|  e-ISSN: 2618-589X

Volume 5 Issue 2 (December 2021)

Issue Information

Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.490

Abstract

Keywords:

Original Articles

Bütünleştirilmiş Matematik ve Hayat Bilgisi Öğretiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Derslere Karşı Tutum Düzeylerine Etkisi

Murat BAŞ, Neşe IŞIK-TERTEMİZ & Bayram TAY

pp. 158 - 180   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.490.01

Abstract

Bu çalışmanın amacı bütünleştirilmiş matematik ve hayat bilgisi öğretiminin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin matematik ve hayat bilgisi derslerine karşı tutum düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada, nicel araştırma desenlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yıllında Kırşehir ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırşehir il merkezinde bulunan bir ilkokulun 3.sınıfına devam eden 66 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Baykul tarafından geliştirilen Matematik Dersi Tutum Ölçeği ve Oker ve Tay tarafından geliştirilen Hayat Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada disiplinler arası yaklaşım modelinde yer alan çok disiplinli desenlerden paylaşımlı desen işe koşulmuştur. Araştırmanın denel işlem süreci 8 haftadır. Verilerin analizinde betimsel istatistik puanları için aritmetik ortalama, standart sapma, standart hata ve düzeltilmiş p değerleri kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımları test edildikten sonra ölçümler için ölçümler için Bağımlı Örneklem t-Testi, Bağımsız Örneklem t-Testi, Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon Testi işe koşulmuştur. Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Ayrıca hem deney hem de kontrol grubunun grup içi ön test-son test karşılaştırmalarında son test lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen bi diğer sonuç ise deney ve kontrol grubu öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Buna karşın hem deney grubunun ve hem de kontrol grubunun hayat bilgisi dersine yönelik tutumların öntest-sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir.

Keywords: Bütünleştirilmiş program, Matematik öğretimi, Hayat bilgisi öğretimi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Yeterliliklerinin İncelenmesi

Alihan YUSUFOĞLU & Ebru GENÇTÜRK

pp. 181 - 203   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.490.02

Abstract

Son yıllarda yaşanan teknolojik ilerlemeler, eğitim ve öğretim faaliyetlerini de etkilemektedir. 21.yy becerilerine sahip bireylerin yetiştirilebilmesi için teknolojik gelişmelerin eğitim sürecinin farklı alanlarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 11 farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 640 öğretmen adayı (1.ve 4. Sınıf) oluşturmaktadır. Araştırma nicel olup kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Horzum, Akgün ve Öztürk (2014) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Yeterlilikleri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS 21.0 ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının TB, PB, AB, TAB, PAB, TPB ve TPAB alt boyut faktörlerinde kendilerini yeterli seviyede gördükleri söylenebilir. En düşük ortalaması olan alt boyut TB ve en yüksek ortalaması olan alt boyut ise PAB olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğretmen adaylarına, TPAB yeterliliklerini geliştirmeye ve eğitimde teknoloji entegrasyonu sağlayamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: TPAB, Sosyal bilgiler, Teknoloji entegrasyonu

Değer Eğitiminde Okul ve Ailenin Rolüne İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin ve Velilerinin Görüşleri

Büşra KOLAY & Seher YARAR-KAPTAN

pp. 204 - 228   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.490.03

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul aile iş birliği ile değerler eğitimine yönelik öğretmen ve velilerin görüşlerini incelemektir. Genel tarama modelinde tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu Rize merkez ilçesine bağlı ilkokullarda çalışan farklı kıdeme sahip eşit sayıda sınıf öğretmenleri ve onların velileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmen Görüşme Formu” ve “Veli Görüşme Formu” olmak üzere iki farklı araç kullanılmıştır. Öğretmen görüşme formu, araştırmacı tarafından öğretmenlerden doğrudan elde edilirken; veli görüşme formu ise öğrenciler aracılığıyla velilerden dolaylı olarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; okul aile işbirliği kapsamında gerçekleştirilen organizasyonlarda en yüksek katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber 11-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin çok büyük bir kısmı, akademik durum dışında velileri ile iletişime geçtiğini ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri okulda verilen değer eğitiminin veliler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu dile getirirken veliler ise okulda öğrenilen değerlerden ev ortamına en fazla yansıyan değerlerin saygı, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik, paylaşma ve dürüstlük değerleri olduğunu ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri, okulda verilen değerler eğitiminin aileler tarafından desteklenmesi için farklı öneriler sunmuşlardır. Araştırma sonucunda değerler eğitiminde tüm paydaşlar arasında iş birliğinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin, öğrencileri ve aileleri ile gerçekleştireceği etkinliklerin daha kapsayıcı faaliyetler olması, velilerin etkinliklere katılmaları için motive edilmeleri ve değer eğitimi bağlamında okul- aile İş birliğinin okul çevresinde farklı ve devamlı etkinliklerle gerçekleştirilmesini sağlayacak projeler düzenlemesi önerilebilir.

Keywords: Aile, Okul-aile işbirliği, Değer eğitimi

8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun 7E Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri

İbrahim KAHYAOĞLU & Gülten TORUN

pp. 229 - 252   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.490.04

Abstract

Bu çalışmada, “Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler” konusunun yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 7E öğrenme modeline göre öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi araştırılmış ve ayrıca öğrenci görüşlerine de yer verilmiştir. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Batı Karadeniz bölgesindeki bir ilin merkezinde bulunan bir devlet okulunun 8. sınıfında öğrenim görmekte olan 50 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Rastgele belirlenmiş deney ve kontrol gruplarının her birinde 25 er öğrenci bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Cebirsel İfadeler Başarı Testi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları” kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çalışmaların sonuçlarına göre “Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler” konusunun öğretiminde 7E öğrenme modeline göre öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı bir katkı sağladığı ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine olumlu yönde etki ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca 7E öğrenme modeli etkinlikleri ile destekli işlenen derslerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığı, derslerde daha aktif oldukları, dersleri eğlenceli ve ilgi çekici buldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords: Cebir, Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, 7E öğrenme modeli, Yarı yapılandırılmış görüşme

Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Sibel GÜVEN & Fevzi DEMİR

pp. 253 - 273   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.490.05

Abstract

Okul müdürlerinin görev tanımlarına eklenen denetim görevinin okul müdürleri tarafından nasıl algılandığı, denetim görevinin okul müdürleri üzerindeki etkileri, denetim görevi ve okul müdürlerinin denetim süreci hakkındaki düşüncelerinin ortaya konulması ve incelenmesini amaç edinen bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim ile desenlenmiştir. Araştırmada, verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu soruların yer aldığı anket kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu araştırmaya gönüllü olarak katılan 11 okul müdürü oluşturmuştur. Veri toplama aracı ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular sonucunda okul müdürlerinin denetim görevinin okul müdürlerine verilmesini doğru bulduklarını ancak bu durumun bazı olumsuzluklarından yakındıkları görülmüştür. Okul müdürleri denetim göreviyle birlikte yetkilerinin genişlediğini düşünmediklerini ifade etmişlerdir.

Keywords: Okul müdürleri, Denetim, Hesapverilebilirlik

Review Articles

Basılı Yayınlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı

Zarife Tolunay KAYHAN & Armağan GÖKÇEARSLAN

pp. 274 - 292   |  DOI: 10.29329/tayjournal.2021.490.06

Abstract

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyanın üzerine sanal verilerin üst üste bindirilerek sayısal bilgi eklenmesidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artırılmış gerçeklik teknolojisi akıllı telefonlara ve tabletlere indirilen uygulamalar sayesinde, kişilere etkileşimli ortamlar sunmaktadır. Basım ve yayıncılıkta artırılmış gerçeklik teknolojisi okuyucuya bir katalog, gazete, dergi veya kitap sayfasında sunulandan daha fazlasını iletmek ve okuyucuyla etkileşimi artırmak için uygulanmaktadır. Dijitalleşme ve insan bilgisayar etkileşimi, basılı yayınlara da fırsatlar sunmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojisi bir bakıma zaman ve mekandan tasarruf edilmesini sağlamakta, belgelere erişebilmenin getirdiği rahatlık, okurken eğlenerek öğrenme ve çevre dostu olması gibi özellikleriyle öne çıkmaktadır. Yazılı basının dijital iletişim ortamlarındaki yerini güçlendirerek, daha fazla okurla etkileşime girebilmesini sağlamaktadır. “Basılı Yayınlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı” başlıklı bu çalışmada artırılmış gerçeklik basılı yayınlarla ilişkilendirilerek ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.

Keywords: Basılı Yayınlar, Dergiler, Dijital Dergiler, Artırılmış Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik Yazılımları