|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2022, Vol. 6(2) 252-270

Developing an Attitude Scale for Root Values Education

Bahadır KILCAN, Sadettin ERBAŞ, Ümit YEL Zeynep YAYLACI-KILIÇ, Tevfik PALAZ & Tuğba KILCAN

pp. 252 - 270   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2022.510.05   |  Manu. Number: tay journal.2022.010

Published online: December 30, 2022  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 220


Abstract

The purpose of this study is to develop a measurement tool to measure the attitudes of teacher candidates towards the core values education. For this purpose, an item pool was created by reviewing the related literature and receiving support from area experts. The 5-Point Likert scale has been created with the obtained data from 458 teacher candidates who continue their education in different classes and branches at the faculty of education and the faculty of sports sciences in a state university from Ankara in the spring term of the academic year 2020/21. Conducted at the measurement development stage, the results of the Confirmatory Factor Analysis (CFA) have shown that the scale structure unites under 5 factors that are “acquisition of core values,” “interest in core values,” “core values for individuals,” “necessity of core values” and “core values in terms of course and student” while the structure consists 34 items and factor loadings are varying between .40 and .88. The correlation analysis of the scale has indicated that the correlation coefficients of the items in the scale factors are higher than .20. Moreover, a positive correlation among the factors of the scale was found. Besides, the developed scale is explained 55.89% of the total variance and Cronbach's Alpha value for the whole scale is .93. The present study shows that the developed measurement tool has a valid and reliable structure that might be utilized to measure the attitudes of teacher candidates towards the core values education.

Keywords: Teacher candidates, core values, attitude, scale development, Teacher candidates, core values, attitude, scale development


How to Cite this Article?

APA 6th edition
KILCAN, B., ERBAS, S., YAYLACI-KILIC, U.Y.Z., PALAZ, T. & KILCAN, T. (2022). Developing an Attitude Scale for Root Values Education . TAY Journal, 6(2), 252-270. doi: 10.29329/tayjournal.2022.510.05

Harvard
KILCAN, B., ERBAS, S., YAYLACI-KILIC, U., PALAZ, T. and KILCAN, T. (2022). Developing an Attitude Scale for Root Values Education . TAY Journal, 6(2), pp. 252-270.

Chicago 16th edition
KILCAN, Bahadir, Sadettin ERBAS, Umit YEL Zeynep YAYLACI-KILIC, Tevfik PALAZ and Tugba KILCAN (2022). "Developing an Attitude Scale for Root Values Education ". TAY Journal 6 (2):252-270. doi:10.29329/tayjournal.2022.510.05.

References
 1. Asan, T., Ekşi, F., Doğan, A. ve Ekşi, H. (2008). Bireysel değerler envanteri’nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 15-38. [Google Scholar]
 2. Beldağ, A., Özdemir, Ü. ve Nalçacı, A. (2016). Yedinci sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazanılma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 1185-1199. [Google Scholar]
 3. Brand, D. L. (1999). Educating for character in the united states army: A study to determine the components for an effective curriculum for values educatıon in basic training units, Unpublished Ph. D. Thesis, South Carolina: South Carolina University. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. 23. Baskı. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2013). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 8. Coşkun, Y. ve Yıldırım, A. (2009). Üniversite öğrencilerinin değer düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 311-328. [Google Scholar]
 9. Cummings, W. K. (2009). Globalization, social capital, and values: The case of the pacific basin, J. Zajda and H. Daun (Eds.), Global Values Education: Teaching Democracy and Peace, Dordrecht Heidelberg London New York: Springer. [Google Scholar]
 10. Çalışkan, H. ve Yıldırım, Y. (2020). Ortaokul öğrencileri için etkin vatandaşlık değerleri ölçeğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(228), 335-364. [Google Scholar]
 11. Çelik, M. E. (2019). Değer merkezli okul kültürü ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 12. Çetin, F. (2018). Değer eğitimine yönelik tutum ölçeği (DETÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(193), 323-341. [Google Scholar]
 13. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 14. Dilmaç, B. (2007). Fen lisesi öğrencilerine insani değerler eğitimin verilmesi ve insani değerler ölçeği ile sınanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 15. Dilmaç, B., Arıcak, O. T. ve Cesur, S. (2014). A Validity and Reliability Study on the Development of the Values Scale in Turkey, Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5), 1661-1671. [Google Scholar]
 16. Durna, T. (2017). Nedensellik ve araştırma tasarımları (5. Baskı), K. Böke (Ed.). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (ss. 153-199). İstanbul: Alfa. [Google Scholar]
 17. Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. (3 Edition). London: Sage. [Google Scholar]
 18. George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson. [Google Scholar]
 19. Gökalp, N. (2021). Değer felsefesi, N. Gökalp (Ed.), Değer çalışmaları içinde, Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Değer Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. (ss.7-30). [Google Scholar]
 20. Gündüz, Y. ve Coşkun, Z. S. (2012). Öğrenci algısına göre öğretmen etik değerler ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 111-131. [Google Scholar]
 21. Günör, R. B. (2021). Etik değerler veya değer’in etik boyutu, N. Gökalp (Ed.), Değer çalışmaları içinde, Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Değer Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. (ss.83-96). [Google Scholar]
 22. Halstead, J. M. and Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research, Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202. [Google Scholar]
 23. Halstead, J.M. (2005). Values and values education in schools, J. M. Halstead and M. J. Taylor (Ed.) Values in education and education in values, London & Washington, D.C.: Taylor & Francis Group. [Google Scholar]
 24. Kangalgil, M., Özgül, F., Temel, A., Kural, T., ve Karagöz, Y . (2021). Beden eğitimi ve spor dersi değerler eğitimi ölçeği (BESDDEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 70-80. [Google Scholar]
 25. Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi (Reliability analysis)., Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. Baskı), (ss. 401-419). Ankara. Asil. [Google Scholar]
 26. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The GuilfordPress. [Google Scholar]
 27. Korkmaz, Ö. ve Yeşil, R. (2011). Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 110-126. [Google Scholar]
 28. Milli Eğitim Bakanlığı, [MEB), (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara: MEB. [Google Scholar]
 29. Neslitürk, S. ve Çeliköz, N. (2015). Okulöncesi değerler ölçeği aile ve öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 19-42. [Google Scholar]
 30. Okudan, A.Y. (2010). Eğitim yöneticilerinin değerler eğitiminin önemi etkileri ve uygulamalar hakkındaki görüşleri (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 31. Özgüven, İ. E. (2011). Psikolojik testler. Ankara: PDREM. [Google Scholar]
 32. Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 33. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics. (6 Edition). New York: Pearson. [Google Scholar]
 34. Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 35. Theodorsan, G.A. & Theodarsan, A. (1979). A modern dictionary of sociology. New York: Barnes & Noble. [Google Scholar]
 36. Toomey, R. (2009). The double helix and ıts ımplications for the professional lifelong learning of teachers, T. Lovat and R. Toomey (Eds.), Values education and quality teaching, Science+Business Media B.V.: Springer. [Google Scholar]
 37. Türkyılmaz, D. (2021). Geleneksel değerler, N. Gökalp (Ed.), Değer çalışmaları içinde, Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Değer Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. (ss.159-216). [Google Scholar]
 38. Uygun, S. ve Engin, G. (2014). Temel demokratik değerler ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması, Turkish Studies, 9(5), 2021-2031. [Google Scholar]
 39. Yüksel, S. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin informal etkileşimleri ve akademik başarılarıyla ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 119-127. [Google Scholar]