|  e-ISSN: 2618-589X

Original article | TAY Journal 2023, Vol. 7(1) 133-151

Examining The Lifelong Learning Levels of Prospective Special Education Teachers

Havva Aysun Karabulut, Tuğba Sivrikaya

pp. 133 - 151   |  DOI: https://doi.org/10.29329/tayjournal.2023.537.07   |  Manu. Number: tay journal.2023.007

Published online: March 31, 2023  |   Number of Views: 16  |  Number of Download: 440


Abstract

This research aims to examine the lifelong learning levels of prospective pecial education teachers in means of various variables. 132 prospective special education teachers, 82 females and 50 males studying at Bolu Abant İzzet Baysal University joined the research. The study has been designed with a single survey model and data were gathered with the Lifelong Learning Scale. To decide on the tests to analyze the lifelong learning characteristics of the participants, the kurtosis and skewness values and the normalcy of the scale scores were examined with the Kolmogorov-Smirnov Test. As a conclusion, participants’ scores were found to be high in general. No significant differences were observed in participants’ scores by gender, secondary school graduated and the grade level.  However lifelong learning levels of the participants diverged significantly by their age and the age had a wide effect on the prospective special education teachers’ lifelong learning levels. The lifelong learning level of those aged 18-22 is more than those aged 28-32 and those aged 33 and over. Suggestions for practice and further research were included.

Keywords: Lifelong learning, pre-service teacher, pre-service special education teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karabulut, H.A. & Sivrikaya, T. (2023). Examining The Lifelong Learning Levels of Prospective Special Education Teachers . TAY Journal, 7(1), 133-151. doi: 10.29329/tayjournal.2023.537.07

Harvard
Karabulut, H. and Sivrikaya, T. (2023). Examining The Lifelong Learning Levels of Prospective Special Education Teachers . TAY Journal, 7(1), pp. 133-151.

Chicago 16th edition
Karabulut, Havva Aysun and Tugba Sivrikaya (2023). "Examining The Lifelong Learning Levels of Prospective Special Education Teachers ". TAY Journal 7 (1):133-151. doi:10.29329/tayjournal.2023.537.07.

References

  Adabaş, A. (2016). Bartın üniversitesi lisansüstü eğitim öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmede anahtar yeterliklere sahip olma düzeyleri. [Bartın University graduate students' levels of having key competencies in lifelong learning]. (Dissertation Number. 421734). [Master Thesis, Bartın University], YÖK Thesis Center.

  Akran, K. S., & Özdemir, E. (2018). Yaşam boyu öğrenme sürecinde öğretmen adaylarının konuģma kaygılarına ilişkin görüşleri [Prospective teachers' views on speaking anxiety in the lifelong learning process]. The Journal Of International Lingual Socialan Deducational Sciences, 4(1), 38-49.

  Aleandri, G., & Refrigeri, L. (2014). Lifelong education and training of teacher and development of human capital. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 136, 542-548.

  Ayanoğlu, Ç. (2020). Halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Investigation of the relationship between lifelong learning tendencies and entrepreneurship levels of public education center trainees]. (Dissertation Number. 630489). [Master Thesis, Sakarya University], YÖK Thesis Center.

  Ayaz, C. & Ünal, F. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 847- 856

  Aydın, Ş. (2020). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile kültürel sermayeleri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi. [Examining teachers' lifelong learning dispositions and cultural capital and the relationship between them]. (Dissertation Number. 613202). [Master Thesis, Çukurova University], YÖK Thesis Center.

  Aykaç, M., & Aslandağ, B. (2019). Pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının hayat boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. [Examination of lifelong learning expectations of pedagogical formation program teacher candidates]. Electronic Turkish Studies, 14(1).

  Ayra, M., Kösterelioğlu, İ., & Çelen, Ü. (2016). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenmelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi [Investigation of Teachers' Lifelong Learning in Terms of Various Variables]. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 497-516.

  Bahadır, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yaşamın anlamı ile bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. [Examining lifelong learning tendencies of university students in terms of meaning of life and some demographic variables]. (Dissertation Number. 551056). [Master Thesis, Sakarya University], YÖK Thesis Center.

  Beytekin, F. O. & Kadı, A. (2014). Quality of faculty life and lifelong learning tendencies of university students. Higher Education Studies, 4(5), 28-36.

  Borat, O. (2012). Hayat boyu öğrenme kültürü ve mesleki eğitim sempozyumu. [Lifelong learning culture and vocational education symposium]. İstanbul: İsmek.

  Boztepe, Ö. & Demirtaş, Z. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeylerinin incelenmesi [Investigation of pre-service teachers' lifelong learning and communication satisfaction levels], Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(2), 327-335.

  Brownell, M. T. (2021). Advocating for lifelong learning, professional development, and support. Teachıng Exceptional Children, 53(3), 180-182.

  Bulaç, E. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. [Investigation of prospective teachers' lifelong learning tendencies]. (Dissertation Number. 543295). [Master Thesis, Amasya University], YÖK Thesis Center.

  Can, A. (2017). Bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. [Quantitative data analysis in scientific research process]. Ankara: Pegem.

  Coşkun, Y. D. & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. [Lifelong learning tendencies of university students]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.

  Çam, E. (2017). İlköğretim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) düzeylerinin yaşam boyu öğrenme, özyeterlik düzeyleri ve hizmet içi eğitim gereksinimleri açısından incelenmesi: Muş/Bulanık örneği. [Investigation of primary school teachers' technological pedagogical content knowledge (TPACK) levels in terms of lifelong learning, self-efficacy levels and in-service training needs: Muş/Bulanık case]. (Dissertation Number. 477550). [Master Thesis, Amasya University], YÖK Thesis Center.

  Çavuşoğlu, G., & Acar, K. (2020). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri ile yaşam boyu öğrenme düzeyleri arasındaki ilişki. [The relationship between university students' views on distance education and their lifelong learning levels]. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11(3), 207-220.

  Demiralay, R. & Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde yaşam boyu öğrenme için bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi. [Developing information literacy skills for lifelong learning in primary education]. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(6), 92.

  Doğan, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Investigating the relationship between classroom teachers' learned resilience levels and lifelong learning dispositions]. (Dissertation Number. 570633). [Master Thesis, İstanbul Aydın University], YÖK Thesis Center.

  Engin, M., Hakan, K. Ö. R., & Erbay, H. (2017). Yaşam boyu öğrenme ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1561-1572.

  Erdoğan, D. (2020). Türkçe dersi öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Examining the relationship between 21st century skills and lifelong learning tendencies of prospective Turkish language teachers]. (Dissertation Number. 630375). [Master Thesis, Zonguldak Bülent Ecevit University], YÖK Thesis Center.

  Ergün, S., & Cömert-Özata, S. (2016). Okul öncesi öğretmenliği bölümüne devam eden öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. International Journal of Human Science, 13(1), 1851-1861.

  Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(170), 237- 252.

  Gür Erdoğan, D. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerine etki eden faktörler. [Factors affecting prospective teachers' lifelong learning tendencies]. (Dissertation Number. 384700). [Doctoral dissertation, Abant İzzet Baysal University], YÖK Thesis Center.

  Güriş, S., & Astar, M. (2019). Bilimsel araştırmalarda spss ile istatistik. [Statistics with spss in scientific research]. İstanbul: Der.

  Horuz, O. R. (2017). Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Bartın ili örneği). [Investigation of lifelong learning tendencies of vocational education center students (The case of Bartın province)]. (Dissertation Number. 454710). [Master Thesis, BartınUniversity], YÖK Thesis Center.

  İleri, S. (2017). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılım düzeyleri (Karşıyakabayraklı örneklemi). [Lifelong learning tendencies of religious culture and ethics teachers and their level of participation in lifelong learning activities (Karşıyakabayraklı sample)]. (Dissertation Number. 460556). [Master Thesis, Dokuz Eylül University], YÖK Thesis Center.

  Kabal, D. (2019). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve mutluluk düzeyleri üzerine bir çalışma (Kocaeli örneği). [A study on lifelong learning tendencies and happiness levels of teachers (Kocaeli case)]. (Dissertation Number. 608957). [Master Thesis, Sakarya University], YÖK Thesis Center.

  Karaduman, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki. [The relationship between university students' lifelong learning dispositions and their self-efficacy perceptions]. (Dissertation Number. 421728). [Master Thesis, Bartın University], YÖK Thesis Center.

  Karakuş, C. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. [Lifelong learning competencies of vocational school students]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 26-35.

  Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. [Scientific research method]. Ankara: Nobel. 

  Kaya, T. (2022). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve epistemolojik inançlarının incelenmesi. [Investigation of lifelong learning dispositions and epistemological beliefs of pre-service social studies teachers]. (Dissertation Number. 749007). [Master Thesis, Afyon Kocatepe University], YÖK Thesis Center.

  Kılıç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algıları [Prospective teachers' perceptions of lifelong learning]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 79-87.

  Koç, G, (2007). “Yaşam boyu öğrenme” eğitimde yeni yönelimler. ["Lifelong learning" new directions in education] (Ed. Ö. Demirel), Ankara: Pegem A.

  Koç, M., Taş, S., Özkan, H. H. & Yılmaz, E. (2009). Türkiye’de yetişkin ve yaşam boyu eğitimine yönelik lisans programı önerisi. [Undergraduate program proposal for adult and lifelong education in Turkey]. I. International Turkey Educational Research Congress, 1-3 May. 2009. Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale.

   

   

  Kozikoğlu, İ., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü [The predictive power of pre-service teachers' self-efficacy perceptions of 21st century skills on lifelong learning dispositions]. Journal of Higher Education and Science, 12(3).

  OECD (2021), OECD skills outlook 2021: learning for life, Paris: OECD.  https://doi.org/10.1787/0ae365b4-en.

  Oral, B. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Examination of pre-service teachers' perceptions of lifelong learning according to various variables], Electronic Journal of Social Sciences, 14(52).

  Özçiftçi, M., & Çakır, R. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitim teknolojisi standartları özyeterliklerinin incelenmesi [Examining teachers' lifelong learning dispositions and educational technology standards self-efficacy}. Educational Technology Theory and Practice, 5(1), 1-19.

  Sarıgöz Ö. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yaklaşımına ilişkin görüş ve farkındalıklarının değerlendirilmesi. [Evaluation of vocational high school students' opinions and awareness of lifelong learning approach]. (Dissertation Number. 402218). [Doctoral dissertation, Yakın Doğu University], YÖK Thesis Center.

  Satıroğlu, N. S. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Erzincan ili örneği). [Examining the lifelong learning tendencies of prospective primary school teachers in terms of different variables (Erzincan case)]. (Dissertation Number. 581357). [Master Thesis, Erzincan Binali Yıldırım University], YÖK Thesis Center.

  Stratton, S. (2021). Population research: convenience sampling strategies. Prehospital and Disaster Medicine, 36(4), 373-374. https://doi.org/1017/S1049023X21000649.

  Şahin, Ç & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examining the level of lifelong learning competencies of teachers in terms of various variables.}. Adıyaman University Journal of Social Sciences Institute, 7(16), 394-417.

  Tamášová, V. (2015). Professional and career development of vocational subject teachers as a trend in the lifelong learning of teachers. Acta Technologica Dubnicae, 5(1), 1-20.

  Tunca, N., Şahin, S.  & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin University Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2): 66-73.

  Uysal, M. (2009). Adult education in developed countries. International Journal of Educational Policies, 3(2), 17-23.

  Wielkiewicz, R. M., & Meuwissen, A. S. (2014). A lifelong learning scale for research and evaluation of teaching and curricular effectiveness. Teaching of Psychology, 41(3), 220–227. https://doi.org/10.1177/0098628314537971.

  Yaman, F. & Yazar, T. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). [Investigation of teachers' lifelong learning tendencies (Diyarbakır sample)]. Kastamonu University Journal of Kastamonu Education, 23(4), 1553-1566.

  Yang, J., Schneller, C., & Roche, S. (2015). The role of higher education in promoting lifelong learning. Hamburg [Germany]: Unesco, Institute for Lifelong Learning.

  Yasa, H. D. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bilgi okuryazarlığı becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. [Evaluation of the relationship between prospective teachers' lifelong learning dispositions and information literacy skills]. (Dissertation Number. 505477). [Master Thesis, Bartın Üniversitesi], YÖK Thesis Center.

  Yazıcı, A.Ş. (2020). Okul müdürlerinin mesleki profesyonellikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri: bir karma yöntem çalışması. [School principals' professional professionalism and lifelong learning dispositions: a mixed method stud]. (Dissertation Number. 638870). [Master Thesis, Aydın Adnan Menderes University], YÖK Thesis Center.

  Yıldırım, Z. (2015). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye yönelik yeterlik algıları ve görüşleri. [Classroom teachers' perceptions and views of competence for lifelong learning]. (Dissertation Number. 399332). [Master Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University], YÖK Thesis Center.

  Yılmaz, R. & Beşkaya, Y. M. (2018). Eğitim yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi [Examining lifelong learning tendencies and individual innovativeness levels of educational administrators]. Journal of Ankara University Faculty of Educational Sciences, 51(1), 159-181.