|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2023, Vol. 7(1) 80-102

Analysis of the 5th Grade Students’ Perceptions Regarding April 23 Celebrations from Their Drawings

Burcu Turgut Kesik, Gülay Ekici

pp. 80 - 102   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2023.537.05   |  Manu. Number: tay journal.2023.005

Published online: March 31, 2023  |   Number of Views: 13  |  Number of Download: 543


Abstract

The purpose of this study is to determine the perceptions of the 5th grade students regarding April 23 National Sovereignty and Children's Day celebrations through their drawings. The study was prepared by using a phenomenology design within the qualitative research model. The study group of the research consists of 77 fifth grade students studying in village schools. The drawing technique was used to collect the data, and the content analysis was used in the analysis process. In this context, the drawings of the 5th grade students were analyzed under 5 conceptual categories in total. These categories are as follow; “April 23 demonstrations, April 23 competitions, April 23 slogans/decorations, World Children’s Day and Independence War”. The result of the study reveals that the 5th grade students associate April 23 National Sovereignty and Children's Day with demonstrations, activities and competitions and perceive April 23 as a holiday gift to all children around the world. This research can also be prepared for other national holidays such as October 29 Republic Day and May 19 Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day with different participant groups.

Keywords: April 23, qualitative research, phenomenology, content analysis, drawing technique


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kesik, B.T. & Ekici, G. (2023). Analysis of the 5th Grade Students’ Perceptions Regarding April 23 Celebrations from Their Drawings . TAY Journal, 7(1), 80-102. doi: 10.29329/tayjournal.2023.537.05

Harvard
Kesik, B. and Ekici, G. (2023). Analysis of the 5th Grade Students’ Perceptions Regarding April 23 Celebrations from Their Drawings . TAY Journal, 7(1), pp. 80-102.

Chicago 16th edition
Kesik, Burcu Turgut and Gulay Ekici (2023). "Analysis of the 5th Grade Students’ Perceptions Regarding April 23 Celebrations from Their Drawings ". TAY Journal 7 (1):80-102. doi:10.29329/tayjournal.2023.537.05.

References

  Akbulut, D. A. (1995). Samsun’un “Gazi Günü” ya da 19 Mayıs bayramı. [Samsun’s “Veteran’s Day” or May 19 Day]. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 11(33), 771-779. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1173697

  Akın, V. (1997). 23 Nisan milli hakimiyet ve çocuk bayramının tarihçesi. [23 April national sovereignty and children’s feast of historical account]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 91-96. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/114978

  Alkan, M. Ö. (2011). 23 Nisan’ın gayri resmî tarihi (En doğru bildiğimizden kuşkulanmak-5). [The unofficial date of April 23]. Toplumsal Tarih Dergisi, 0(208), 52-62. https://www.academia.edu/36707976/En_Doğru_Bildiğimizden_Kuşkulanmak_5_23_Nisan_ın_Gayrı_Resmi_Tarihi_pdf

  Arıcı Tüzün, B. (2006). Resim, psikoloji ve çocuğun dünyasında resim. [Painting, pyschology and painting in child mind]. Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 0(10), 15-22. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/28886  

  Avcı, N. (2007). Resmı̇ bayram ve törenlerı̇n kutlanma şekı̇llerı̇ ı̇le ı̇lgı̇lı̇ öğretmen ve öğrencı̇ görüşlerı̇ üzerı̇ne bı̇r değerlendı̇rme (Afyonkarahı̇sar ı̇lı̇ örneğı̇) [An evaluation on the celebration style of official festivals and ceremonies by teachers and students’ point of view (case of Afyonkarahisar)]. (Dissertation Number:209007). [Master Thesis, Afyon Kocatepe University], YÖK Thesis Center.

  Batı, D. (2012). (4-12 Yaş) Çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansıması [4-12 years: Children’s artwork as a reflection of their inner selves]. (Dissertation Number: 313230). [Master Thesis, Dokuz Eylül University], YÖK Thesis Center.

  Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

  Çelepi, M. S. (2020). Toplumsal anımsamanın milli bayramlar ile gerçekleşmesi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı örneği. [Social remembrance with national holidays: The case of April 23 National Sovereignty and Children's Day]. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 22(100th Anniversary of the the GNAT and National Will Speacial Issue), 30-43. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1240510

  Çetinkaya, S. & Duman, D. (2019). Basında demokrat parti dönemi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları. [May 19th youth and sports day’s celebrations in democratic party period on the press]. Journal of Modern Turkish History Studies, 19(38), 243-265. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/879693

  Doğaner, Y. (2007). Cumhuriyetin onuncu yıl kutlamaları. [Celebrations of the tenth anniversary of the Republic]. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 5(9), 119-143. http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/cumhuriyet_toren.pdf

  Ekici, G. (2016a). Öğretmen adaylarının bilgisayar kavramına ilişkin metaforik algıları. [Student-teachers’ metaphoric perceptions towards the concept of “computer”]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(3), 755-781. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223085

  Ekici, G. (2016b). Biyoloji öğretmeni adaylarının mikroskop kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: bir metafor analizi çalışması. [Determination of the preservice biology teachers’ perceptions of microscope: example for metaphor analysis]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 615-636. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1489196

  Göğüş Tan, M., Şahin, Ö., Sever, M., & Bora, A. (2007). Cumhuriyet’te çocuktular. Boğaziçi Üniversitesi.

  Hennink, M. M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. SAGE.

  Karakoç Öztürk, B. (2014). Türkçe öğretmenlerinin belirli gün ve haftalara yönelik görüşleri: Nitel bir araştırma. [Opinions of teachers of Turkish about important days and weeks: A qualitative research]. Journal of Research in Education and Teaching, 3(4), 8-20. http://jret.org/FileUpload/ks281142/File/02._karakoc-ozturk.pdf

  Kılıç, E. & Demir, S. B. (2017). Türkiye’deki Afgan mülteci öğrencilerin gözünden Türkiye Cumhuriyeti milli değerleri. [National values of The Republic of Turkey from the perspective of Afgan refugees student in Turkey]. Değerler Eğitimi Dergisi, 15(34), 161-191. https://acikerisim.cumhuriyet.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12418/3651

  Mezkit Saban, G. (2019). Millî kimliğin oluşturulması bağlamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı [The functions of April 23rd national sovereignty and children's day in forming the national identity of children]. (Dissertation Number:576225). [Doctoral dissertation, Hacettepe University]. YÖK Thesis Center.

  Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Ed.). SAGE.

  Özçelik, M. (2011). 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın ortaya çıkışı ve 1922-1929 yılları arasında 23 Nisan kutlamaları. [The Emergence of 23 April Children’s Day and the celebrations from 1922 to 1929]. Gazi Akademik Bakış, 5(9), 265-284. http://www.gaziakademikbakis.com/makale/gab-T-2018-218

  Selanik Ay, T. & Güllü, S. (2020). Sosyal bilgiler dersi bağlamında geçmişten günümüze milli bayram törenleri: Etnografik bir araştırma. [National holiday ceremonies from past to today in the context of social studies course: An ethnographic research]. Western Anatolia Journal of Educational Sciences, 11(1), 145-168. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1174800  

  Şahin, M. (2013). Okul kültürünün bir öğesi olarak okul törenleri. [School ceremonies as an element of school culture]. Milli Eğitim Dergisi, 42(199), 169-185. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442024

  Şahin, M. & Dönmez, B. (2014). 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. [The opinions of physical education teachers about 19 May Remembrance Of Ataturk, Youth And Sport Festival]. Milli Eğitim Dergisi, 43(202), 193-214. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441973

  Şiringel, N. (2006). Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenlerinin ilköğretim 6. ve 7. sınıfta belirli gün ve haftalara ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluating the sights of social science and Turkish lessons teachers of special days and weeks in primary education]. (Dissertation Number. 205470). [Master Thesis, Çukurova University], YÖK Thesis Center.

  Tanfer, M. V. (1997). Atatürk’ ün Türk milletine armağan ettiği milli bayramlar. [National holidays gifted by Atatürk to the Turkish nation]. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 13(3), 1039-1052. https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/M.-Vehbi-TANFER-Atatürkün-Türk-Milletine-Armağan-Ettiği-Milli-Bayramlar.pdf

  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun. (1981). T.C. Resm Gazete, 17284, 19 Mart 1981.

  Uzun, H. (2010). Milletin iradesiyle oluşan bir bayram: Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk döneminde kutlanışı. [A national day emerging from the determination of a nation: Commemoration of Atatürk and 19 May youth and sports day and celebrations during the Atatürk period]. Karadeniz Araştırmaları, 6(24), 109-125. http://www.karamdergisi.com/Makaleler/1490279998_uzun.pdf

  Üçüncü, U. (2015). Türkiye’de Türk bayrağı algısı. [Turkish flag perception at Turkey]. Journal of History School, 8(22), 493-533. http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1948

  Yalçın, H. F. (1995). Beden eğitimi öğretmeni el kitabı [Physical education teacher handbook]. Gazi Eğitim Fakültesi.

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Seçkin.

  23 Nisan’ın Millî Bayram Addine Dair Kanun. (1921). TBMM Tutanak Dergisi, 112, 23 Nisan 1921.