|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2021, Vol. 5(2) 158-180

Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi

Murat BAŞ, Neşe IŞIK-TERTEMİZ & Bayram TAY

pp. 158 - 180   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2021.490.01   |  Manu. Number: tay journal.2021.009

Published online: December 31, 2021  |   Number of Views: 37  |  Number of Download: 297


Abstract

Bu çalışmanın amacı bütünleştirilmiş matematik ve hayat bilgisi öğretiminin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin matematik ve hayat bilgisi derslerine karşı tutum düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada, nicel araştırma desenlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yıllında Kırşehir ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırşehir il merkezinde bulunan bir ilkokulun 3.sınıfına devam eden 66 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Baykul tarafından geliştirilen Matematik Dersi Tutum Ölçeği ve Oker ve Tay tarafından geliştirilen Hayat Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada disiplinler arası yaklaşım modelinde yer alan çok disiplinli desenlerden paylaşımlı desen işe koşulmuştur. Araştırmanın denel işlem süreci 8 haftadır. Verilerin analizinde betimsel istatistik puanları için aritmetik ortalama, standart sapma, standart hata ve düzeltilmiş p değerleri kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımları test edildikten sonra ölçümler için ölçümler için Bağımlı Örneklem t-Testi, Bağımsız Örneklem t-Testi, Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon Testi işe koşulmuştur. Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Ayrıca hem deney hem de kontrol grubunun grup içi ön test-son test karşılaştırmalarında son test lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen bi diğer sonuç ise deney ve kontrol grubu öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Buna karşın hem deney grubunun ve hem de kontrol grubunun hayat bilgisi dersine yönelik tutumların öntest-sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir.

Keywords: Bütünleştirilmiş program, Matematik öğretimi, Hayat bilgisi öğretimi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
BAS, M., ISIK-TERTEMIZ, N. & TAY, B. (2021). Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi . TAY Journal, 5(2), 158-180. doi: 10.29329/tayjournal.2021.490.01

Harvard
BAS, M., ISIK-TERTEMIZ, N. and TAY, B. (2021). Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi . TAY Journal, 5(2), pp. 158-180.

Chicago 16th edition
BAS, Murat, Nese ISIK-TERTEMIZ and Bayram TAY (2021). "Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi ". TAY Journal 5 (2):158-180. doi:10.29329/tayjournal.2021.490.01.

References
 1. Alp, E. (2010). Disiplinlerarası öğretim yaklaşımının öğrencilerin olasılık konusundaki akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 2. Arslantaş, S. (2013). İlköğretim 4. sınıf görsel sanatlar dersinde disiplinlerarası yaklaşıma göre yapılan öğretimin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına etkisi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 2, 1-13. [Google Scholar]
 3. Aytaçlı, B. (2018). Değer temelli etkinliklerin Matematik başarısına, değer algısına, problem çözme becerisine, matematiğe yönelik tutuma ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 4. Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-68. [Google Scholar]
 5. Baykul, Y. (1990a). İlköğretimde matematik öğretimi. İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı. İstanbul. MEB. [Google Scholar]
 6. Baykul, Y. (1990b). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar Matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Akara: ÖSYM Yayınları [Google Scholar]
 7. Beane, J. (1991). The middle school: The natural home of integrated curriculum. Educational Leadership, 49(2), 9-13. [Google Scholar]
 8. Bolat, Y. (2016) Kavram temelli disiplinler arası yaklaşıma göre tasarlanan ünitenin otantik değerlendirmesine yönelik bir eylem araştırması. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi. Adana [Google Scholar]
 9. Boyraz, C. (2015). Oyun ve fiziki etkinliklere dayalı fen eğitimi: disiplinlerarası öğretim uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 10. Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. (Çev. Ed. A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1997). Research methods in education. New York: Routledge. [Google Scholar]
 12. Coşkun, S. B., & Altun, S. (2012). İlköğretim 8. sınıf matematik dersinin disiplinler arası yaklaşım ilkelerine göre işlenmesinin öğrencilerin matematik başarısı üzerindeki etkisi. Kalem Eğitim ve Ġnsan Bilimleri Dergisi, 2(2), 91-122. [Google Scholar]
 13. Cramer, D., & Howitt, D. L. (2004). The sage dictionary of statistics: A Practical Resource For Students in The Social Sciences. Sage. [Google Scholar]
 14. Creswell, J. W. (2003). A framework for design. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 9-11. [Google Scholar]
 15. Çelebi, G. (2020). Beşinci sınıf Matematik öğretim programı ile bütünleştirilmiş bilimsellik değeri eğitim programının etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi. İstanbul. [Google Scholar]
 16. Demirel, Ö., Tuncel, İ. Demirhan, C.  Demir, K. (2008). Çoklu zeka kuramı ile disiplinlerarası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri, Eğitim ve Bilim, 33(147), 14-25. [Google Scholar]
 17. DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications (26. Eds.). Sage publications. [Google Scholar]
 18. Drake, S. M., & Burns, R. C. (2004). Meeting standards through: Integrated curriculum Association For Supervision And Curriculum Development. Virginia, USA. [Google Scholar]
 19. Durmuş, E. (2019). Ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin disiplinlerarası yaklaşımla matematikle ilişkilendirilmiş beden eğitimi derslerinin, öğrencilerin beden eğitimi ve matematik derslerine yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi. İstanbul [Google Scholar]
 20. Ergin, F. K. (2019). Lise Matematik dersinde değer kazandırma amaçlı iki öğretim deneyi uygulamasının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 608975). [Google Scholar]
 21. Fidell, S., Tabachnick, B., Mestre, V., & Fidell, L. (2013). Aircraft noise-induced awakenings are more reasonably predicted from relative than from absolute sound exposure levels. The Journal of The Acoustical Society of America, 134(5), 3645-3653. [Google Scholar]
 22. Fidler, B. (2002). Strategic management for school development: Leading your school′ s improvement strategy. Sage. [Google Scholar]
 23. Fogarty, R. (1991). Ten ways to integrate curriculum . Educational Leadership, 49(2), 61-65. [Google Scholar]
 24. George, D., & Mallery, P. (2010). Spss for windows step by step. A simple study guide and reference (10. Ed.). Gen, Boston, MA: Pearson Education, Inc. [Google Scholar]
 25. Işık Deniz, E. (2009). Orantılı doğru parçaları ve benzer üçgenler ünitesinin geleneksel ve yapılandırmacı yaklaşım ile öğretiminin öğrenci başarısı açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi. Bursa. [Google Scholar]
 26. Işık Tertemiz, N. (2004). The impact of integrated activities based on multiple intelligence theory on student achievement. Eğitim ve Bilim, 9(134), 1-10. [Google Scholar]
 27. İpekçi, S. (2018). Altıncı sınıf Matematik öğretim programı ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi program tasarısının etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 28. Keçe, M. ve Merey, Z. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışa uygunluğunun belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, VIII,(I), 110-139 [Google Scholar]
 29. Loepp, F. L. (1999). Models of curriculum integration. The journal of technology studies, 25(2), 21-25. [Google Scholar]
 30. Macit, B.B (2020). 6. Sınıf Matematik öğretim programıyla bütünleştirilmiş değerler eğitiminin yaratıcı drama yöntemiyle etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın [Google Scholar]
 31. Miller, F. D. (1997). Nature, justice, and rights in aristotle's politics. Oxford University Press. [Google Scholar]
 32. NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2000).Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Nationalcouncil of Teachers of Mathematics [Google Scholar]
 33. Oker, D. (2019) Hayat bilgisi dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin hayat Bilgisi dersine yönelik tutumları ve görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Kırşehir. [Google Scholar]
 34. Oker, D., & Tay, B. (2020). Hayat bilgisi dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin hayat bilgisi dersine yönelik tutumları. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(2), 731-756, Doi: 10.23863/Kalem.2020.173. [Google Scholar]
 35. Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Basın Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 36. Öztürk, İ. H. (2019) Disiplinlerarası yaklaşım temelli geliştirilen öğretim programı tasarımının fen eğitiminde eleştirel düşünme becerilerine, sorgulayıcı öğrenme becerileri algısına, derse yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi. Adana [Google Scholar]
 37. Pehlivan, İ. (2015). Ortaokullarda farklı disiplinlerle işbirliğinin görsel sanatlar dersindeki başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 38. Schubert, M. B., & Melnick, S. A. (1997). The arts in curriculum ıntegration. Presented at the annual meeting of the American Educational Research Association,Chicago, March. [Google Scholar]
 39. Sönmez, V. (2010). Hayat Bilgisi öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 40. Şahbaz, N. K., & Çekici, Y. E. (2012). Disiplinler arası bir disiplin olarak Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 7(3). [Google Scholar]
 41. Tay, B. (2017). Hayat Bilgisi: Hayatın bilgisi. İçinde. (Ed.). Tay, B. Uçuş Güldalı, Ş. ve Baş, M. Etkinlik örnekleriyle Hayat Bilgisi öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 42. Taylor, J.M. (2011). Interdıscıplınary authentıc assessment: Cognıtıve expectatıons and student performance. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Pepperdine. [Google Scholar]
 43. Tekerek, B., & Cebesoy, Ü. B. (2017). 8. Sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık ünitesindeki çizgi grafiği ile ilgili zorlukları üzerine disiplinlerarası bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(2), 307-332. [Google Scholar]
 44. Tertemiz, N. (2017). Matematikte öğretimsel stratejiler (4.Cilt). İçinde. Özmen, E. R. Öğrenme güçlüğü sınıf içi destek seti. Eğiten Kitap. Ankara. [Google Scholar]
 45. Trent, A. & Riley, J.A. (2009) . Re-placing the arts in elementary school curricula: an ınterdisciplinary, collaborative action research project. Perspectıves On Urban Educatıon, 6(2), 14-28. UNESCO (1986). Report on promotional activities. Paris, 5 December. [Google Scholar]
 46. Vidaurri, M. M. (1997). A comparative study of interdisciplinary curriculum and non-interdisciplinary curriculum classrooms: The differences and relationships in Reading TAAS scores, reading yearly averages and student attitudes.Dissertation Thesis. Texas A&M University. [Google Scholar]
 47. White, D. J.,  Carpenter, J.P. (2008). Integrating mathematics into the introductory biology laboratory course. Proquest Science Journals, 8(1), 22–38. [Google Scholar]
 48. Yenilmez, K., & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin Matematik ile. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 132-146. [Google Scholar]
 49. Yıldırım, A. (1996). Disiplinler arası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94. [Google Scholar]