|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2022, Vol. 6(2) 311-328

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yeni Nesil Sorulara Dayalı Fen Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

Ümit Gökmen ÇALDIRAN & Mustafa ÖZKAN

pp. 311 - 328   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2022.510.07   |  Manu. Number: tay journal.2022.012

Published online: December 30, 2022  |   Number of Views: 66  |  Number of Download: 234


Abstract

Bu çalışmada, çevrimiçi öğrenme ortamlarında yeni nesil sorulara dayalı fen öğretimi yaklaşımına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ortaokul 7. sınıfta öğrenim gören 18 öğrenci ile “Işığın Madde ile Etkileşimi” ünitesine yönelik çevrimiçi etkileşimle dersler gerçekleştirilmiş ve takip eden süreçte geleneksel sorulara ek olarak yeni nesil sorular çözülmüştür. Uygulama yaklaşık 6 hafta sürmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) deseni kullanılmaktadır. Uygulama sürecinde maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun olarak test başarısı yüksek ve test başarısı düşük olan öğrenciler içerisinden 4’er kişi seçilerek yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen nitel bulgulara göre öğrencilerin yeni nesil sorulara alışık olmadığı, soruların uzun ve düşünmeye yönelik olduğu bu nedenle zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Fen Öğretimi, Yeni Nesil Soru, Tarama


How to Cite this Article?

APA 6th edition
CALDIRAN, U.G. & OZKAN, M. (2022). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yeni Nesil Sorulara Dayalı Fen Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi . TAY Journal, 6(2), 311-328. doi: 10.29329/tayjournal.2022.510.07

Harvard
CALDIRAN, U. and OZKAN, M. (2022). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yeni Nesil Sorulara Dayalı Fen Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi . TAY Journal, 6(2), pp. 311-328.

Chicago 16th edition
CALDIRAN, Umit Gokmen and Mustafa OZKAN (2022). "Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yeni Nesil Sorulara Dayalı Fen Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi ". TAY Journal 6 (2):311-328. doi:10.29329/tayjournal.2022.510.07.

References
 1. Ahmed, A. ve Pollitt, A. (2007). Improving the quality of contextualized questions: An experimental investigation of focus. Assessment in Education Principles Policy and Practice, 14 (2), 201–232. [Google Scholar]
 2. Ar, M. E. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerine yönelik geliştirilen nitelikli yaşam temelli açık uçlu soru hazırlama kursunun uygulanması ve değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi. [Google Scholar]
 3. Bektaş, S., ve Çakır, R. (2021). Çevrimiçi eğitmenlerin çevrimiçi öğretime karşı algı ve uygulamaları ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 243-260. [Google Scholar]
 4. Chi, S., Wang, Z. & Liu, X. (2022) Assessment of Context-Based Chemistry Problem-Solving Skills: Test Design and Results from Ninth-Grade Students. Research in Science Education. https://doi.org/10.1007/s11165-022-10056-8 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Çepni, S. (2019). PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Elmas, R., ve Eryılmaz, A. (2015). Bağlam temelli fen soru yazımı: Kriterler ve efsaneler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi,8(4), 564-580. [Google Scholar]
 7. Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292. [Google Scholar]
 8. Gürbüz, M. Ç. (2019). Uluslararası sınavların ve bazı ülkelerin merkezi sınav sistemlerinin ve soru örneklerinin tanıtımı. S. Çepni (Ed.) PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama (s. 45-109) içinde. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Hanberger, A. (2014). What PISA ıntends to and can possibly achieve: A critical programme theory analysis. European Educatıonal Research Journal, 13 (2), 167–180. İşman, A. (2022). Uzaktan Eğitim (5.baskı). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Kablan, Z., ve Bozkuş, F. (2021). Liselere giriş sınavı matematik problemlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 211-231. [Google Scholar]
 11. Kabuklu, Ü. N., Yüzbaşıoğlu, M. K., ve Kurnaz, M. A. (2019). Fen eğitimiyle alakalı araştırmalarda bağlam temelli soru yazma ölçütlerinin belirlenmesi. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12-14 Nisan. [Google Scholar]
 12. Karamustafaoğlu, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve fen öğretimi. O. Karamustafaoğlu, ve Ö. Tezel (Ed.) Güncel yaklaşım ve yöntemlerle etkinlik destekli fen öğretimi (s. 2-20) içinde. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 13. Kertil, M., Gülbağcı Dede, H., ve Ulusoy, E. G. (2021). Beceri temelli matematik soruları: Ortaokul matematik öğretmenleri ne düşünüyor, nasıl uyguluyor? Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 151-186. [Google Scholar]
 14. Küçükyılmaz, E. A. (2016). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Ş. S. Anagün, ve N. Duban (Ed.) Fen bilimleri öğretimi (s. 59-86) içinde. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Knobe, J., ve Nichols, S. (Yay. Haz.). (2013). Experimental philosophy (Vol. 2). Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 16. MEB. (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 17. MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim planı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 18. MEB. (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi. [Google Scholar]
 19. MEB. (2020). TIMSS 2019 Türkiye ön raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi. [Google Scholar]
 20. MEB. (2021). Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi. https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/26191912_yonerge.pdf adresinden alındı. [Google Scholar]
 21. Nasırlıel, E. (2020). 8. sınıf öğrencilerinin bağlam temelli basınç sorularını çözme süreçleri. Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. [Google Scholar]
 22. Roehl, T. (2015) What PISA measures: some remarks on standardized assessment and science education. Cultural Studies of Science Education 10, 1215–1222. [Google Scholar]
 23. Sak, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin ışık konusundaki bağlam temelli sorular ile geleneksel soruları cevaplama düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi. [Google Scholar]
 24. Seggie, F.N., ve Bayyurt, Y. (2021). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Tekbıyık, A., ve Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123-140. [Google Scholar]
 26. Ünal, M. (2019). PISA sınavlarının özelliklerinin fen bilimleri öğretmenlerinin hazırlamış oldukları sınav soruları ile karşılaştırılması: PISA kültürünü yaygınlaştırma model önerisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 27. Yıldırım, Ö. (2020). Uzaktan öğretimde canlı ders uygulama ilkeleri ve örnekleri. S. Karaman, ve E. Kurşun (Ed.) Canlı ders öncesi çevresel düzenlemeler ve ortam hazırlığı (s. 24-38) içinde. Atatürk Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]