|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2022, Vol. 6(1) 99-121

Eğitim Teknolojisi Kavramıyla İlgili Ortaokul Öğretmenlerinin Zihinsel Modelleri

Feyza ZEYTİNLİ & Gulay EKİCİ

pp. 99 - 121   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2022.491.05   |  Manu. Number: tay journal.2022.005

Published online: June 30, 2022  |   Number of Views: 105  |  Number of Download: 298


Abstract

Eğitim teknolojisi, öğretmenlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sınıf içinde ve dışında yararlandıkları güncel bir kavramdır. Bu çalışma ortaokul öğretmenlerinin eğitim teknolojisi kavramıyla ilgili zihinsel modellerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma toplam 40 ortaokul öğretmeninin katılımıyla hazırlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma modeli kapsamında tekli durum çalışması deseninden ve verilerin toplanmasında ise bağımsız kelime ilişkilendirme testinden faydalanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre düzenlenmiştir. Araştırma sonunda, ortaokul öğretmenlerinin eğitim teknolojisi kavramıyla ilgili zihinsel modelleri eğitim teknolojisi kavramıyla ilgili belirttikleri sözcüklerden ve cümlelerden oluşmuştur. Veriler ilgili olduğu kategorilerin altında yoğunlaşmıştır. Ortaokul öğretmenlerinin eğitim teknolojisi kavramıyla ilgili zihinsel modellerinin eğitim teknolojisinin teknoloji ürünü ve eğitim teknolojisinin tanımı kategorilerine yönelik boyutlarda yoğunlaştığı belirlenmiştir. Ayrıca ortaokul öğretmenlerinin eğitim teknolojisi kavramıyla ilgili birçok kategoride alternatif kavramlarının ve bilişsel yetersizliklerinin olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonunda konuyla ilgili öneriler sunulmuştur.

Keywords: Eğitim teknolojisi, Zihinsel Model, Bağımsız kelime ilişkilendirme testi, Alternatif kavram


How to Cite this Article?

APA 6th edition
ZEYTINLI, F. & EKICI, G. (2022). Eğitim Teknolojisi Kavramıyla İlgili Ortaokul Öğretmenlerinin Zihinsel Modelleri . TAY Journal, 6(1), 99-121. doi: 10.29329/tayjournal.2022.491.05

Harvard
ZEYTINLI, F. and EKICI, G. (2022). Eğitim Teknolojisi Kavramıyla İlgili Ortaokul Öğretmenlerinin Zihinsel Modelleri . TAY Journal, 6(1), pp. 99-121.

Chicago 16th edition
ZEYTINLI, Feyza and Gulay EKICI (2022). "Eğitim Teknolojisi Kavramıyla İlgili Ortaokul Öğretmenlerinin Zihinsel Modelleri ". TAY Journal 6 (1):99-121. doi:10.29329/tayjournal.2022.491.05.

References
 1. Akgün, A., Özden, M., Çinici, A., Aslan, A. & Berber, S. (2014). Teknoloji destekli öğretimin bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarıya etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 27-46. [Google Scholar]
 2. Aksoy, H. H. (2005). Medya ve bilgisayar teknolojisinin eğitimde kullanımının etkileri üzerine eleştirel görüşler. Eğitim Bilim Toplum, 3(11), 54-67. [Google Scholar]
 3. Alkan, C. (1995). Özel öğretim ilke ve yöntemleri–Özel öğretim teknolojileri. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 4. Alkan, C. & Hacıoğlu, F. (1995). Öğretmenlik uygulamaları. Ankara: Önder. [Google Scholar]
 5. Andersson, B. (1986). Pupils’ explanations of some aspects of chemical reactions. Science Education, 70 (5), 549-563. [Google Scholar]
 6. Arık, A. (1998). Psikolojide bilimsel yöntem. İstanbul: Çantay Kitabevi. [Google Scholar]
 7. Bahar, M. & Kılıçlı, F. (2001). Kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile Atatürk ilkeleri arasındaki bağların araştırılması. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 8. Bahar, M. & Özatlı, N. S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 75- 8. [Google Scholar]
 9. Batdal, G. (2005). Öğrenci odaklı bir yaklaşımla ilköğretim matematik programlarının değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 11. Cleary, A. (1976). Education technology: Implications for early and special education. New York: John Wiley. [Google Scholar]
 12. Chen, I. & Thieleman, J. (2008). Technology application competencies for K-12 teachers. Hershey: Information Science Pub. [Google Scholar]
 13. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge. [Google Scholar]
 14. Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. İçinde Bütün, M. ve Demir, S. B. (Ed.), Ankara: Siyasal. [Google Scholar]
 15. Çoklar, A. N. & Odabaşı, H. F. (2010). Are teacher candidates able to use educational technologies effectively? a case study in terms of standards. Journal of Human Sciences, 7(2), 358-373. [Google Scholar]
 16. Demir, A. & Sezek, F. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi genetik ünitesindeki kavram yanılgılarının giderilmesinde grafik materyallerinin etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12), 573–587. [Google Scholar]
 17. Dikici, A., Türker, H. H. & Özdemir, G. (2010). 5E öğrenme döngüsünün anlamlı öğrenmeye etkisinin incelenmesi. Çukurova University Faculty of Education Journal, 39(3), 100–128. [Google Scholar]
 18. Ercan, F. & Taşdere, A. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2). [Google Scholar]
 19. Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 20. Ilgaz, H. & Usluel, Y. (2011). Öğretim sürecine bit entegrasyonu açısından öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Journal of Educational Sciences & Practices, 10(19). [Google Scholar]
 21. Januszewski, A., & Persichitte, K. A. (2008). A History of the AECT’s definitions of educational technology. In A. Januszewski & M. Molenda (Ed.), Educational Technology (ss. 259- 282). New York: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 22. Keser, H. (1991, Nisan 13-14). Eğitimde nitelik geliştirmede bilgisayar destekli eğitim ve ders yazılımlarının rolü. Eğitimde arayışlar 1. Sempozyumu, İstanbul: Özel Kültür Okulları Eğitim-Araştırma-Geliştirme Merkezi, Türkiye. [Google Scholar]
 23. Kostova, Z., & Radoynovska, B. (2010). Motivating students’ learning using word association test and concept maps. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 4 (1), 62-98. [Google Scholar]
 24. Kurt, H. (2013). Biology student teachers’ cognitive structure about “Living thing". Educational Research and Reviews, 8 (12), 871-880. [Google Scholar]
 25. Kurt, H., Ekici, G. & Aksu, Ö. (2013). Tuz: Biyoloji öğretmen adaylarının zihinsel modelleri. Journal of Research in Education and Teaching. 2 (4),244-255. [Google Scholar]
 26. McMillan, J.H. (2000). Educational research: Fundamentals fort he consumer. New York: Longman. [Google Scholar]
 27. Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing. [Google Scholar]
 28. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 29. Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 30. Molebash, P. (1999). Technology and education: Current and future trends. Journal of IT, 6(1). [Google Scholar]
 31. Oskay, Ö. Ö. (2017). An Investigation of teachers’ self efficacy beliefs concerning educational technology standards and technological pedagogical content knowledge. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 4739-4752. [Google Scholar]
 32. Özden, M. (2003). Teknoloji ve eğitim: Ülke deneyimleri ve Türkiye için dersler. III. Türkiye’de İnternet Kullanımı Sempozyumu, 22A2. [Google Scholar]
 33. Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1995). Qualitative interviewing: The art of hearing data. Newbury Park, CA: Sage. [Google Scholar]
 34. Rushby, N. (2013). The future of learning technology: Some tentative predictions. Educational Technology & Society. 16 (2), 52–58. [Google Scholar]
 35. Satıcı, Ö., Akkuş, Z. & Alp, A. (2009). Tıp fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiye ilişkin tutumlarının chaid analizi ile incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 36 (4), 267-274. [Google Scholar]
 36. Spector, J.M. (2013). Emerging educational technologies and research directions. Educational Technology & Society. 16 (2), 21–30. [Google Scholar]
 37. Tutkun, O. & Aksoyalp, Y. (2010). 21. yüzyılda program geliştirmede yönelim, kavram ve arayışlar. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19,156-169. [Google Scholar]
 38. Uçar, M. (1999). İlköğretimde ders araç-gereçlerinin kullanımı konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3. [Google Scholar]
 39. Yaylacı, H. S. & Yaylacı, F. (2006). Eğitim teknolojisi dersinde öğretim materyallerinin geliştirilmesi. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 209-219. [Google Scholar]
 40. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 42. Younie, S. & Leask, M. (2013). Teaching with technologies: The essential guide. England: Open University Pres. [Google Scholar]