğru okuma yüzdesi açısından anlamlı düzeyde bir farklılaşma görülmektedir. Ailesinde yardım edilen öğrencilerin yardım edilmeyen öğrencilere oranla doğru okuma yüzdesinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords: Birleştirilmiş sınıf, Okuma, Akıcı okuma


How to Cite this Article?

APA 6th edition
GOZLER, A. & ASAL, R. (2020). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akıcı Okuma Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi . TAY Journal, 4(2), 167-178. doi: 10.29329/tayjournal.2020.488.04

Harvard
GOZLER, A. and ASAL, R. (2020). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akıcı Okuma Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi . TAY Journal, 4(2), pp. 167-178.

Chicago 16th edition
GOZLER, Alpaslan and Rabia ASAL (2020). "Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akıcı Okuma Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ". TAY Journal 4 (2):167-178. doi:10.29329/tayjournal.2020.488.04.

References
 1. Balta, E. E. ve Demirel, Ş. (2012). Waldmann modelinin 8. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 7/3, Summer 2012, p. 469-479. [Google Scholar]
 2. Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (Basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 227-244. [Google Scholar]
 3. Boz, İ , Büyükalan Filiz, S . (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma düzeyleri ile rutin olmayan problem çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 5 (1), 57-70. [Google Scholar]
 4. Kaman, Ş. ve Şahin, A. (2013). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeylerinin geliştirilmesinde akıcı okuma stratejilerini kullanmanın etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11(6), 639-657. [Google Scholar]
 5. Kaya, D . (2016). Akıcı okuma gelişiminin değerlendirilmesine yönelik boylamsal bir çalışma. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 4 (2) , 14-25. [Google Scholar]
 6. Öztürk, E. ve Uysal, K. (2013). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma-yazma süreçlerinin takvim yaşı yönünden karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8), 1041-1054. [Google Scholar]
 7. Taşdemirci, E. (2005). Birleştirilmiş sınıflar ile bağımsız sınıflarda ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların karşılaştırılmalı incelemesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 1-26. [Google Scholar]
 8. Şahin, A. (2009). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının incelenmesi (Kırşehir İli Örneği) . II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. Ankara Üniversitesi 2-4 Temmuz 2009. Nevşehir. [Google Scholar]
 9. Şahin, A. (2010). Kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde karşılaştıkları problemler. E-Journal of New World Sciences Academy, (5)4, 1738-1750. [Google Scholar]
 10. Şahin, A. (2013). Akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesinde eşli okuma tekniğinin etkisi (Bir Eylem Araştırması). 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. Niğde Üniversitesi 4-6 Temmuz, Niğde. [Google Scholar]
 11. Ulu, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma, basit anlama ve çıkarımsal anlama düzeylerinin problem çözme başarısına etkilerini açıklayan bir yapısal eşitlik modeli. Eğitim ve Bilim Dergisi. 186(41), 93-117. [Google Scholar]
 12. Yamaç, A. (2014). İlkokul dördüncü sınıf düzeyinde bir öğrencinin sesli okuma akıcılığını artırmaya yönelik bir uygulama. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 631-644. [Google Scholar]